Bài giảng Hình học 6 - Tiết 28: Tam giác

Cho hình vẽ:

Điền Đ (đúng), S (sai) vào ô vuông

Điểm D nằm ngoài tam giác ABC

Hai Điểm E và D nằm trong tam giác ABC

Điểm M nằm trong tam giác ABC

Hai điểm M và điểm N nằm ngoài tam giác ABC

 

ppt67 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hình học 6 - Tiết 28: Tam giác, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Giaùo aùn: Moân toaùn 6Giaùo vieân: Nguyeãn Thò Taâm KÍNH CHAØO QUÍ THAÀY CO VAØ CAÙC EM HOÏC SINHABCThế nào là đường tròn tâm O bán kính R ? kiÓm tra bµi còABCDAB = 2,5cmAC = 2cmBài tập: Cho đoạn thẳng BC = 3,5cm. Vẽ các đường tròn (B; 2,5cm) và (C; 2cm), hai đường tròn này cắt nhau tại A và D. 	a/ Tính độ dài của AB, AC. 	b/ Chỉ ra cung AD lớn, cung AD nhỏ của đường tròn (B). Vẽ dây cung AD.kiÓm tra bµi còABCDABC* Tam gi¸c ABC lµ h×nh gåm ba ®o¹n th¼ng AB, BC, CA khi ba ®iÓm A, B, C kh«ng th¼ng hµng.Hình trên có bao nhiêu đoạn thẳng? Đó là những đoạn thẳng nào?Nhận xét vị trí ba điểm A; B; C ?Hình trên được gọi là tam giác ABC. Vậy tam giác ABC là gì?Tam giaùc ABC kí hieäu laø:	 ABC Hoaëc : ACB; BAC; BCA; CAB; CBA. Tieát 28 TAM GIAÙC1) Tam gi¸c ABC lµ gì?a) Định nghĩa:A.B. CHình trên có phải là tam giác ABC không ? . ABC* Tam gi¸c ABC lµ h×nh gåm ba ®o¹n th¼ng AB, BC, CA khi ba ®iÓm A, B, C kh«ng th¼ng hµng.Tieát 28 TAM GIAÙC1) Tam gi¸c ABC lµ gì?a) Định nghĩa:b) Các yếu tố trong tam giácACBCác điểmA, B, C là ba đỉnh của ABC Các đoạn thẳngAB, BC, CA là ba cạnh của ABC Các góc ABC, BAC,ACB là ba góc của ABC Xem hình 55(SGK) rồi điền bảng sau:ABICHình 55AB, BI, IAA, I, CAI, IC, CAA, B, CBài tập 44(SGK):ABI,BIA,IABAIC,ICA,CAITên tam giácTên ba đỉnhTên ba gócTên ba cạnhABIAICABCA, B, IAB, BC, CACABABC,BCA,c) Điểm nằm bên trong tam giácđiểm nằm bên ngoài tam giác: ABCMCho tam giác ABCLấy điểm M như sauĐiểm M có nằm trong cả ba góc ABC, BCA và CAB không?Điểm M nằm trong ABCLấy điểm N như sauNĐiểm N có nằm trên cạnh nào của tam giác không?Có nằm trong tam giác không?Điểm N nằm ngoàiABCTRẮC NGHIỆMCho hình vẽ:Điền Đ (đúng), S (sai) vào ô vuôngABCDEMNa) Điểm D nằm ngoài tam giác ABCb) Hai Điểm E và D nằm trong tam giác ABCc) Điểm M nằm trong tam giác ABCc) Hai điểm M và điểm N nằm ngoài tam giác ABCSÑSÑVD: VÏ tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm2) VÏ tam gi¸c:VD: VÏ tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cmVD: VÏ tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cmB CB CVD: VÏ tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cmB CVD: VÏ tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cmB CVD: VÏ tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cmB CAVD: VÏ tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cmB CAVD: VÏ tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cmB CAVD: VÏ tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm2) VÏ tam gi¸c:VÏ ®o¹n th¼ng BC=4cm.VD: VÏ tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cm2) VÏ tam gi¸c:VÏ ®o¹n th¼ng BC=4cm.VD: VÏ tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cmVÏ ®o¹n th¼ng BC=4cm.VD: VÏ tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cmB CVÏ cung trßn t©m B, b¸n kÝnh 2cm.VD: VÏ tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cmB CVÏ cung trßn t©m B, b¸n kÝnh 2cm.VD: VÏ tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cmB CVÏ cung trßn t©m C, b¸n kÝnh 3cm.VD: VÏ tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cmB CVÏ cung trßn t©m C, b¸n kÝnh 3cm.VD: VÏ tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cmB CALÊy mét giao ®iÓm cña hai cung trªn, gäi giao ®iÓm ®ã lµ A.VÏ ®o¹n th¼ng AB, AC, ta cã tam gi¸c ABCVD: VÏ tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cmB CAVD: VÏ tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cmLÊy mét giao ®iÓm cña hai cung trªn, gäi giao ®iÓm ®ã lµ A.VÏ ®o¹n th¼ng AB, AC, ta cã tam gi¸c ABCB CAVD: VÏ tam gi¸c ABC biÕt 3 c¹nh:BC = 4cm, AB = 2cm,AC = 3cmLÊy mét giao ®iÓm cña hai cung trªn, gäi giao ®iÓm ®ã lµ A.VÏ ®o¹n th¼ng AB, AC, ta cã tam gi¸c ABCVÏ c¸c tam gi¸c sao cho :Tam gi¸c MNP cã MN=MP= 5 cm,NP= 4 cm. So s¸nh c¸c gãc MNP vµ gãc MPN.VÏ c¸c tam gi¸c sao cho :Tam gi¸c MNP cã MN=MP= 5 cm,NP= 4 cm. So s¸nh c¸c gãc MNP vµ gãc MPN.VÏ c¸c tam gi¸c sao cho :Tam gi¸c MNP cã MN=MP= 5 cm,NP= 4 cm. So s¸nh c¸c gãc MNP vµ gãc MPN.N PVÏ c¸c tam gi¸c sao cho :Tam gi¸c MNP cã MN=MP= 5 cm,NP= 4 cm. So s¸nh c¸c gãc MNP vµ gãc MPN.N PVÏ c¸c tam gi¸c sao cho :Tam gi¸c MNP cã MN=MP= 5 cm,NP= 4 cm. So s¸nh c¸c gãc MNP vµ gãc MPN.VÏ c¸c tam gi¸c sao cho :Tam gi¸c MNP cã MN=MP= 5 cm,NP= 4 cm. So s¸nh c¸c gãc MNP vµ gãc MPN.N PVÏ c¸c tam gi¸c sao cho :Tam gi¸c MNP cã MN=MP= 5 cm,NP= 4 cm. So s¸nh c¸c gãc MNP vµ gãc MPN.N PMVÏ c¸c tam gi¸c sao cho :Tam gi¸c MNP cã MN=MP= 5 cm,NP= 4 cm. So s¸nh c¸c gãc MNP vµ gãc MPN.N PMVÏ c¸c tam gi¸c sao cho :Tam gi¸c MNP cã MN=MP= 5 cm,NP= 4 cm. So s¸nh c¸c gãc MNP vµ gãc MPN.MN P MNP=650650VÏ c¸c tam gi¸c sao cho :Tam gi¸c MNP cã MN=MP= 5 cm,NP= 4 cm. So s¸nh c¸c gãc MNP vµ gãc MPN.MN P MNP=650 MPN=650=> MNP= MPN650VÏ c¸c tam gi¸c sao cho :b) Tam gi¸c DEF cã DE=DF=FE= 5cm. §o c¸c gãc DFE,gãc FED,gãc EDF.VÏ c¸c tam gi¸c sao cho :b) Tam gi¸c DEF cã DE=DF=FE= 5cm.§o c¸c gãc DFE,gãc FED,gãc EDF.VÏ c¸c tam gi¸c sao cho :b) Tam gi¸c DEF cã DE=DF=FE= 5cm.§o c¸c gãc DFE,gãc FED,gãc EDF.D EVÏ c¸c tam gi¸c sao cho :b) Tam gi¸c DEF cã DE=DF=FE= 5cm.§o c¸c gãc DFE,gãc FED,gãc EDF.VÏ c¸c tam gi¸c sao cho :b) Tam gi¸c DEF cã DE=DF=FE= 5cm.§o c¸c gãc DFE,gãc FED,gãc EDF.D EVÏ c¸c tam gi¸c sao cho :b) Tam gi¸c DEF cã DE=DF=FE= 5cm.§o c¸c gãc DFE,gãc FED,gãc EDF.D EFVÏ c¸c tam gi¸c sao cho :b) Tam gi¸c DEF cã DE=DF=FE= 5cm.§o c¸c gãc DFE,gãc FED,gãc EDF.D ED EFVÏ c¸c tam gi¸c sao cho :b) Tam gi¸c DEF cã DE=DF=FE= 5cm.§o c¸c gãc DFE,gãc FED,gãc EDF.D EFVÏ c¸c tam gi¸c sao cho :b) Tam gi¸c DEF cã DE=DF=FE= 5cm.§o c¸c gãc DFE,gãc FED,gãc EDF.600D EFVÏ c¸c tam gi¸c sao cho :b) Tam gi¸c DEF cã DE=DF=FE= 5cm.§o c¸c gãc DFE,gãc FED,gãc EDF.600600D EFVÏ c¸c tam gi¸c sao cho :b) Tam gi¸c DEF cã DE=DF=FE= 5cm.§o c¸c gãc DFE,gãc FED,gãc EDF.600600600VÏ c¸c tam gi¸c sao cho :c) Tam gi¸c ABC cã BC=5cm,AC= 3 cm,AB=4cm.§o gãc BAC.VÏ c¸c tam gi¸c sao cho :c) Tam gi¸c ABC cã BC=5cm,AC= 3 cm,AB=4cm.§o gãc BAC.B CVÏ c¸c tam gi¸c sao cho :c) Tam gi¸c ABC cã BC=5cm,AC= 3 cm,AB=4cm.§o gãc BAC.B CVÏ c¸c tam gi¸c sao cho :c) Tam gi¸c ABC cã BC=5cm,AC= 3 cm,AB=4cm.§o gãc BAC.B CVÏ c¸c tam gi¸c sao cho :c) Tam gi¸c ABC cã BC=5cm,AC= 3 cm,AB=4cm.§o gãc BAC.B CVÏ c¸c tam gi¸c sao cho :c) Tam gi¸c ABC cã BC=5cm,AC= 3 cm,AB=4cm.§o gãc BAC.B CVÏ c¸c tam gi¸c sao cho :c) Tam gi¸c ABC cã BC=5cm,AC= 3 cm,AB=4cm.§o gãc BAC.B CAVÏ c¸c tam gi¸c sao cho :c) Tam gi¸c ABC cã BC=5cm,AC= 3 cm,AB=4cm.§o gãc BAC.B CAVÏ c¸c tam gi¸c sao cho :c) Tam gi¸c ABC cã BC=5cm,AC= 3 cm,AB=4cm.§o gãc BAC.B CA900VÏ c¸c tam gi¸c sao cho :c) Tam gi¸c ABC cã BC=5cm,AC= 3 cm,AB=4cm.§o gãc BAC.B C900AD EF600600600MN PACBNMPBÀI TẬP CỦNG CỐBài 43 trang 94a) Hình tạo thành bởi. ..................................................................................................................................... được gọi là tam giác MNP. ba đoạn thẳng MN, NP, PM khi ba điểm M, N, P không thẳng hàngb) Tam giác TUV là hình gồm ba đoạn thẳngTU, UV, VT khi ba điểm T, U, V không thẳng hàngVẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:Vẽ tam giác ABC, lấy điểm M nằm trong tam giác, tiếp đó vẽ các tia AM, BM, CM.- Vẽ tam giác ABC.- Lấy điểm M nằm trong tam giác.ABCM- Vẽ các tia AM, BM, CM.Bài tập 46a(SGK):Cách vẽ:Giíi thiÖu mét sè tam gi¸c ®Æc biÖttam gi¸c ®Òu tam gi¸c vu«ngtam gi¸c c©n Học bài theo SGK Làm bài tập 45, 46b, 47 SGK Ôn lí thuyết toàn bộ chương II: 	 Các định nghĩa, tính chất của các hình. Làm các câu hỏi và bài tập (trang 96 SGK), chuẩn bị ôn tập và kiểm tra chương II. Hướng dẫn về nhà:Chúc các em học sinh học tập tốt XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN

File đính kèm:

  • pptbai_giang_uu_tu.ppt