Bài giảng Hình học 6 - Tiết học 12: Trung điểm của đoạn thẳng

1. Trung điểm của đoạn thẳng

M là trung điểm

của đoạn thẳng AB

Nếu M nằm giữa A và B

 AM = MB

Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng

Ví dụ: Cho đoạn thẳng OP = 7cm, vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy.

Cách 1: Dùng thước thẳng

Cách 2: Dùng thước thẳng và compa

Cách 3: Gấp giấy

 

ppt17 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Tiết học 12: Trung điểm của đoạn thẳng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê líp 6B1KIỂM TRA BÀI CŨ:Câu hỏi : Trên đoạn thẳng AB lấy điểm M, biết rằng AB = 4cm; AM = 2cm. a, Tính MB? b, So sánh AM và MB?Câu hỏi : Trên đoạn thẳng AB lấy điểm M, biết rằng AB = 4cm; AM = 2cm. Tính MB? So sánh AM và MB?Trả lời:Vì M nằm giữa hai điểm A và B, nên: 	AM + MB = ABThay AM= 2cm, AB= 4cm ta có: 	 2 + MB = 4 MB = 4 – 2 = 2 	Vậy MB = AM = 2 (cm)M là trung điểm của đoạn thẳng AB4cm2cmTIẾT 12 TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1. Trung điểm của đoạn thẳngTrung điểm của đoạn thẳng AB còn gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng AB§10 Trung điểm của đoạn thẳngĐiểm M thoả mãn những điều kiện gì được gọi là trung điểm của đoạn thẳng ABM là trung điểm của đoạn thẳng ABNếu M nằm giữa A và B AM = MB AM + MB = AB AM = MB 2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng* Ví dụ: Cho đoạn thẳng OP = 7cm, vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy.Trả lời:* Ta có: OM + MP = OP	 OM = MPSuy ra: OM = MP = OP : 2 OM = MP = 7 : 2 = 3,5(cm)1. Trung điểm của đoạn thẳng§10 Trung điểm của đoạn thẳngM là trung điểm của đoạn thẳng ABNếu M nằm giữa A và B AM = MB AMBOP0cmOMDùng thước thẳngPXác định trung điểm của đoạn thẳng OP = 7cm2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng* Ví dụ: Cho đoạn thẳng OP = 7cm, vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy.1. Trung điểm của đoạn thẳng§10 Trung điểm của đoạn thẳngM là trung điểm của đoạn thẳng ABNếu M nằm giữa A và B AM = MB AMBCách 1: Dùng thước thẳngCách 2: Dùng thước thẳng và compa0cm0cmOPMDùng compaXác định trung điểm của đoạn thẳng OP = 7cm2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng* Ví dụ: Cho đoạn thẳng OP = 7cm, vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy.1. Trung điểm của đoạn thẳng§10 Trung điểm của đoạn thẳngM là trung điểm của đoạn thẳng ABNếu M nằm giữa A và B AM = MB AMBCách 1: Dùng thước thẳngCách 2: Dùng thước thẳng và compaCách 3: Gấp giấy0cmOMDùng ...??PXác định trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm O , P Dùng dây hay thước cuộn dây để đo2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng* Ví dụ: Cho đoạn thẳng OP = 7cm, vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy.1. Trung điểm của đoạn thẳng§10 Trung điểm của đoạn thẳngM là trung điểm của đoạn thẳng ABNếu M nằm giữa A và B AM = MB AMBCách 1: Dùng thước thẳngCách 2: Dùng thước thẳng và compaCách 3: Gấp giấyCách 4: Dùng dây?2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng1. Trung điểm của đoạn thẳng§10 Trung điểm của đoạn thẳngM là trung điểm của đoạn thẳng ABNếu M nằm giữa A và B AM = MB AMBCách 1: Dùng thước thẳngCách 2: Dùng thước thẳng và compaCách 3: Gấp giấyCách 4: Dùng cuôn dâyBài 63 (SGK): Khi nào ta kết luận được điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau:Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:a, IA = IB	b, IA + IB = ABc, IA + IB = AB và IA = IB	d, IA = IB = Bài 61 (SGK): Hoạt động nhómCho hai tia đối nhau Ox, Ox’. Trên tia Ox vẽ điểm A sao cho OA = 2cm. Trên tia Ox’ vẽ điểm B sao cho OB = 2cm. Hỏi O có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?Trả lờiTa có: A  Ox; B  Ox’ và Ox và Ox’ là hai tia đối nhau=> điểm O nằm giữa hai điểm A,BMà OA = OB = 2cmVậy O là trung điểm của đoạn thẳng AB2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng1. Trung điểm của đoạn thẳng§10 Trung điểm của đoạn thẳngM là trung điểm của đoạn thẳng ABNếu M nằm giữa A và B AM = MB C 1: Dùng thước thẳngC 2: Dùng thước thẳng và compaC 3: Gấp giấyC 4: Dùng cuôn dâyAMBABCMNMN = ?MC + CN(AC: 2) + (CB : 2)(AC + CB) : 2 = AB : 2Bài 2: Cho đoạn thẳng AB dài 4cm, C là điểm nằm giữa A, B. Gọi M là trung điểm của AC và N là trung điểm của CB. Tính MN?Hướng dẫn2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng1. Trung điểm của đoạn thẳng§10 Trung điểm của đoạn thẳngM là trung điểm của đoạn thẳng ABNếu M nằm giữa A và B AM = MB AMBC 1: Dùng thước thẳngC 2: Dùng thước thẳng và compaC 3: Gấp giấyC 4: Dùng cuôn dây2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng1. Trung điểm của đoạn thẳng§10 Trung điểm của đoạn thẳngM là trung điểm của đoạn thẳng ABNếu M nằm giữa A và B AM = MB C 1: Dùng thước thẳngC 2: Dùng thước thẳng và compaC 3: Gấp giấyC 4: Dùng cuôn dâyAMBVỀ NHÀ: Làm BT 62, 64 : trang 104, 105 : SBTLàm BT 60  65 : trang 125 : SGKXin ch©n thµnh c¸m ¬n quý thÇy c«!

File đính kèm:

  • pptBai_Trung_diem_cua_doan_thang.ppt