Bài giảng Hình học 6 - Tiết học 21: Vẽ góc cho biết số đo

1. Vẽ góc trên nữa mặt phẳng :

Ví dụ 1 : Cho tia Ox. Vẽ góc xOy sao cho xOy = 400

Nhận xét : Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho xOy = m0

 

ppt12 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Tiết học 21: Vẽ góc cho biết số đo, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
nhiÖt liÖt chµo mõngC¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê häc h«m nay KiÓm tra bµi còCho tia Ot naèm giöõa hai tia Ox, Oy. Bieát xOt = 50o ; tOy = 40oTính goùc xOy. Goùc xOy coù teân goïi laø goùc gì?Vì tia Ot naèm giöõa hai tia Ox vaø Oy neân ta coù :Lôøi giaûiVaäy goùc xOy laø goùc vuoângxOt + tOy = xOyxOy = 50o + 40o = 90oTiết 21Bài 5Vẽ góc cho biết số đo1. Vẽ góc trên nữa mặt phẳng :Ví dụ 1 : Cho tia Ox. Vẽ góc xOy sao cho xOy = 400y400Nhận xét : Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia Oy sao cho xOy = m0OxCho tia Bx. Vẽ góc xBy có số đo bằng 450Bxy450Ví dụ 2 : Hãy vẽ góc ABC biết ABC = 300BCA300Giải- Vẽ tia BC bất kỳ - Vẽ tia BA tạo với tia BC góc 300 Hình 332. Vẽ hai góc trên nửa mặt phẳng :Oxy300 Ta thấy trên hình 33, tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz ( vì 300 < 450)z450Ví duï 3. Cho tia Ox. Veù hai goùc xOy vaø goùc xOz treân cuøng nöûa maët phaúng coù bôø chöùa tia Ox sao cho xOy = 30o , xOz = 45o . Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia naøo naèm giöõa hai tia coøn laïi?Ox m0y n0Nhận xét : Trên hình 34, xOy = m0 , xOz = n0, vì m0 < n0 nên tia Oy nằm giữa hai tia Ox và OyzHình 34Bài 25 trang 84 : Vẽ góc IKM có số đo bằng 1350KMI1350OAy550 Bài 27 trang 85 : Trên cùng một nữa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB, OC sao cho BOA = 1450, COA = 550B1450 Bài 28 trang 85 : Trên mặt phẳng, cho tia Ax. Có thể vẻ được mấy tia Ay sao cho xAy = 500GiảiCó thể vẽ được hai tia Ay và Ay’ sao cho xAy = xAy’ = 500Axyy’500500Xin chaân thaønh caûm ôn quyù thaày coâ giaùo cuøng caùc em hoïc sinh

File đính kèm:

  • pptbai_5ve_goc_cho_biet_so_do.ppt
Bài giảng liên quan