Bài giảng Hình học 6 - Tiết học số 12: Trung điểm của đoạn thẳng

Bài tập 65 Sgk:

Xem hình 64 SGK

Đo các đoạn thẳng AB, BC, CD, CA rồi điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Tiết học số 12: Trung điểm của đoạn thẳng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Vẽ tia Ax, trên tia Ax lấy 2 điểm M và B sao cho :AB = 8cm, AM = 4cm.a) Tính độ dài đoạn thẳng MB ?b) So sánh AM và MB.KIỂM TRA BÀI CŨDatechieunguyenminh@gmail.comKIỂM TRA BÀI CŨTrả lời:a) Vì AM < AB ( 4cm < 8 cm ). Nên điểm M nằm giữa A và B do đó : AM + MB = AB Thay AM = 4cm; AB = 8cm ta có :4 + MB = 8MB = 8 – 4 = 4 cmVậy MB = 4 (cm)b) AM = MB ( cùng bằng 4 cm)Datechieunguyenminh@gmail.comTiết 12:TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1. Trung điểm của đoạn thẳng M là trung điểm của đoạn thẳng ABĐịnh nghĩaĐịnh nghĩa:Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A, B và cách đều A, BM là trung điểm của đoạn thẳng ABDatechieunguyenminh@gmail.comTiết 12:TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1. Trung điểm của đoạn thẳng Định nghĩaM là trung điểm của đoạn thẳng ABChú ý: Trung điểm của đoạn thẳng AB còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng ABDatechieunguyenminh@gmail.comTiết 12:TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1. Trung điểm của đoạn thẳng Định nghĩaM là trung điểm của đoạn thẳng ABXem hình 64 SGKĐo các đoạn thẳng AB, BC, CD, CA rồi điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:Bài tập 65 Sgk:Datechieunguyenminh@gmail.comTiết 12:TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1. Trung điểm của đoạn thẳng Định nghĩaM là trung điểm của đoạn thẳng ABa) Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng.............vì ..............BDBC = CD và BC + CD = BDDatechieunguyenminh@gmail.comTiết 12:TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1. Trung điểm của đoạn thẳng Định nghĩaM là trung điểm của đoạn thẳng ABb) Điểm C không là trung điểm của ........................ vì C không thuộc đoạn thẳng ABc) Điểm A không là trung điểm của BC vì .................đoạn thẳng ABđiểm A không thuộc đoạn thẳng BCDatechieunguyenminh@gmail.comTiết 12:TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1. Trung điểm của đoạn thẳng Định nghĩaM là trung điểm của đoạn thẳng AB2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng ABVí dụ: Đoạn thẳng AB có độ dài bằng 5cm. Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy.Ta có MA + MB = ABVì M là trung điểm của đoạn thẳng AB nên:MA = MBSuy ra :GiảiMA = MB == 2.5 cmDatechieunguyenminh@gmail.comTiết 12:TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1. Trung điểm của đoạn thẳng Định nghĩaM là trung điểm của đoạn thẳng AB2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB91234567810Trên tia AB, vẽ điểm M sao cho AM = 2,5cmCách 1:MDatechieunguyenminh@gmail.comTiết 12:TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1. Trung điểm của đoạn thẳng Định nghĩaM là trung điểm của đoạn thẳng ABCách 2:Vẽ đoạn thẳng AB trên giấy. Gấp giấy sao cho điểm B trùng vào điểm A. Nếp gấp cắt đoạn AB tại trung điểm M cần xác định.2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB*Datechieunguyenminh@gmail.comTiết 12:TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG1. Trung điểm của đoạn thẳng Định nghĩaM là trung điểm của đoạn thẳng AB2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB?Nếu dùng một sợi dây để chia một thanh gỗ thành 2 phần dài bằng nhau thì làm thế nào ?*Cách làm :-Dùng sợi dây xác định chiều dài của thanh gỗ-Gấp đôi sợi dây (bằng chiều dài thanh gỗ ) sao cho hai đầu mút trùng nhau.Nếp gấp của dây xác định trung điểm của thanh gỗ khi đặt trở lại.-Dùng bút chì đánh đấu trung điểm.Datechieunguyenminh@gmail.comBÀI TẬP CỦNG CỐBÀI TẬP 1BÀI TẬP 2Datechieunguyenminh@gmail.comBÀI TẬP CỦNG CỐ Cho hai tia ®èi nhau Ox, Ox’. Trªn tia Ox vÏ ®iÓm A sao cho OA = 2 cm. Trªn tia Ox’ vÏ ®iÓm B sao cho OB = 2cm. Hái O cã lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB kh«ng ? V× sao ?Bµi 61 (SGK):Datechieunguyenminh@gmail.com Tr¶ lêi : Ta cã : §iÓm O lµ gèc chung cña hai tia ®«i nhau Ox, Ox’. §iÓm A thuéc tia Ox, §iÓm B thuéc tia Ox’ nªn ®iÓm O n»m gi÷a hai ®iÓm A,B. Mµ OA = OB = 2cm. VËy ®iÓm O lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng ABDatechieunguyenminh@gmail.comHƯỚNG DẪN Ở NHÀ: Học thuộc kh¸i niệm trung điểm của đoạn thẳng C¸ch vÏ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng Lµm c¸c bµi tËp 60, 62, 64 sgk. ¤n tËp vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái ,bµi tËp trang 124 ®Ó tiÕt sau «n tËpDatechieunguyenminh@gmail.com

File đính kèm:

  • pptBai_giang_dien_tu_toan_6_Trung_diem_doan_thang.ppt