Bài giảng Hình học 6 - Tiết thứ 8: Độ dài đoạn thẳng

1. Đo đoạn thẳng

• Dụng cụ: Thước thẳng có chia

 khoảng mm ( thước đo độ dài).

- Đặt cạnh thước qua hai điểm A, B sao cho

 vạch 0 của thước trùng với điểm A.

- Điểm B trùng với một vạch nào đó trên thước

giả sử điểm B trựng với vạch 17 mm . Ta núi độ dài đoạn thẳng AB bằng 17mm

 

ppt19 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học 6 - Tiết thứ 8: Độ dài đoạn thẳng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TiÕt 8: ®é dµi ®o¹n th¼ngH×nh Häc 6Lớp 6A8KIỂM TRA BÀI CŨ+ Đoạn thẳng AB là gì ?+ Vẽ một đoạn thẳng, đặt tên cho đoạn thẳng đó. Cho hình vẽ sau:CD = 1 inch (1 inh-sơ) AB = 2cmDCBA§é dµi ®o¹n th¼ng1. §o ®o¹n th¼ng:Dông cô: Th­íc th¼ng cã chia kho¶ng mm (th­íc ®o ®é dµi).b) §o ®o¹n th¼ng AB:§Ó ®o ®é dµi ®o¹n th¼ng AB ta dïng dông cô g×?A..Bb) §o ®o¹n th¼ng ABC¸ch ®o:§Æt c¹nh th­íc qua hai ®iÓm A, B sao cho v¹ch 0 cña th­íc trïng víi ®iÓm A.§iÓm B trïng víi một v¹ch nµo ®ã trªn th­íc Kí hiệu: AB=15mm hay BA=15mm..BA1. §o ®o¹n th¼ngDông cô: Th­íc th¼ng cã chia kho¶ng mm ( th­íc ®o ®é dµi).A..Bgiả sử điểm B trùng với vạch 15 mm . Ta nói độ dài đoạn thẳng AB bằng 15mm§é dµi ®o¹n th¼ngVận dụng: Mỗi cách đo sau đúng hay sai?AB..01cmN..ME..D01cm01cmAB = 6 cmMN = 7 cmDE = 5 cmSaiH.aH.bH.cĐúngSaib) §o ®o¹n th¼ng ABC¸ch ®o:§Æt c¹nh th­íc qua hai ®iÓm A, B sao cho v¹ch 0 cña th­íc trïng víi ®iÓm A.§iÓm B trïng víi một v¹ch nµo ®ã trªn th­íc Kí hiệu: AB=15mm hay BA=15mm+ NhËn xÐt: Mçi ®o¹n th¼ng cã một®é dµi. Độ dài đoạn thẳng là một số dương1. §o ®o¹n th¼ngDông cô: Th­íc th¼ng cã chia kho¶ng mm ( th­íc ®o ®é dµi).A..Bgiả sử điểm B trùng với vạch 15 mm . Ta nói độ dài đoạn thẳng AB bằng 15mmMỗi đoạn thẳng có mấy độ dài?So sánh độ dài đoạn thẳng với số 0?§é dµi ®o¹n th¼ng AB vµ ®o¹n th¼ng AB cã ®Æc ®iÓm g× kh¸c nhau?§o¹n th¼ng AB lµ h×nh, cßn ®é dµi ®o¹n th¼ng AB lµ sè.§é dµi ®o¹n th¼ngb) §o ®o¹n th¼ng AB Kí hiệu: AB=15mm hay BA=15mmA..BVËy kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm trùng nhau lµ bao nhiªu? -Khi hai điểm A và B trùng nhau th× kho¶ng c¸ch giữa hai điểm A vµ B b»ng 0. + NhËn xÐt: Mçi ®o¹n th¼ng cã một®é dµi. Độ dài đoạn thẳng là một số dương1. §o ®o¹n th¼ngDông cô: Th­íc th¼ng cã chia kho¶ng mm ( th­íc ®o ®é dµi).A..B Độ dài đoạn thẳng AB bằng 15mm?Hai điểm A,B trên hình có vị trí như thế nàoA..B§é dµi ®o¹n th¼ngĐộ dài đoạn thẳng AB là một số dương, nghĩa là lớn hơn 0.Khoảng cách giữa hai điểm A và B có thể bằng 0 (Trong trường hợp hai điểm A và B trùng nhau) Ta còn nói khoảng cách giữa hai điểm A và B bằng 15mm (hoặc A cách B một khoảng bằng 15mm).b) §o ®o¹n th¼ng ABC¸ch ®o:§Æt c¹nh th­íc qua hai ®iÓm A, B sao cho v¹ch 0 cña th­íc trïng víi ®iÓm A.§iÓm B trïng víi một v¹ch nµo ®ã trªn th­íc Kí hiệu: AB=17mm hay BA=17mm-Khi hai điểm A và B trùng nhau th× kho¶ng c¸ch giữa hai điểm A vµ B b»ng 0. + NhËn xÐt: Mçi ®o¹n th¼ng cã một®é dµi. Độ dài đoạn thẳng là một số dương1. §o ®o¹n th¼ngDông cô: Th­íc th¼ng cã chia kho¶ng mm ( th­íc ®o ®é dµi).A..Bgiả sử điểm B trùng với vạch 17 mm . Ta nói độ dài đoạn thẳng AB bằng 17mmA..B§é dµi ®o¹n th¼ngĐo chiều dài, chiều rộng của quyển sách giáo khoa toán 6Tập Ib) §o ®o¹n th¼ng AB2. So s¸nh hai ®o¹n th¼ng: AB CD EGCã: AB=3cm; CD=3cm; EG=4cm§Ó so s¸nh ®é dµi hai ®o¹n th¼ngta lµm như thế nào?Cho biÕt trong h×nh vÏ cã hai ®o¹n th¼ng nµo b»ng nhau? So sánh độ dài ®o¹n th¼ng EGvới độ dài ®o¹n th¼ng CD, AB với EG?1. §o ®o¹n th¼ng:Dông cô: Th­íc th¼ng cã chia kho¶ng mm (th­íc ®o ®é dµi).Ta có thể so sánh hai đoạn thẳng bằng cách so sánh độ dài của chúng.- Hai đoạn thẳng AB và CD bằng nhau hay có cùng độ dài và ký hiệu: Đoạn thẳng EG dài hơn ( lớn hơn) đoạn thẳng CD và ký hiệu: -Đoạn thẳng AB ngắn hơn ( nhỏ hơn ) đoạn thẳng EG và kí hiệuHai đoạn thẳng AB và CD có bằng nhau không?EG > CD:AB10cm nªn AB>CD. 2. So s¸nh 2 ®o¹n th¼ng1. §o ®o¹n th¼ng AB CD EGCã: AB=3cm; CD=3cm; EG=4cmAB = CD (= 3cm)EG>CD (v× 4cm >3cm)ABCD (v× 4cm >3cm)ABCD; AB< EG§é dµi ®o¹n th¼ngHãy tính xem đường chéo màn hình ti vi 14 inch có độ dài là bao nhiêu cm?Giải: Vì 1 inch = 2,54cm Vậy đường chéo màn hình ti vi 14 inch có độ dài theo cm là:14 . 2,54 = 33,56 cmVận dụng: Khi nói ti vi 14 inch có nghĩa là đường chéo màn hình ti vi đó có độ dài là 14 inch.14 inchBài Tập 42/ SGK So sánh hai đoạn thẳng AB và AC trong hình 44 rồi đánh dấu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau.ABCĐáp: AB = ACHình 440 cm234671510890 cm234671510892,8 cm2,8 cmBài tập 44 SGKa) Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong hình 46 theo thứ tự giảm dầnb) Tính chu vi hình ABCD (tức là tính AB + BC + CD + DA).AB= 1,2cm ; BC = 1,6cm; CD = 2,5cm ; DA = 3cmSắp xếp độ dài các đoạn thẳng theo thứ tự giảm dần là: DA; CD;BC;AB. Chu vi của hình ABCD là: AB + BC + CD + DA = 1,2 + 1,6 + 2,5 + 3 = 8,3 cm0 cm2 3467 15108921,2 cm0 cm 2 3 4 67 1 51089 0 cm 2 3 467 1 510890 cm 2 3 4 67 1 510891,6 cm2,5 cm3 cmBài tập 44 SGK1. §o ®o¹n th¼ngDông cô: Th­íc th¼ng cã chia kho¶ng.b) §o ®o¹n th¼ng AB2. So s¸nh 2 ®o¹n th¼ng AB CD EGTa cã: AB=CD; AB<EG?1. a) AB=IK; EF=GH b) EF<CD ?2 ?3 1 inh-s¬ = 25,4 mm.H­íng dÉn vÒ nhµ:+ Häc thuéc lÝ thuyÕt.+ Chuẩn bị trước bài học: Khi nào AM + MB = AB+ Bµi tËp 40; 41; 43; 45 (SGK)Th­íc cuénTh­íc gÊpTh­íc xÝch§é dµi ®o¹n th¼ng

File đính kèm:

  • pptDo_dai_doan_thang.ppt