Bài giảng hình học 6 - Trung điểm của đoạn thẳng - Nguyễn Thị Minh Hương

Quan sát hình vẽ 62/sgk

 cho biết điểm M có quan hệ

 như thế nào với 2 điểm A và B?

 

ppt28 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 30/09/2019 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng hình học 6 - Trung điểm của đoạn thẳng - Nguyễn Thị Minh Hương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
 trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng	MA=MB 	 M ®o¹n th¼ng AB	Gi¸o viªn: NguyƠn ThÞ Minh H­¬ng	Tr­êng THCS T©n MaiTrung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng* A/ Mơc ®Ých , Yªu cÇu:KiÕn thøc-Ph¸t biĨu trung diĨm cđa ®o¹n th¼ng.- DiƠn t¶ trung ®iĨm M cđa AB b»ng c¸c c¸ch kh¸c nhau.- ¸p dơng lµm ®­¬c c¸c bµi tËp.KÜ n¨ng c¬ b¶n: BiÕt vÏ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng.T­ duy: BiÕp ph©n tÝch trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng tho¶ m·n hai tÝnh chÊt.NÕu thiÕu mét trong 2 tÝnh chÊt th× kh«ng cßn lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng.Th¸i ®é: CÈn thËn, chÝnh x¸c khi ®o, vÏ , gÊp giÊy.* A / Mơc ®Ých , yªu cÇuHäc sinh chän 1 trong 2 c©u hái sau:* B /KiĨm tra bµi cịC1C2C1* B /KiĨm tra bµi cịVÏ ®o¹n th¼ng AB =3,5cm.Nãi c¸chvÏ b»ng th­íc th¼ngC2* B /KiĨm tra bµi cịVÏ ®o¹n th¼ng AB =5cm.Nãi c¸chvÏ b»ng compaC/ D¹y bµi míiI/§Þnh nghÜa trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ngCho h×nh vÏ:AMBCH1CH2§NQuan s¸t h×nh vÏ 62/sgk cho biÕt ®iĨm M cã quan hƯ nh­ thÕ nµo víi 2 ®iĨm A vµ B? CH1Gỵi ýAMBGỵi ý- VÞ trÝ cđa M so víi A, B ?- §o ®¹t vµ cho nhËn xÐt vỊ sè ®o cđa MA vµ MB ?AMB  *Quan s¸t ®iĨm M cã 2 tÝnh chÊt:- N»m trªn ®o¹n th¼ng AB.- MA = MB.* KÕt luËn: M lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AB.AMB Em h·y cho biÕt trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng lµ g×?CH2AMBTrung ®iĨm M cđa ®o¹n th¼ng AB lµ ®iĨm n»m gi÷a A, B vµ c¸ch ®Ịu A, B (MA= MB)	AMB§Þnh nghÜa:Trung ®iĨm M cđa ®o¹n th¼ng AB lµ ®iĨm n»m gi÷a A, B vµ c¸ch ®Ịu A, B (MA= MB)	+ M®o¹n th¼ng AB	+ MA=MBAMB¸p dơng:Cho h×nh vÏ.Em h·y chän c¸c c©u hái sau:abcABCDII/ C¸ch vÏ trung ®iĨm cđa §o¹n th¼ngVÝ dơ: ®­êng th¼ng AB cã ®é dµi b»ng 5 cm. H·y vÏ trung ®iĨm M cđa ®o¹n th¼ng Êy.II/ C¸ch vÏ trung ®iĨm cđa §o¹n th¼ngBµi gi¶i: V× M lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AB nªn ta cã:	 MA + MB = AB vµ MA= MB Suy raMA =MB = AB/2= 5/2cm = 2,5cm.Tõ ®©y cã 2 c¸ch vÏ trung ®iĨm cđa ABC2C1II/ C¸ch vÏ trung ®iĨm cđa §o¹n th¼ngC1:Dïng th­íc cã chia kho¶ng: Trªn tia AB vÏ ®iĨm M sao cho AM = 2,5cm.AMB2,5cmII/ C¸ch vÏ trung ®iĨm cđa §o¹n th¼ngC2:Dïng c¸ch gÊp giÊy: vÏ ®o¹n th¼ng AB trªn giÊy can(giÊy trong).GÊp giÊy sao cho ®iĨmB ®Õn trïng ®iĨm A.NÕp gÊp c¾t ®o¹n th¼ng AB t¹i trung ®iĨm M cÇn x¸c ®Þnh.ABBBAAMxD/Tỉng kÕt vµ cđng cè kiÕn thøcDiƠn t¶ trung ®iĨm M cđa ®o¹n th¼ng AB b»ng c¸c c¸ch kh¸c nhau:M lµtrung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AB 	 	MA+MB =AB vµ MA=MB	M lµtrung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AB 	 	MA=MB	=AB/2¸p dơng:Em h·y chän mét c©u vµ tr¶ lêi ®ĩng (§) hoỈc sai(S) nÕu I lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AB th×:C4C3C1C2¸p dơng:Em h·y chän mét c©u vµ tr¶ lêi ®ĩng (§) hoỈc sai(S) nÕu I lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AB th×:C4C3C1C2IA =IB¸p dơng:Em h·y chän mét c©u vµ tr¶ lêi ®ĩng (§) hoỈc sai(S) nÕu I lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AB th×:C4C3C1C2AI+IB =AB¸p dơng:Em h·y chän mét c©u vµ tr¶ lêi ®ĩng (§) hoỈc sai(S) nÕu I lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AB th×:C4C3C1C2AI + IB = ABvµ IA =IB¸p dơng:Em h·y chän mét c©u vµ tr¶ lêi ®ĩng (§) hoỈc sai(S) nÕu I lµ trung ®iĨm cđa ®o¹n th¼ng AB th×:C4C3C1C2IA=IB=AB/2E/DỈn dß:Ph©n biƯt : §iĨm n»m gi÷a .§iĨm chÝnh gi÷a.Trung ®iĨmHäc bµi theo SGKLµm c¸c bµi tËp:60;61;62;64trang11+119a:§iĨm C lµ trung ®iĨm cđa 	v×:Em h·y ®iỊn cơm tõ thÝch hỵp vµo chç chÊm®o¹n th¼ng BDC thuéc BD vµ CB=CDABCDb:§iĨm C kh«ng lµ trung ®iĨm cđa 	 	v×:C kh«ng thuéc ®o¹n th¼ng AB.Em h·y ®iỊn cơm tõ thÝch hỵp vµo chç chÊm®o¹nth¼ng ABABCDc:§iĨm A kh«ng lµ trung ®iĨm cđa BC	v×:Em h·y ®iỊn cơm tõ thÝch hỵp vµo chç chÊm®iĨm A kh«ng thuéc ®­êng th¼ng BCABCD

File đính kèm:

  • pptToan THCS_trung diem cua doan thang.ppt