Bài giảng Hình học lớp 6 - Bài 7: Độ dài đoạn thẳng

Đo đoạn thẳng AB

Để đo đoạn thẳng AB người ta dùng thước có chia khoảng (thước đo độ dài) đơn vị mm

Cách đo : Đặt cạnh thước đi qua 2 điểm A và B sao cho điểm A trùng với vạch số 0. Điểm B trùng với vạch nào trên thước đó là độ dài của đoạn thẳng AB.

 

ppt17 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học lớp 6 - Bài 7: Độ dài đoạn thẳng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Hình học lớp 6 Hình học lớp 6Những quy ®Þnh trong giê häcPhÇn ghi bµi cña häc sinh:Ghi c¸c ®Ò môc, bµi tậpkhi gÆp biÓu t­îng2 .TÝch cùc suy nghÜ tham gia x©y dùng bµi. Th¶o luËn, tr¶ lêi c©u hái khi gÆp biÓu t­îng.ABC........1/Vẽ 3 điểm A, B, C không thẳng hàng2/ Vẽ tia AC 3/ Vẽ đường thẳng BC 4/ Vẽ đoạn thẳng AB. KIỂM TRA BÀI CŨ:	*Để đo đoạn thẳng AB người ta dùng thước có chia khoảng (thước đo độ dài) đơn vị mm *Cách đo : Đặt cạnh thước đi qua 2 điểm A và B sao cho điểm A trùng với vạch số 0. Điểm B trùng với vạch nào trên thước đó là độ dài của đoạn thẳng AB.TiÕt 8: §é dµi ®o¹n th¼ngĐo đoạn thẳng ABABĐiểm B trùng với vạch số17(mm).Điểm A trùng với Vạch sô 0* Kí hiệu :AB = 17mm* Độ dài đoạn thẳng AB là 17mm*Nhận xét : Mỗi đoạn thẳng có một độ dài. Độ dài đoạn thẳng là một số lớn hơn 0 *Khoảng cách giữa hai điểmKhoảng cách giữa hai điểm A và B bằng 17mm Điểm A cách điểm B một khoảng bằng 17mm	.Đặc biệt : Khi hai điểm A và B trùng nhau, ta nói khoảng cách giữa hai điểm A và B bằng 02. So sánh hai đoạn thẳngABCDEGĐể so sánh hai đoạn thẳng ta so sánh độ dài của chúng*Hai đoạn thẳng AB và CD bằng nhau (có cùng độ dài) AB =CD*Đoạn thẳng EG dài hơn (lớn hơn) đoạn thẳng CD. kí hiệu : EG > CD *Đoạn thẳng AB ngắn hơn (nhỏ hơn) đoạn thẳng EG.kí hiệu : AB < EG *Hai ®o¹n th¼ng b»ng nhau nÕu chóng cã cïng ®é dµi.*§o¹n th¼ng nµy gäi lµ lín h¬n ®o¹n th¼ng kia nÕu ®édµi cña nã lín h¬n ®é dµi cña ®o¹n th¼ng kia.Củng cố ?1Cho các đoạn thẳng (hình 41)/118GABCDIKEFHa/ Đo và chỉ ra các đường thẳng có cùng độ dài?b/ So sánh hai đoạn thẳng EF và CD?a/CD = 40 mm ; EF=17 mm;GH =17 m; AB = 28 mm ; IK = 28 mmb/ EF = 17 mm; CD = 40 mm . Do đó EF < CD?2Hình cHình bHình aThước xíchThước gấpThước dây	Hãy nhận dạng các dụng cụ đo độ dài theo tên gọi của chúng : thước gấp, thước xích, thước dây.Thước cuộnTiết 8: Độ dài đoạn thẳng ?3 Hình 43 là thước đo dộ dài mà học sinh châu Mỹ thường dùng. Đơn vị đo độ dài là inh-sơ (inch). Hãy kiểm tra xem 1 inh-sơ bằng khoảng bao nhiêu milimét*1 inch ≈ 25,4mmKhi nãi ti vi 14 inch cã nghÜa lµ ®­êng chÐo mµn hình ti vi ®ã cã ®é dµi lµ 14 inch.VËy ®­êng chÐo mµn hình ti vi 14 inch cã ®é dµi lµ bao nhiªu cm?25,4 .14 = 355,6 ( mm) =35,56 (cm)Bài 42: sgk/119 So sánh hai đoạn thẳng AB và AC trong hình 44 rồi đánh dấu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau. ABC AB =mmAC =mm2828Vậy AB =AC =28 mm43/119Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB; BC; AC. Trong hình 45 theo thứ tự tăng dần.ABCSo sánh : AC< AB < BC.Hình 45AB =AC =BC =31 mm18 mm36 mmBài 44 sgk/119 : a/ Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CA trong hình 46 theo thứ tự giảm dầnb/ Tính chu vi hình ABCD(tức là tính AB + BC + CD + DA) ABCDGIẢIa/ AB = mm ; BC = mm CD = mm ; DA = mm 3012 1625b/ Chu vi của hình ABCD là : AB + BC + CD + DA = = 12 +16 + 25 + 30 = 83 ( mm)AB < BC <CD < DAHướng dẫn về nhà :.Học thuộc cách đo đoạn thẳng , nhận xét ..Làm bài tập 45 sgk trang 119- Xem trước bài “ Khi nào thì AM+MB=AB”Nhớ về nhà học bài và làm bài tập nha mấy nhóc !!!Tiết học kết thúc

File đính kèm:

  • ppt7-do dai doan thang_chau.ppt