Bài giảng Hình học lớp 6 - Bài 9: Đường tròn

-Định nghĩa: Đường tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm cách điểm O một khoảng bằng R,kí hiệu (O;R).

Hình tròn:

Định nghĩa: Hình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm trong đường tròn

CUNG VÀ DÂY CUNG

- Cung tròn là một phần của đường tròn

Cung

A,B gọi là hai mút của cung

 

ppt5 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học lớp 6 - Bài 9: Đường tròn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
1 -®­êng trßn vµ h×nh trßn-§Þnh nghÜa: §­êng trßn t©m O b¸n kÝnh R lµ h×nh gåm c¸c ®iÓm c¸ch ®iÓm O mét kho¶ng b»ng R,kÝ hiÖu (O;R)..®­êng trßn§9O R(O;17cm)a).§­êng trßn:O17cmMb).H×nh trßn:-§Þnh nghÜa: H×nh trßn lµ h×nh gåm c¸c ®iÓm n»m trªn ®­êng trßn vµ c¸c ®iÓm n»m trong ®­êng trßnMNPO RMNP-M lµ ®iÓm n»m trªn(thuéc) ®­êng trßn-N lµ ®iÓm n»m bªn trong ®­êng trßn-P lµ ®iÓm n»m bªn ngoµi ®­êng trßn1 -®­êng trßn vµ h×nh trßn-§Þnh nghÜa: §­êng trßn t©m O b¸n kÝnh R lµ h×nh gåm c¸c ®iÓm c¸ch ®iÓm O mét kho¶ng b»ng R,kÝ hiÖu (O;R)..®­êng trßn§9O R(O;17cm)a).§­êng trßn:O17cmMb).H×nh trßn:-§Þnh nghÜa: H×nh trßn lµ h×nh gåm c¸c ®iÓm n»m trªn ®­êng trßn vµ c¸c ®iÓm n»m trong ®­êng trßn2 -cung vµ d©y cungOOBA- Cung trßn lµ mét phÇn cña ®­êng trßnAB+Cung hay cung BA+A,B gäi lµ hai mót cña cungOBA+A,B,O th¼ng hµng th× mçi cung lµ mét nöa ®­êng trßn-§o¹n th¼ng nèi hai mót cña cung gäi lµ d©y cung+D©y AB hay BA+D©y ®i qua t©m lµ ®­êng kÝnh(d)OBA3 -mét c«ng dông kh¸c cña com paa).So s¸nh hai ®o¹n th¼ngb).VÏ ®o¹n th¼ng b»ng ®o¹n th¼ng b»ng ®o¹n th¼ng cho tr­ícH­íng dÉn vÒ nhµ+§­êng kÝnh gÊp ®«i b¸n kÝnh-N¾m ch¾c kh¸i niÖm vÒ ®­êng trßn,h×nh trßn,cung vµ d©y cung-Bµi tËp vÒ nhhµ: +Bµi 38,39,42(tr91,92,93-SGK) +Bµi 36,38(tr59-SBT)OADCBEF1 -®­êng trßn vµ h×nh trßn-§Þnh nghÜa: §­êng trßn t©m O b¸n kÝnh R lµ h×nh gåm c¸c ®iÓm c¸ch ®iÓm O mét kho¶ng b»ng R,kÝ hiÖu (O;R)..®­êng trßn§9O R(O;17cm)a).§­êng trßn:O17cmMb).H×nh trßn:-§Þnh nghÜa: H×nh trßn lµ h×nh gåm c¸c ®iÓm n»m trªn ®­êng trßn vµ c¸c ®iÓm n»m trong ®­êng trßn2 -cung vµ d©y cungOOBA- Cung trßn lµ mét phÇn cña ®­êng trßnAB+Cung hay cung BA+A,B gäi lµ hai mót cña cungOBA+A,B,O th¼ng hµng th× mçi cung lµ mét nöa ®­êng trßn-§o¹n th¼ng nèi hai mót cña cung gäi lµ d©y cung+D©y AB hay BA+D©y ®i qua t©m lµ ®­êng kÝnh(d)OBA3 -mét c«ng dông kh¸c cña com paa).So s¸nh hai ®o¹n th¼ngb).VÏ ®o¹n th¼ng b»ng ®o¹n th¼ng b»ng ®o¹n th¼ng cho tr­ícH­íng dÉn vÒ nhµ+§­êng kÝnh gÊp ®«i b¸n kÝnh-N¾m ch¾c kh¸i niÖm vÒ ®­êng trßn,h×nh trßn,cung vµ d©y cung-Bµi tËp vÒ nhhµ: +Bµi 38,39,42(tr91,92,93-SGK) +Bµi 36,38(tr59-SBT)

File đính kèm:

  • pptDuong Tron T6.ppt