Bài giảng Hình học lớp 6 - Bài học số 8: Đường tròn

*Điểm P nằm ở đâu? (trên, trong, ngoài đường tròn)

N là điểm nằm bên trong đường tròn

P là điểm nằm bên ngoài đường tròn.

Nếu ba điểm A, O, B thẳng hàng thì em có nhận xét gì về hai cung?

 

 

ppt24 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hình học lớp 6 - Bài học số 8: Đường tròn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
TỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINTỔ TOÁN LÝ TINNGƯỜI THỰC HIỆN NGUYỄN PHƯƠNG TÚTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CÁT HƯNGCHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁOGiáo viên:NGUYỄN PHƯƠNG TÚKính chàotất cả quí đại biểu,các giáo viêncùng tất cả các em học sinh.Bài: 8ĐƯỜNG TRÒNĐƯỜNG TRÒNNGƯỜI THỰC HIỆN NGUYỄN PHƯƠNG TÚĐiểm M thuộc (nằm trên) đường tròn (O; 1,5 cm) có nghĩa là OM = 1,5 cm1,5 cmMONGƯỜI THỰC HIỆN NGUYỄN PHƯƠNG TÚO1,5 cmMI-Đường tròn và hình tròn:1)Đường trònBán kính RĐường tròn (O;R)Định nghĩa: Đường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng RKí hiệu: (O;R)Đường tròn tâm O, bán kính R là hình như thế nào?Dùng com pa vẽ đường tròn tâm O, bán kính 1,5 cm.M là điểm nằm trên (thuộc) đường tròn.N là điểm nằm bên trong đường tròn.P là điểm nằm bên ngoài đường tròn..O1,7 cm1,7 cmM*Điểm M nằm ở đâu? (trên, trong, ngoài đường tròn)*Điểm P nằm ở đâu? (trên, trong, ngoài đường tròn)NP*Điểm N nằm ở đâu (trên, trong, ngoài đường tròn)?O1,7 cm1,5 cmMNO1,5 cmMO1,7 cmR=1,5 cmMNPNOEm hãy so sánh ON với REm hãy so sánh OP với R* ON R* OM = REm hãy so sánh OM với ROMHình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó.I)ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒN: 1)Đường tròn: 	2)Hình tròn:MOMThế nào là hình tròn?1,5 cmSo sánh giữa đường tròn và hình trònO1,7 cm1,5 cmMOMMOM1,5 cm*Đường tròn là hình gồm các điểm cách O một khoảng R.*Hình tròn là hình gồm các điểm cách O một khoảng R và các điểm nằm bên trong đường tròn đó.O*Cho các ví dụ về đường tròn và hình tròn trong thực tế.Đường trònVành bánh xe, vòng cẩm thạch, vành quạt bànHình trònĐồng tiền xu, đĩa CD, mặt nước trong luNGƯỜI THỰC HIỆN NGUYỄN PHƯƠNG TÚOBA  Hai điểm A và B thuộc đường tròn tâm O, hai điểm này chia đường tròn thành hai phần, mỗi phần là một cung tròn, gọi tắt là cung.Hai điểm A và B gọi là hai mút của cung.II)CUNG VÀ DÂY CUNG:1)Cung:Hai điểm A và B chia đường tròn thành mấy phần?II) CUNG VAØ DAÂY CUNG :1) cung: Tröôøng hôïp A, O, B thaúng haøng thì moãi cung laø moät nöûa ñöôøng troønBOANeáu ba ñieåm A, O, B thaúng haøng thì em coù nhaän xeùt gì veà hai cung?OABCD Ñoaïn thaúng noái hai muùt cuûa cuûa cung laø daây cung( goïi taét laø daây).II) CUNG VAØ DAÂY CUNG :1) Cung:2) Dây: Daây ñi qua taâm laø ñöôøng kính.OABCD Ñöôøng kính gaáp ñoâi baùn kính Vôùi 2 ñieåm C vaø D treân ñöôøng troøn, ta coù 1 daây vaø 2 cung.Vôùi hai ñieåm C vaø D treân ñöôøng troøn ta coù maáy daây cung vaø maáy cung?Em coù nhaän xeùt gì veà ñoä daøi ñöôøng kính vaø baùn kính cuûa moät ñöôøng troøn?III) MOÄT COÂNG DỤNG KHAÙC CUÛA COMPAVí duï 1: Cho hai ñoaïn thaúng AB vaø CD .Duøng compa so saùnh hai ñoaïn thaúng aáy maø khoâng ño ñoä daøi töøng ñoaïn thaúng. Vậy: AB < CDCADBIII) MOÄT COÂNG CUÏ KHAÙC CUÛA COMPAVí duï 2 : Cho hai ñoaïn thaúng AB vaø CD. Laøm theá naøo ñeå bieát toång ñoä daøi cuûa hai ñoaïn thaúng ñoù maø khoâng ño rieâng töøng ñoaïn thaúng ?ABCD MxONVậy: ON = AB + CD 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16IV) BÀI TẬP CỦNG CỐCâu 1: Kí hiệu (O; 5 cm) có nghĩa là:A) Đường tròn tâm O bán kính 0,5 cm.B) Đường tròn tâm O bán kính 5 cm.C) Đường tròn bán kính 5 cm.D) Đường tròn bán kính 0,5 cm.NGƯỜI THỰC HIỆN NGUYỄN PHƯƠNG TÚCâu 2: Điền vào chỗ trống:1/ Đường tròn tâm A bán kính R là hình ...một khoảng, kí hiệu .gồm các điểm cách Abằng R( A ; R )2/ Hình tròn là hình gồm các điểm  và các điểm  đường tròn đó.3/ Dây cung đi qua tâm gọi là nằm trênnằm trongđường kínhNGƯỜI THỰC HIỆN NGUYỄN PHƯƠNG TÚCâu 2: Cho hình vẽ, điền Đ(đúng) hoặc S (sai) vào ô thích hợp:1/ OC là bán kínhÑÑSS4/ CN là đường kính2/ MN là đường kính3/ ON là dây cungMN là dây cungON là bán kínhBài tập: Trên hình 48 ta có hai đường tròn (O; 2cm) và (A; 2cm) cắt nhau tại C và D. Điểm A nằm trên đường tròn tâm O.a/ Vẽ đường tròn tâm C bán kính 2 cm.b/ Vì sao đường tròn (C; 2cm) đi qua 2 điểm O và A?a)Vẽ đường tròn (C; 2cm)b)Ta có:CA = 2cmCO = 2cmVậy O và A nằm trên đường tròn (C; 2cm)Vì C nằm trên (A; 2cm)Vì C nằm trên (O; 2cm) HƯỚNG DÂN VỀ NHÀ:Học thuộc các khái niệm đường tròn, hình tròn, cung, dây cung, đường kính, bán kính.Bài tập về nhà: 39, 40, 41 tr 92, 93.Xem trước bài “Tam giác”Mỗi em cắt cho mình 1 tam giác bằng giấy.Baøi 39 tr 92: Treân hình 49, ta coù hai ñöôøng troøn (A; 3cm) vaø (B; 2cm) caét nhau taïi C, D. AB = 4cm. Ñöôøng troøn taâm A, B laàn löôït caét ñoaïn thaúng AB taïi K, Ia/ Tính CA, CB, DA, DBb/ I coù phaûi laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB khoâng ?c/ Tính IK.C naèm treân (A; 3cm) neân AC = 3cmC naèm treân (B; 2cm) neân AC = 2cmDA, DB töông töï.AB = 4cm, IB = 2cm AC = 2cm Kết luậnIK hoïc sinh töï tìm.CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ THĂM LỚPCHÚC QUÝ THẦY CÔ GIÁO SỨC KHỎE

File đính kèm:

  • pptDUONG_TRON.ppt