Bài giảng Hình học lớp 6 - Đoạn thẳng - Phạm Thị Hồng Hạnh

Gọi M là một điểm bất kỳ của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu? Em hãy chọn câu lời đúng trong bốn câu sau:

a. Điểm M trùng với điểm A

b. Điểm M trùng với điểm B

c. Điểm M nằm giữa hai điểm A và B

d. Điểm M trùng với điểm A hoặc nằm giữa hai điểm A và B hoặc trùng với điểm B

 

 

ppt18 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học lớp 6 - Đoạn thẳng - Phạm Thị Hồng Hạnh, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ thăm lờpKIỂM TRA:Ghép mỗi ý ở cột A với một hình tương ứng ở cột BCột ACột Ba- Đường thẳng AB.H1 A Bb- Điểm C nằm giữa hai điểm A và B.H2 A Bc- Tia AB.H3d- Tia BA.H4H5 A B ABACBAB§o¹n th¼ng AB lµ h×nh gåm ®iÓm A , điểm B vµ tÊt c¶ nh÷ng ®iÓm n»m gi÷a A vµ B .§o¹n th¼ng AB cßn gäi lµ ®o¹n th¼ng BA Hai ®iÓm A, B lµ hai mót (hoÆc hai ®Çu) cña ®o¹n th¼ng AB .Đặt cạnh của thước thẳng đi qua điểm A,B rồi lấy đầu chì vạch theo cạnh thước từ A đến B. Nét chì trên trang giấy là hình ảnh của đoạn thẳng ABHình 1M NM NM NM NHình 4Hình 2Hình 3Bài tập 1: Trong các hình sau hình nào thể hiện đoạn thẳng MN ?ABBài tập 2 (Bài 35 / 116 SGK)Gọi M là một điểm bất kỳ của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu? Em hãy chọn câu lời đúng trong bốn câu sau:a. Điểm M trùng với điểm A b. Điểm M trùng với điểm Bc. Điểm M nằm giữa hai điểm A và Bd. Điểm M trùng với điểm A hoặc nằm giữa hai điểm A và B hoặc trùng với điểm B Phân biệt: Đường thẳng AB ; tia AB ; đoạn thẳng AB ? Bằng cách điền vào bảng sau:ABBAABĐặc điểm khác nhauĐặc điểm giống nhau Kéo dài mãi về hai phíaTừ A kéo dài mãi về phía BTừ A kéo dài tới B và dừng lạiMỗi hình đều chứa vô số điểmHOẠT ĐỘNG NHÓM: Vẽ hình thể hiện a) Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau? b) Đoạn thẳng AB và tia Ox cắt nhau? c) Đoạn thẳng AB và đường thẳng a cắt nhau? Hình 3D A B C O Hình 2Q M N P Hình 1F G H E F V R Hình 4Bài tập 3: Trong mỗi hình sau, hình nào thể hiện hai đoạn thẳng cắt nhau? Em hãy chỉ rõ giao điểm của chúng?Hình 2y M N P Hình 1xA B O Hình 3D A B O mzV R Hình 4nV R Hình 5K tH Y Hình 6S Bài tập 4 Trong mỗi hình sau, hình nào thể hiện đoạn thẳng và tia cắt nhau? Em hãy chỉ rõ giao điểm của chúng?g Hình 3D hC O Hình 2M N abHình 1xG H y F R Hình 4P QBài tập 5: Trong mỗi hình sau, hình nào thể hiện đoạn thẳng và đường thẳng cắt nhau? Chú ý: a) Trong một số trường hợp giao điểm có thể trùng với mút của đoạn thẳng, hoặc trùng vói gốc của tia.Hình 1F G H E F V R Hình 2nV R Hình 4K F R Hình 3P Q b) Đôi khi để quan sát được giao điểm ta phải kéo dài tia hay kéo dài đường thẳng.Hình 2M N abtH Y Hình 6S AaCBài 34 / 116 SGKTrên đường thẳng a lấy ba điểm A,B,C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả? Hãy gọi tên các đoạn thẳng ấy.BBÀI TẬP 5Lưu ý: Đoạn thẳng và đoạn thẳng (tia, đường thẳng) cắt nhau khi chúng không cùng nằm trên một đường thẳng và có điểm chung duy nhất. Điểm chung đó được gọi là giao điểm. Hai đoan thẳng AC và CB có chung điểm nào? Chúng có cắt nhau không?BÀI TẬP 6 (BÀI 33)Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :a)Hình gồm hai điểm .và tất cả các điểm nằm giữa . được gọi là đoạn thẳng RSHai điểm ..được gọi là hai mút của đoạn thẳng.b) Đoạn thẳng PQ là hình gồm... R và SR và SR và S hai điểm P, Q và tất cả các điểm nằm giữa P và Q Chọn câu trả lời đúng:Cho 4 điểm không thẳng hàng. Thì số đoạn thẳng được tạo thành là:a.3d.4b.52c.saisaiđúngsaiBài tập 8 :Cho hai ®iÓm M , N. VÏ ®­êng th¼ng MN .Trªn đường th¼ng võa vÏ cã ®o¹n th¼ng nµo? Lấy hai điểm E, F nằm trªn ®­êng th¼ng MN . Trªn h×nh cã mấy đoạn thẳng đó là nh÷ng ®o¹n th¼ng nµo ?Gi¶i : b) Trªn h×nh cã 6 ®o¹n th¼ng lµ : MNa) Trªn h×nh võa vÏ cã ®o¹n th¼ng MN EFMN ;NF .EF ;ME ;MF ;EN ;Hướng dẫn học ở nhà Học thuộc định nghĩa đoạn thẳng.- Biết vẽ hình biểu cắt đoạn thẳng cắt đoạn thẳng,Đoạn thẳng cắt tia, đọan thẳng cắt đường thẳng.- Làm các bài tập 36; 37 ( SGK/116) 31; 33; 35 ( SBT/100) - Bài tập : Trên đường thẳng a lấy 2012 điểm. Hỏi trên a có bao nhiêu đoạn thẳng?Chuẩn bị cho tiết học tới:Cá nhân: thước thẳng có chia khoảng. Tổ: 1 thước dây và 1 thước gấp.ABCDEFIKLHướng dẫn bài 39(SGK)Ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh

File đính kèm:

  • pptDOAN_THANG_THAO_GIANG.ppt