Bài giảng Hình học lớp 6 năm 2010 - Bài số 8: Đường tròn

Đoạn thẳng nối hai mút của cung là dây cung (gọi tắt là dây).

Dây đi qua tâm là đường kính.

Đường kính dài gấp đôi bán kính

Em có nhận xét gì về đường kính và bán kính ?

 

 

ppt20 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 6 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học lớp 6 năm 2010 - Bài số 8: Đường tròn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Mặt trống đồngMặt đồng hồĐĩa CDBánh xe đạp	 I. ĐƯỜNG TRÒN VÀ HÌNH TRÒNĐường tròn tâm O, bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu (O; R ) .§8 ĐƯỜNG TRÒN ROMh1OMN M là điểm nằm trên (thuộc) đường tròn.  P là điểm nằm bên ngoài đường tròn. P  N là điểm nằm bên trong đường tròn.* ON OM (OM = R)(ON R)ROMHình tròn là hình gồm các điểm nằm trên đường tròn và các điểm nằm bên trong đường tròn đó .P Nmh2Bán kính HÌNH TROØN *Em hãy cho biết hình nào là đường tròn, là hình tròn? ÑÖÔØNG TROØN MHÌNH 1HÌNH 2MRORONMh h_d?1: H·y diÔn ®¹t c¸c kÝ hiÖu sau: a/ (A; 3cm); b/ (B; 15cm);	c/ (C; 2,5dm)§­êng trßn t©m A, b¸n kÝnh 3cm§­êng trßn t©m B, b¸n kÝnh 15cm§­êng trßn t©m C, b¸n kÝnh 2,5dmBài tập: Cho đường tròn (O;R). Lấy hai điểm A và B sao cho A và B nằm trên đường tròn. Hai điểm A và B chia đường tròn thành mấy phần ?2.	CUNG VÀ DÂY CUNGmh3BAONếu hai điểm A, B thuộc đường tròn tâm O, hai điểm này chia đường tròn thành hai phần, mỗi phần gọi là một cung tròn (gọi tắt là cung) Hai điểm A, B gọi là hai mút của cung. Đoạn thẳng nối hai mút của cung là dây cung (gọi tắt là dây).  Đường kính dài gấp đôi bán kính Dây đi qua tâm là đường kính. Trường hợp A, O, B thẳng hàng em có nhận xét gì về mỗi cung?Trường hợp A, O, B thẳng hàng thì mỗi cung là một nửa đường tròn.Đoạn thẳng AB có phải là dây cung không? Nhận xét dây AB có gì đặc biệt ?Em có nhận xét gì về đường kính và bán kính ?OABCD Baøi 1: Cho hình veõ, ñieàn ñuùng (Ñ) hoaëc sai (S) vaøo oâ vuoâng1/ OC laø baùn kính2/ MN laø ñöôøng kính3/ ON laø daây cung4/ CN laø ñöôøng kínhÑÑSSBài tập áp dụngDAÂY CUNG BAÙN KÍNH NMCOBaøi 2 : Ñieàn vaøo choã troáng:1/ Ñöôøng troøn taâm A, baùn kính R laø hình goàm (1)  . caùch (2) .....moät khoaûng (3)  Kí hieäu (4) 2/ Hình troøn laø hình goàm caùc ñieåm (5)  vaø caùc ñieåm naèm (6) ñöôøng troøn ñoù.3/ Daây ñi qua taâm goïi laø (7)  caùc A baèng R (A; R)naèm treân ñöôøng troøn beân trong ñöôøng kính .ñieåmVÝ dô 1. Cho hai ®o¹n th¼ng AB vµ MN. Dïng compa so s¸nh hai ®o¹n th¼ng Êy mµ kh«ng ®o ®é dµi tõng ®o¹n th¼ng.KÕt luËn: AB < MN3. MỘT CÔNG DỤNG KHÁC CỦA COMPA Qua thao taùc treân haõy so saùnh AB vôùi MNNMOAxBCDMNVÝ dô 2: Cho hai ®o¹n th¼ng AB vµ CD. Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt tæng ®é dµi cña hai ®o¹n th¼ng ®ã mµ kh«ng ®o riªng tõng ®o¹n th¼ng. B­íc 1: VÏ tia Ox bÊt k× (dïng th­íc th¼ng) B­íc 2: Trªn tia Ox vÏ ®o¹n th¼ng OM b»ng ®o¹n th¼ng AB (dïng compa) B­íc 3: Trªn tia Mx vÏ ®o¹n th¼ng MN b»ng ®o¹n th¼ng CD (dïng compa) B­íc 4: §o ®o¹n ON (dïng th­íc cã chia kho¶ng)ON = OM + MN = AB + CDABCDBaøi 38: Treân hình 48, ta coù hai ñöôøng troøn (O; 2cm) vaø (A; 2cm) caét nhau taïi C vaø D. Ñieåm A naèm treân ñöôøng troøn taâm O.a/ Veõ ñöôøng troøn taâm C baùn kính 2cmb/ Vì sao ñöôøng troøn (C;2cm) ñi qua O, A?Ñöôøng troøn (C; 2cm) ñi qua O, A Vì CA=CO=2cmBaøi 39 tr 92: Treân hình 49, ta coù hai ñöôøng troøn (A; 3cm) vaø (B; 2cm) caét nhau taïi C, D. AB = 4cm. Ñöôøng troøn taâm A, B laàn löôït caét ñoaïn thaúng AB taïi K, Ia/ Tính CA,CB,DA,DBb/ I coù phaûi laø trung ñieåm cuûa ñoaïn thaúng AB khoâng ?c/ Tính IK.a/ CD =3 cm; CB = 2 cm. b/ Coù I naèm giöõa A vaø B neân : AI + IB =ABSuy ra: AI = AB – IBAI = 4 - 2 = 2 (cm) suy ra: AI = IB = 2Vaäy : I laø trung ñieåm cuûa ABc/ IK = KB – AI IK = 3 – 2 = 1 (cm)CDIKBA DA = 3 cm; DB = 2 cm. HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ :Hoïc thuoäc caùc khaùi nieäm : ñöôøng troøn, hình troøn; cung; daây cung; baùn kính; ñöôøng kínhBaøi taäp veà nhaø : 38; 40; 41; 42 tr 92+93 CAÙM ÔN THAÀY CO VAØ CAÙC EM HOÏC SINH ÑAÕ THAM DÖÏ TIEÁT HOÏCTiết học này cần sử dùng phần mềm Geoebra khi bắt đầu vào tiết học 

File đính kèm:

  • pptTIET25-HINH6-DUONG TRON.ppt