Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết 25: Đường tròn - Nguyễn Hương Trang

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?

) Điểm A nằm trên đường tròn tâm O bán kính R.

Điểm A và B nằm trong đường tròn tâm O bán kính R.

Điểm B và C không nằm trên đường tròn tâm O bán kính R.

Điểm B nằm ngoài đường tròn tâm O bán kính R.

 

ppt22 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 8 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết 25: Đường tròn - Nguyễn Hương Trang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
CHAØO MÖØNG CAÙC THAÀY COÂ TRÖÔØNG THCS NGUYEÃN TROÏNG KYÛGv: Nguyeãn Höông TrangMặt trống đồngĐồng tiền xuTröôøng THCS Nguyeãn Troïng KyûTieát 25: ÑÖÔØNG TROØNGV: Nguyeãn Höông TrangOR=1,7cmMRRRRBCDA1. Ñöôøng troøn vaø hình troøn:a. Ñöôøng troønTieát 25: Ñöôøng Troøn*Ví duï: Veõ ñöôøng troøn taâm O baùn kínhOM = 1,7cm.1,7Vaäy ñöôøng troøn taâm O baùn kính R laø gì?Ñöôøng troøn taâm O, baùn kính R laø hình goàm caùc ñieåm caùch O moät khoaûng baèng R. *Ñ/n:*Kí hieäu: (O; R)1. Ñöôøng troøn vaø hình troøn:a. Ñöôøng troønTieát 25: Ñöôøng Troøn*Ví duï: Veõ ñöôøng troøn taâm O baùn kínhOM = 1,7cm.Baøi 1:Haõy dieãn ñaït caùc kí hieäu sau baèng lôøi ?(A; 4cm)	(B; 7cm)	 (O; OB)Đường tròn tâm A, bán kính 4cmĐường tròn tâm B, bán kính 7cmĐường tròn tâm O, bán kính OBÑöôøng troøn taâm O, baùn kính R laø hình goàm caùc ñieåm caùch O moät khoaûng baèng R. *Ñ/n:*Kí hieäu: (O; R)*Ví duï:Hình troøn laø hình goàm caùc ñieåm naèm treân ñöôøng troøn vaø caùc ñieåm naèm beân trong ñöôøng troøn ñoù. M naèm treân (thuoäc) ñöôøng troøn. Ta coù OM = R N naèm beân trong ñöôøng troøn. Ta coù ON RROROROMPN*Ñ/n: SGK/89*Nhaän xeùt:Tieát 25: Ñöôøng TroønHình troønb. Hình troøn*Ñ/n:SGK/901. Ñöôøng troøn vaø hình troøn:a. Ñöôøng troønHình troønRTieát 25: Ñöôøng Troønb. Hình troønĐường trònO1. Ñöôøng troøn vaø hình troøn:a. Ñöôøng troønHình trònÑöôøng troøn taâm O, baùn kính R laø hình goàm caùc ñieåm caùch O moät khoaûng baèng R. Hình troøn laø hình goàm caùc ñieåm naèm treân ñöôøng troøn vaø caùc ñieåm naèm beân trong ñöôøng troøn ñoù.Tieát 25: Ñöôøng Troøna) Điểm A nằm trên đường tròn tâm O bán kính R.b) Điểm A và B nằm trong đường tròn tâm O bán kính R.c) Điểm B và C không nằm trên đường tròn tâm O bán kính R.d) Điểm B nằm ngoài đường tròn tâm O bán kính R.O RBABài 2:CTrong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?ÑSÑSTieát 25: Ñöôøng Troøna) Điểm A thuộc hình tròn.b) Điểm C thuộc hình tròn.c) Điểm C và B thuộc hình tròn.O BDCABài 3: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?d) Điểm A và D thuộc hình tròn.ÑSÑSTieát 25: Ñöôøng Troøn2. Cung vaø daây cung:ABCungCungDây cungO - Cung tròn (cung) là một phần của đường tròn. - Đoạn thẳng nối hai đầu mút của cung tròn được gọi là dây cung (dây). a. Cung:A, B thuoäc ñöôøng troøn, chia ñöôøng troøn thaønh hai cung troøn (cung). A, B laø muùt cuûa cung.b. Daây cung:b. Hình troøn1. Ñöôøng troøn vaø hình troøn:a. Ñöôøng troønTieát 25: Ñöôøng Troøn1. Ñöôøng troøn vaø hình troøn:ABOCungCungMột nửa đường trònMột nửa đường tròn- Dây đi qua tâm là đường kính.AO = 4cmAB = 8cm- Đường kính dài gấp đôi bán kính.2. Cung vaø daây cung: - Cung tròn (cung) là một phần của đường tròn. - Đoạn thẳng nối hai đầu mút của cung tròn được gọi là dây cung (dây). a. Cung:b. Daây cung:Baøi 4:Tieát 25: Ñöôøng Troøn2. Cung vaø daây cung:1. Ñöôøng troøn vaø hình troøn:3. Moät soá coâng duïng khaùc cuûa compa:Ví dụ 1: Cho hai đoạn thẳng AB và MN Dùng compa để so sánh hai đoạn thẳng ấy mà không đo độ dài từng đoạn thẳng . ABMNTa có : AB < MN Cách làm: a. Ví duï 1:Tieát 25: Ñöôøng Troøn1. Ñöôøng troøn vaø hình troøn:2. Cung vaø daây cung:3. Moät soá coâng duïng khaùc cuûa compa:Ví dụ 2: Cho hai đoạn thẳng AB và CD. Làm thế nào để biết tổng độ dài hai đoạn thẳng đó mà không cần đo riêng từng đoạn thẳng ? ABCDOMNxCD = MNON = 9cm .Cách làm: a. Ví duï 1:b. Ví duï 2:AB + CD= OM + MN= ON= 9cmTa có : AB = OM;Tieát 25: Ñöôøng Troøn4. Luyeän taäp:Baøi 5 : Moät con ngöïa aên coû treân caùnh ñoàng, noù bò buoäc vaøo moät caùi coïc. Hoûi con ngöïa coø theå aên coû trong phaïm vi naøo, bieát raèng sôïi daây buoäc con ngöïa chæ daøi 3 meùt?3mCoïcGiaûi- Vì con ngöïa bò buoäc vaøo sôïi daây daøi 3m  con ngöïa chæ aên coû trong phaïm vi hình troøn coù taâm laø caùi coïc, baùn kính 3m.Baøi 5:Tieát 25: Ñöôøng Troøn4. Luyeän taäp: Cho đường tròn (O;R) như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây là đúng?Điểm O cách mọi điểm trên đường tròn một khoảng R.b) Điểm O cách mọi điểm trên hình tròn một khoảng R.c) Điểm O nằm trên đường tròn.d) Chỉ có câu c) đúng. Baøi 6:Baøi 6:Baøi 5:.ROTieát 25: Ñöôøng Troøn4. Luyeän taäp:Baøi 6:Baøi 6: Moät thaønh phoá A caùch ñaøi phaùt thanh B 15km. Bieát soùng phaùt thanh cuûa ñaøi B ñi xa ñöôïc 13km. Hoûi thaønh phoá A coù nhaän ñöôïc tín hieäu töø ñaøi phaùt thanh B khoâng? T.Phoá AÑ.P.Thanh B15km13kmBaøi 5:A. Nhaän ñöôïc tín hieäuB. Khoâng nhaän ñöôïc tín hieäuTieát 25: Ñöôøng TroønHÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ Hoïc: Ñònh nghóa ñöôøng troøn, hình troø, cung, daây. Laøm baøi taäp: 38, 39, 40, 41/Sgk.92. Chuaån bò baøi: “Tam giaùc”. Chuaån bò duïng cuï: thöôùc thaúng coù chia khoaûng, compa.Tieát 25: Ñöôøng TroønHöôùng daãn:Baøi 38/91Giaûi: AOCD2cm2cm2cm Cho hai ñöôøng troøn (O;2cm) vaø (A;2cm) caét nhau taïi C, D. Ñieåm A naèm treân ñöôøng troøn taâm O. a) Veõ ñöôøng troøn taâm C, baùn kính 2cm. b) Vì sao ñöôøng troøn (C;2cm) ñi qua O, A?- Vì C(O;2cm)  CO = 2cm - Vì C(A;2cm)  CA = 2cm ?? O (C;2cm) A (C;2cm)Tieát 25: Ñöôøng TroønHÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ Hoïc: Ñònh nghóa ñöôøng troøn, hình troø, cung, daây. Laøm baøi taäp: 38, 39, 40, 41/Sgk.92. Chuaån bò baøi: “Tam giaùc”. Duïng cuï: thöôùc thaúng coù chia khoaûng, compa.

File đính kèm:

  • pptDuong tron.ppt
Bài giảng liên quan