Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết 8: Độ dài đoạn thẳng

Để so sánh hai đoạn thẳng ta căn cứ vào điều gì?

Hai đoạn thẳng có cùng độ dài thì bằng nhau.

Đoạn thẳng nào có độ dài lớn hơn thì lớn hơn.

Đoạn thẳng nào có độ dài nhỏ hơn thì nhỏ hơn.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết 8: Độ dài đoạn thẳng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Chào mừng các em học sinh và quý thầy côTRƯỜNG THCS NGUYEN HUELỚP 6/3 2• •ABCDDài hơn !§é dµi ®o¹n th¼ng1. §o ®o¹n th¼ngDông cô: Th­íc cã chia kho¶ng mm.b) §o ®o¹n th¼ng ABA..BA..BTiết 8-Cách đo : + Đặt cạnh của thước đi qua hai điểm A và B sao cho điểm A trùng với vạch số 0 của thước. + Xem điểm B trùng với vạch bao nhiêu của thước.Độ dài đoạn thẳng AB bằng 17mm, kí hiệu là AB=17mm hay BA = 17mm.AB = 17mm hay BA = 17mmA..B+ NÕu AB th× kho¶ng c¸ch gi÷aAvà B b»ng 0. + NhËn xÐt: Mçi ®o¹n th¼ng cã một®é dµi. §é dµi ®o¹n th¼ng lµ một sè d­¬ng.(Sgk)Khi độ dài đoạn thẳng AB = 17 mm ta còn nói khoảng cách giữa hai điểm A và B là 17mm, hay điểm A cách điểm B một khoảng là 17mm, hay điểm B cách điểm A một khoảng là 17mmA..BC..DE..F Hãy đo các đoạn thẳng sau rồi điền kết quả vào chỗ (...)AB =...............EF = ..............CD = .............24mm24mm31mm - AB = EF - AB AB) TiÕt 8: §é dµi ®o¹n th¼ng1. §o ®o¹n th¼ngDông cô: Th­íc th¼ng cã chia kho¶ng mm.b) §o ®o¹n th¼ng ABA..B2. So sánh hai đoạn thẳngA..BE..FAB=24mmEF=24mmC..DCD=31mmVậy, AB = EF ABAB)Để so sánh hai đoạn thẳng ta căn cứ vào điều gì?Hai đoạn thẳng có cùng độ dài thì bằng nhau.Đoạn thẳng nào có độ dài lớn hơn thì lớn hơn.Đoạn thẳng nào có độ dài nhỏ hơn thì nhỏ hơn.Bài tập:Hãy so sánh các đoạn thẳng AB và AC ở hình vẽ sauABCAB = CDSau ®©y lµ mét sè dông cô ®o ®é dµi ( h×nh 42a,b,c). H·y nhËn d¹ng c¸c dông cô ®ã theo tªn gäi cña chóng:Th­íc gÊp, th­íc xÝch, th­ícd©y.Th­íc xÝchTh­íc cuén Th­íc gÊpHình aHình bHình cH×nh 43 lµ th­íc ®o ®é dµi mµ häc sinh Ch©u Mü th­êng dïng. §¬n vÞ ®é dµi lµ inh-s¬ (inch). H·y kiÓm tra xem 1 inh-s¬ b»ng bao nhiªu milimÐtACME MADE IN CANADA1231 inch = 24,5 mm ĐỐ• •ABLàm thế nào để đo độ dài đoạn thẳng ABHướng dẫn học ở nhà:1.Nắm vững cách đo độ dài đoạn thẳng và luyện tập đo độ dài đoạn thẳng.2.Nắm được cách so sánh hai đoạn thẳng.3.Bài tập:	-Các em trung bình làm bài tập 40;42 ;43sgk	-Các em khá giỏi làm thêm bài tập 44 ;45sgk4.Chuẩn bị bài học mới cho tuần sau.Ch©n thµnh c¶m ¬n quý thÇy c« vµ c¸c em häc sinh 

File đính kèm:

  • pptC09-HINH 6 - Tiet 8- Do dai doan thang.ppt