Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết dạy 7 - Bài học 6: Đoạn thẳng

HOẠT ĐỘNG NHÓM

Nhóm 1: Tìm các hình có đoạn thẳng cắt tia

Nhóm 2: Tìm các hình có đoạn thẳng cắt đường thẳng

Nhóm 3: Tìm các hình có đoạn thẳng cắt đoạn thẳng

 

 

ppt19 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 01/10/2019 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hình học lớp 6 - Tiết dạy 7 - Bài học 6: Đoạn thẳng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Nhieät lieät chaøo möøng Kiểm tra bài cũVẽ đường thẳng xy. Trên đường thẳng xy lấy hai điểm A, B. ABxyĐOẠN THẲNGTiết 7Bài 6:ĐOẠN THẲNG1. Ñònh nghóa ñoaïn thaúng AB : goïi laø ñoaïn thaúng AB. AB- Ñoaïn thaúng AB coøn ñöôïc goïi laø ñoaïn thaúng BA- Hai ñieåm A, B laø hai muùt (hoaëc hai ñaàu ) cuûa ñoaïn thaúng ABHình goàmñieåm Bvaø taát caû caùc ñieåm A, ñieåm naèm giöõa A vaø B Tiết 733/SGK/115 Ñieàn vaøo choã troáng trong caùc phaùt bieåu sau :a/ Hình goàm hai ñieåm . . . . vaø taát caû caùc ñieåm naèm giöõa . . . . . . . . ñöôïc goïi laø ñoïan thaúng RS; Hai ñieåm . . . . . ñöôïc goïi laø hai muùt cuûa ñoaïn thaúng RS . b/ Ñoaïn thaúng PQ laø hình goàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R , S R vaø SR , S ñieåm P, ñieåm Q vaø taát caû caùc ñieåm naèm giöõa P ; QĐOẠN THẲNGTiết 7■ Ñöôøng thaúng, tia, ñoaïn thaúng khaùc nhau nhö theá naøo ? TL : Ñöôøng thaúng khoâng coù giôùi haïn, tia bò giôùi haïn ôû moät ñaàu, ñoaïn thaúng bò giôùi haïn ôû hai ñaàu. ABxAHình 2Hình 3xyHình 1Ñöôøng thaúng xyTia AxÑoaïn thaúng ABTiết 7ĐOẠN THẲNG ● ● ●a A B CTL : Hình vöøa veõ coù 3 ñoaïn thaúng ; caùc ñoaïn thaúng ñoù laø : AB, AC, BC.Nhaän xeùt : Caùc ñoaïn thaúng treân ñeàu naèm treân ñöôøng thaúng a. ♣ Ñoaïn thaúng laø moät phaàn cuûa ñöôøng thaúng. Treân ñöôøng thaúng a laáy ba ñieåm A, B, C. Hoûi coù maáy ñoaïn thaúng taát caû ? Goïi teân caùc ñoaïn thaúng ñoù. Haõy nhaän xeùt vò trí cuûa caùc ñoaïn thaúng vôùi ñöôøng thaúng a.34/SGK/116ĐOẠN THẲNGTiết 7Cho h×nh vÏ : cbaABCHai ®o¹n th¼ng c¾t nhau cã mÊy ®iÓm chung ? - Hai ®o¹n th¼ng c¾t nhau chØ cã mét ®iÓm chung . a) ChØ ra c¸c ®o¹n th¼ng cã trªn h×nh vÏ .a) C¸c ®o¹n th¼ng trªn h×nh vÏ : AB , AC , BC .b) Quan s¸t ®o¹n th¼ng AB vµ AC vµ cho biÕt chóng cã ®iÓm chung nµo ?b) §o¹n th¼ng AB vµ ®o¹n th¼ng AC cã ®iÓm chung A . §iÓm chung A lµ duy nhÊt . II. Ñoaïn thaúng caét ñoaïn thaúng, caét tia, caét ñöôøng thaúng : Hai ñoaïn thaúng ..caét nhau●●●●ABCDIĐOẠN THẲNGTiết 7●AB●●OxI●●BAa●IĐoạn thẳng cắt tiaĐoạn thẳng cắt đường thẳng● Ñoaïn thaúng caét ñoaïn thaúng. ● Ñoaïn thaúng caét tia. 	 ●,Ñoaïn thaúng caét ñöôøng thaúng. khi chuùng coù moät ñieåm chung ĐOẠN THẲNGTiết 7Nhóm 1: Tìm các hình có đoạn thẳng cắt tiaNhóm 2: Tìm các hình có đoạn thẳng cắt đường thẳngNhóm 3: Tìm các hình có đoạn thẳng cắt đoạn thẳng HOẠT ĐỘNG NHÓM●●●●CDBA●●BCAD●●AOBx●AB●●OxI●●OxABAaHình 3Hình 5Hình 4Hình 6Hình 7Hình 8●●BAa●IHình 1●●●●ABCDIHình 2Vẽ đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng AC tại A?ACBCuûng coá♣ 35/SGK/116 Goïi M laø moät ñieåm baát kyø cuûa ñoaïn thaúng AB, ñieåm M naèm ôû ñaâu ? Em haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng trong boán caâu sau : a/ Ñieåm M phaûi truøng vôùi ñieåm A . b/ Ñieåm M phaûi naèm giöõa hai ñieåm A vaø B. c/ Ñieåm M phaûi truøng vôùi ñieåm B . d/ Ñieåm M hoaëc truøng vôùi ñieåm A, hoaëc naèm giöõa hai ñieåm A vaø B, hoaëc truøng vôùi ñieåm B.d/ Ñieåm M hoaëc truøng vôùi ñieåm A, hoaëc naèm giöõa hai ñieåm A vaø B, hoaëc truøng vôùi ñieåm B.Cuûng coá♣ Baøi taäp 36/SGK/116 Xeùt ba ñoaïn thaúng AB, BC, CA treân hình 36 vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau : a/Ñöôøng thaúng a coù ñi qua muùt cuûa ñoaïn thaúng naøo khoâng ? b/Ñöôøng thaúng a caét nhöõng ñoaïn thaúng naøo? c/Ñöôøng thaúng a khoâng caét ñoaïn thaúng naøo ?BaACCuûng coá●●●●●BaACGiaûi :a) Ñöôøng thaúng a khoâng ñi qua muùt cuûa ñoaïn thaúng naøo. b) Ñöôøng thaúng a caét caùc ñoaïn thaúng AB vaø AC.c) Ñöôøng thaúng a khoâng caét ñoaïn thaúng BC.Cuûng coá♣ 39/SGK/116 Veõ hình 38 vaøo vôû roài veõ tieáp caùc ñoaïn thaúng AE, BD caét nhau taïi I. Veõ caùc ñoaïn thaúng AF, CD caét nhau taïi K. Veõ caùc ñoaïn thaúng BF, CE caét nhau taïi L. Kieåm tra xem caùc ñieåm I, K, L coù thaúng haøng hay khoâng? ●●●●●●ABCDEF●I●K●LTL : I, K, L thaúng haøng. Höôùng daãn veà nhaø ♣ Hoïc baøi♣ Laøm baøi taäp: 37, 38/SGK/116.♣ Xem tröôùc baøi 7: ÑOÄ DAØI ÑOAÏN THAÚNGCHÀO TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI

File đính kèm:

  • pptdoan_thang_toan_6.ppt