Bài giảng Hóa học 8 - Nguyễn Thị Thêm - Bài 13, Tiết 18: Phản ứng hóa học

Có 1 nguyên tử Zn liên kết với 2 nguyên tử Cl, Có 2 nguyên tử H liên kết với nhau.

Có 1 nguyên tử Zn, 2 nguyên tử H, 2 nguyên tử Cl.

 

 

 

 

ppt13 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 03/01/2015 | Lượt xem: 621 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hóa học 8 - Nguyễn Thị Thêm - Bài 13, Tiết 18: Phản ứng hóa học, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Giáo Viên Thực Hiện : Nguyễn Thị Thêm Trường THCS Ngọc Tảo - Phúc Thọ Tập thể lớp 8A Kiểm tra bài cũ: Trong số những hiện tượng dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng vật lí, đâu là hiện tượng hố học. Giải thích? a- kẽm tác dụng với axit clohiđric tạo ra muối kẽm clorua và khí hiđro. b- Thanh sắt cĩ thể uốn cong c- Nung nĩng kaliclorat bị phân hủy thành kaliclorua và khí oxi d- Axit clohiđric để trong lọ khơng kín bị bay hơi. Hiện tượng vật lí là: Hiện tượng hố học là: Do chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu Do chất biến đổi cĩ tạo ra chất mới Bµi 13 - TiÕt 18 Hãy ghi phương trình chữ của các phản ứng hố học từ các hiện tượng sau: Đốt cháy rượu etylic trong khí oxi thì thu được khí cacbonic và hơi nước b/ Nung nĩng canxi cacbonat thì thu được canxi oxit và khí cacbonic. c/ Đốt cháy khí hiđro trong khí oxi thu được hơi nước. Rượu etylic + khí oxi  khí Cacbonic + nước Canxi cacbonat  Canxi oxit + khí Cacbonic Khí hiđro + khí oxi  Nước Bài tập : to to to O H H H H Tr­íc ph¶n øng H·y quan s¸t s¬ ®å ph¶n øng gi÷a Hi®r« vµ Oxi tạo ra nước Trong phản ứng O O H H H H Trong ph¶n øng Sau ph¶n øng O O H H H H Trong ph¶n øng Sau ph¶n øng O O O H H H H Tr­íc ph¶n øng O H H H H Trong ph¶n øng Sau ph¶n øng O O O H H H H Tr­íc ph¶n øng Hãy kết luận về diễn biến của phản ứng hố học ? “Trong phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác”. Kết quả là chất này biến đổi thành chất khác. . Kết luận: H·y nhËn xÐt ®Ỉc ®iĨm liªn kÕt, sè l­ỵng cđa mçi nguyªn tư tr­íc vµ sau ph¶n øng? H Zn H Cl Cl H Zn H Cl Cl Tr­íc ph¶n øng Sau ph¶n øng Chỉ có nguyên tử H liên kết với nguyên tử Cl. Có 1 nguyên tử Zn, 2 nguyên tử H, 2 nguyên tử Cl. Có 1 nguyên tử Zn liên kết với 2 nguyên tử Cl, Có 2 nguyên tử H liên kết với nhau. Có 1 nguyên tử Zn, 2 nguyên tử H, 2 nguyên tử Cl. H×nh d­íi ®©y lµ s¬ ®å t­ỵng tr­ng cho ph¶n øng gi÷a khÝ Hi®r« H2 vµ khÝ Clo Cl2 t¹o ra AxÝt clohi®rÝc HCl H·y cho biÕt: - Liªn kÕt gi÷a nh÷ng nguyªn tư trong ph©n tư thay đổi như thế nào? - Sè l­ỵng c¸c nguyªn tư tr­íc vµ sau ph¶n øng b»ng bao nhiªu? Cã thay ®ỉi kh«ng? Liên kết : Có 2 nguyên tử H, 2 nguyên tử Cl liên kết với nhau từng đôi một. Số lượng: Có 2 nguyên tử H, 2 nguyên tử Cl. Liên kết: Có 1 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử Cl. Số lượng: Có 2 nguyên tử H, 2 nguyên tử Cl. Sau ph¶n øng Tr­íc ph¶n øng 

File đính kèm:

  • pptphan ung hoa hoc.ppt
Bài giảng liên quan