Bài giảng Hóa học 8 - Tiết 12, Bài 9: Công thức hóa học

- Những nguyên tố nào tạo nên nước?

- Mỗi nguyên tố có bao nhiêu nguyên tử?

- Phân tử khối của nước ?

 

 

 

ppt13 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 02/01/2015 | Lượt xem: 6659 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hóa học 8 - Tiết 12, Bài 9: Công thức hóa học, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KIỂM TRA MIỆNG TÝnh ph©n tö khèi (PTK) cña : 	a, R­îu Etilic biÕt ph©n tö gåm : 2C , 6H , 1O 	b, Axit sunfuric biÕt ph©n tö gåm: 2H , 1S , 4O Bµi gi¶i a, PTK r­îu etilic = 12.2 + 6 + 16 = 46 ®vC b, PTK Axit sunfuric = 2+ 32 + 4.16 = 98 ®vC Ñaëng Höõu Hoaøng Tiết 12. Bài 9: Tiết 12. Bài 9 : CÔNG THỨC HÓA HỌC Đơn chất là gì? I. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA ĐƠN CHẤT Công thức hoá học chung của đơn chất chỉ có 1 KHHH Công thức chung:	 An 	 A: là kí hiệu hóa học của nguyên tố n: là chỉ số nguyên tử của nguyên tố. Gọi là chỉ số Công thức hóa học của đơn chất có mấy kí hiệu hóa học? 1- Đơn chất kim loại n= 1 CTHH trùng với KHHH là A VD: 	 Mẫu kim loại đồng Trong mẫu kim loại đồng theo em thì n bằng mấy? Tiết 12. Bài 9 : CÔNG THỨC HÓA HỌC I. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA ĐƠN CHẤT 1- Đơn chất kim loại 2- Đơn chất phi kim Em hãy nhận xét số nguyên tử của các nguyên tố liên kết với nhau? Công thức hoá học thường là A2 ( n= 2) VD: H2 , O2 Trừ : Phi kim trạng thái rắn: 	n= 1 : C, S, Si, P 	và n= 3 : O3 Tiết 12. Bài 9 : CÔNG THỨC HÓA HỌC Bài tập; Hãy hoàn thành bảng sau: Fe N2 K S Cl2 Tiết 12. Bài 9 : CÔNG THỨC HÓA HỌC I. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA ĐƠN CHẤT 1- Đơn chất kim loại 2- Đơn chất phi kim II. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT Quan sát mô hình tượng trưng các chất: Nöôùc Metan CTHH cuûa hôïp chaát coù daïng chung nhö theá naøo ? CTHH cuûa hôïp chaát nöôùc, metan coù bao nhieâu kí hieäu hoùa hoïc ? Nhaän xeùt soá nguyeân töû trong phaân töû nöôùc, phaân töû metan? 2 kí hiệu hóa học Dạng chung : AxBy Nước có 2 H, 1 O . Metan có 1C , 4 H . - CTHH của hợp chất có từ 2 KHHH trở lên - Công thức chung của hợp chất A , B, … : Kí hiệu nguyên tố x , y, … : chỉ số , cho biết số nguyên tử của các nguyên tố A , B,… AxBy ; AxByCz Hoặc có dạng : AxByCz Hợp chất là gì? Vậy công thức hóa học của hợp chất có bao nhiêu kí hiệu hóa học? Viết công thức hóa học của các chất sau Khí metan trong phân tử có 1 C và 4 H Nhôm oxit trong phân tử có 2 Al và 3O Canxi cacbonat (đá vôi) Trong phân tử có 1 Ca, 1C và 3O CaCO3 Al2O3 CH4 Tiết 12. Bài 9 : CÔNG THỨC HÓA HỌC I. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA ĐƠN CHẤT 1- Đơn chất kim loại 2- Đơn chất phi kim II. CÔNG THỨC HÓA HỌC CỦA HỢP CHẤT III. Ý NGHĨA CỦA CÔNG THỨC HOA HỌC AxByCz - Số nguyên tử của mỗi nguyên tố - Những nguyên tố tạo nên chất - Phân tử khối Ví dụ: CuSO4 - Do 3 nguyên tố Cu ; S và O tạo nên 1Cu , 1S , 4O - PTK : 64 + 32 + 16×4 = 160 đvC Từ CTHH của H2O em có thể biết được điều gì? - Do nguyên tố H và O tạo nên Có 2H , 1O - PTK : 2 + 16 = 18 đvC - Những nguyên tố nào tạo nên nước? - Mỗi nguyên tố có bao nhiêu nguyên tử? - Phân tử khối của nước ? * LÖU YÙ : Vieát 2 H Heä soá Chæ soá H2 2 Al2O3 chæ 2 nguyeân töû hidro chæ 1 phaân töû hidro 5Al2O3 chæ 5 phaân töû nhoâm oxit chæ 2 phaân töû nhoâm oxit TỔNG KẾT 1S, 3O Na2SO4 170 80 142 AgNO3 Hoàn thành phiếu học tập sau Ax AxBy AxByCz Tên nguyên tố tạo nên chất Số nguyên tử của mỗi nguyên tố Phân tử khối của chất Với: A, B, C là kí hiệu hóa học x , y, z là chỉ số nguyên tử Chỉ số ghi nhỏ dưới chân kí hiệu hóa học Đối với bài học ở tiết học này : Học và nắm vững CTHH của đơn chất ,hợp chất . Ý nghĩa của CTHH . Làm BT 1 , 2, 3, 4 (SGK – T33-34), BT 9.2,9.3,9.4,9.5 SBT HƯỚNG DẪN HỌC TẬP Đối với bài học ở tiết học tiếp theo : Đọc trước bài HÓA TRỊ cho biết hidro ,oxi có hóa trị mấy ? + Cách xác định hóa trị + Hóa trị là gì ? + Quy tắc hóa trị * 

File đính kèm:

  • pptTIET 12 CONG THUC HOA HOC.ppt
Bài giảng liên quan