Bài giảng Hóa học 8 - Tiết 23, Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại

I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng

như thế nào?

Thí nghiệm 1:

 Sắt mạnh hơn đồng:

2. Thí nghiệm 2:

 Đồng mạnh hơn bạc:

3. Thí nghiệm 3:

 

ppt22 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 02/01/2015 | Lượt xem: 614 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hóa học 8 - Tiết 23, Bài 17: Dãy hoạt động hóa học của kim loại, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Nêu tính chất hóa học của kim loại ? 	ViÕt ph­¬ng tr×nh ph¶n øng HH minh häa? 2. Một em lên bảng làm bài tập 2 SGK – 51. 1. Kim lo¹i t¸c dông víi nhiÒu phi kim t¹o thµnh muèi hoÆc oxit. 2. Mét sè kim lo¹i t¸c dông víi dung dÞch axit (HCl, H2SO4 lo·ng ...) t¹o thµnh muèi vµ gi¶i phãng khÝ hi®ro. 3. Kim lo¹i ho¹t ®éng ho¸ häc m¹nh h¬n (trõ Na, K, Ca, ...) cã thÓ ®Èy kim lo¹i ho¹t ®éng ho¸ häc yÕu h¬n ra khái dung dÞch muèi t¹o thµnh kim lo¹i míi vµ muèi míi. Câu 1. Tính chất hóa học của kim loại: Các phương trình phản ứng: a. Mg + 2HCl MgCl2 + H2 b. Cu + 2AgNO3 Cu(NO3)2 + 2Ag Câu 2: to to to c. 2 Zn + O2 2 ZnO d. Cu + Cl2 CuCl2 e. 2 K + S K2S TRƯỜNG THCS ĐỊNH AN DẦU TIẾNG, BÌNH DƯƠNG GV: Nguyễn Công Bằng Tiết 23- Bài 17 dd FeSO4 dd CuSO4 I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? 1. Thí nghiệm 1: Cho : - Mẫu dây đồng vào dung dịch FeSO4 - Đinh sắt vào dung dịch CuSO4 ? Em hãy nêu hiện tượng sảy ra? - Ống 1: Sắt đã đẩy đồng ra khỏi dung dịch muối đồng. - Ống 2: Đồng không đẩy được sắt ra khỏi dd muối sắt. Kết luận: - Sắt hoạt động hóa học mạnh hơn đồng Xếp sắt đứng trước đồng: Fe , Cu Fe ( r ) + CuSO (dd) 4 Cu SO (dd) 4 (trắng xám) (xanh lam) (lục nhạt) (đỏ) + Fe ( r ) I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? 1. Thí nghiệm 1: * Hiện tượng: Ống 1 có đồng bám ngoài thanh sắt. * Giải thích: * Phương trình phản ứng: 2. Thí nghiệm 2: I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? Thí nghiệm 1: Sắt mạnh hơn đồng: Fe, Cu dd AgNO3 dd CuSO4 Cho: Mẩu dây đồng vào dung dịch AgNO3 - Mẩu dây bạc vào dung dịch CuSO4 ? Em hãy nêu hiện tượng sảy ra? Dây đồng Dây bạc Kết luận: 	- Đồng hoạt động hóa học mạnh hơn bạc 	 Xếp đồng đứng trước bạc: Cu , Ag Cu ( r ) + AgNO (dd) 3 Ag NO (dd) 3 (đỏ) (không màu) (xanh lam) (xám) + Cu 2 2 ( r ) * Giải thích: Ống 1: Đồng đã đẩy bạc ra khỏi dung dịch muối bạc. Ống 2: Bạc không đẩy được đồng ra khỏi dd muối đồng. * Phương trình hóa học: I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? 2. Thí nghiệm 2: * Hiện tượng: ống 1 có bạc bám ngoài thanh đồng. ( )2 Cho: -Đinh sắt vào dung dịch đựng HCl (ống 1) - Lá đồng vào dung dịch đựng HCl (ống 2) dd HCl dd HCl Ống 1 Ống 2 I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? Thí nghiệm 1: Sắt mạnh hơn đồng: 2. Thí nghiệm 2: Đồng mạnh hơn bạc: 3. Thí nghiệm 3: Fe , Cu Cu , Ag Lá đồng Đinh sắt Kết luận:	- Sắt hoạt động hóa học mạnh hơn hiđro - Đồng hoạt động hóa học yếu hơn hiđro Xếp: - sắt đứng trước hidro - đồng đứng sau hiđro Fe ( r ) + HCl (dd) H Cl (dd) 2 (không màu) (lục nhạt) + 2 2 ( k ) Fe * Giải thích: Ống 1: Sắt đã đẩy được hidro ra khỏi dung dịch axit. Ống 2: Đồng không đẩy được hidro ra khỏi dd axit. * Phương trình phản ứng: (xám) I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? 3. Thí nghiệm 3: * Hiện tượng: ống 1 có sủi bọt khí. Fe , H, Cu I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? Thí nghiệm 1: Sắt mạnh hơn đồng: 2. Thí nghiệm 2: Đồng mạnh hơn bạc: 3. Thí nghiệm 3: Fe , Cu Cu , Ag Fe , H, Cu Nhận xét: 4. Thí nghiệm 4: H2O H2O Na Phenolphtalein Đinh sắt 4. Thí nghiệm 4: Cho: - Cái đinh sắt vào cốc nước cất (cốc 1) có vài giọt dung dịch phênolphtalêin. - Mẩu Natri vào cốc nước cất (cốc 2) có vài giọt dung dịch phênolphtalê in Cốc 2 Cốc 1 I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? * Giải thích: - Cốc 1: Fe không tác dụng được với H2O. - Cốc 2 : Na đã phản ứng với H2O dd Bazơ Nên: dd Phenolphtalein không màu màu đỏ. Na ( r ) + H2O ( l ) + 2 ( k ) 2 Kết luận: - Natri hoạt động hóa học mạnh hơn Sắt 	 Xếp Natri đứng trước Sắt: Na , Fe H OH (dd) Na 2 2 I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? 4. Thí nghiệm 4: * Hiện tượng: (SGK – 52). * Phương trình phản ứng: I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? Thí nghiệm 1: Sắt mạnh hơn đồng: 2. Thí nghiệm 2: Đồng mạnh hơn bạc: 3. Thí nghiệm 3: Fe , Cu Cu , Ag Fe , H, Cu Nhận xét: 4. Thí nghiệm 4: Natri mạnh hơn sắt : Na , Fe I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? Thí nghiệm 1: Sắt mạnh hơn đồng: 2. Thí nghiệm 2: Đồng mạnh hơn bạc: 3. Thí nghiệm 3: Fe , Cu Cu , Ag Fe , H, Cu Nhận xét: 4. Thí nghiệm 4: Natri mạnh hơn sắt : * Kết luận: Từ TN 1, 2, 3, 4 ta có thể xếp: Na Fe , , , H Cu Na , Fe , Ag Cu, Ag, Au I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Kết luận : Bằng nhiều TNo khác nhau và từ KL trên ta có thể sắp xếp Dãy hoạt động hóa học của một số kim loại như sau: Na Fe , H , , , Cu Ag Mức độ hoạt động hóa học giảm dần Khi Nào May Áo Záp Sắt Phải (Hỏi ) Cuc Bạc Vàng K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI Rất mạnh Mạnh Trung bình Yếu Rất yếu Bài tập 1/54 SGK Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần? A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe E. Mg, K, Cu, Al, Fe Đúng rồi Sai rồi Sai rồi Sai rồi Sai rồi II/ Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học : 1. Mức độ hoạt động hóa học của kim loại giảm dần từ trái qua phải. 2. Kim loại đứng trước Mg phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường. 3. Kim loại đứng trước H thì phản ứng được với 1 số dd axit loãng. 4. Kim loại đứng trước (trừ Na, K...) đẩy kim loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối. Dãy hoạt động hóa học của kim loại: K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? Bài tập 2: Dựa vào dãy hoạt động hóa học của kim loại, cho biết phản ứng nào sau đây xảy ra? Bổ sung các PTHH xảy ra được? 1. Zn + HCl 2. Ag + CuSO4 3. Cu + HCl 4. Fe + CuCl2 5. Fe + AlCl3 ZnCl2	+ H2 FeCl2	+ Cu 2 Cu, Ag, Au I/ Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào? K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), * Thí nghiệm: * Kết luận : Mức độ hoạt động hóa học giảm dần Dãy hoạt động hóa học của kim loại: II/ Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học: SGK - 53. 1 2 3 4 5 Trong thêi kú An D­¬ng V­¬ng, mòi tªn ®­îc lµm b»ng kim lo¹i g×? Nhê cã tÝnh chÊt dÉn nhiÖt mµ nh«m, inox ®­îc lµm nh÷ng dông cô nµy Kim lo¹i ®øng tr­íc cã kh¶ n¨ng ®Èy nh÷ng kim lo¹i nµy ra khái dung dÞch muèi. Đây là kim loại thường được dùng làm dây tóc bóng điện? Tªn cña kim lo¹i nhÑ, ch¸y trong kh«ng khÝ cho ngän löa s¸ng chãi KEY §©y lµ mét trong nh÷ng hîp kim quan träng cã nhiÒu øng dông trong c«ng nghiÖp vµ ®êi sèng. Hướng dẫn về nhà: Học bài Làm bài tập 2,3,4,5 (sgk) Đọc trước bài 18 : Nhôm. 

File đính kèm:

  • pptbai 17.ppt
Bài giảng liên quan