Bài giảng Hóa học 8 - Tiết 24, Bài 18: Nhôm

1/Hãy chỉ ra các ứng dụng của nhôm ở trong hình?

2/ Nhờ có tính chất vật lí nào mà nhôm có các ứng dụng trên?

 

ppt8 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 02/01/2015 | Lượt xem: 1091 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hóa học 8 - Tiết 24, Bài 18: Nhôm, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
ViÕt l¹i d·y ho¹t ®éng ho¸ häc cña kim lo¹i? Cho biÕt ý nghÜa cña nã? Tiết 24 – Bài 18: Nh«m Nªu KHHH vµ NTK cña nh«m? I. TÝnh chÊt vËt lý - ỨNG DỤNG ? Quan sát thanh nhôm và cho biết trạng thái, màu sắc của nhôm? Lµ kim lo¹i r¾n, mµu tr¾ng b¹c, cã ¸nh kim. KHHH: Al; NTK: 27 2/ Nhờ có tính chất vật lí nào mà nhôm có các ứng dụng trên? 1/Hãy chỉ ra các ứng dụng của nhôm ở trong hình? tính dẫn điện Tính dẻo, nhẹ Tính dẻo, nhẹ, bền Dẫn nhiệt, tính dẻo Tính dẻo H·y ®iÒn vµo b¶ng sau những tÝnh chÊt t­¬ng øng víi những øng dông cña nh«m. DÉn ®iÖn tèt DÎo, nhÑ, bÒn DÎo, nhÑ, bÒn, dÉn nhiÖt tèt II. TÝnh chÊt ho¸ häc: 1. Nhôm có tính chất hóa học của kim loại không? a. Ph¶n øng víi phi kim + T¸c dông víi oxi oxit + T¸c dông víi phi kim kh¸c (Cl2, S..) Muối b. Ph¶n øng víi dung dÞch axit c. Ph¶n øng víi dd muèi Nhắc lại các tính chất hóa học của kim loại? Tiết 24 – Bài 18: Nh«m KHHH: Al; NTK: 27 Dùa vµo vÞ trÝ cña nh«m trong d·y h®hh, cho biÕt nh«m có ph¶n øng ®­îc víi dd axit không? Dựa vào vị trí của nhôm trong dãy HĐHH hãy cho biết nhôm có thể tác dụng với muối của các kim loại nào? 2. Nhôm có tính chất hóa học nào khác? * KL: Nhôm có những tính chất hóa học của kim loại KL: Nhôm có phản ứng với dung dịch kiềm Tiết 24 – Bài 18: Nh«m III. SẢN XUẤT NHÔM Đọc thông tin sgk và cho biết nguyên liệu để sản xuất nhôm là gì? KHHH: Al; NTK: 27 KIẾN THỨC CẦN NHỚ NHÔM II/ TÍNH CHẤT HÓA HỌC III/ ỨNG DỤNG IV/ SẢN XUẤT NHÔM Trong công nghiệp Trong đời sống Nguyên liệu Phương pháp sản xuất Kim loại màu trắng bạc, có ánh kim Dẻo, dễ dác mỏng, kéo sợi... DÉn ®iÖn, dÉn nhiÖt tèt, t0n/c =660oC Nhẹ (D = 2,7g/cm3). I/TÍNH CHẤT VẬT LÝ 1.Tác dụng với phi kim Với O2 tạo thành oxit Với phi kim khác tạo thành muối 2. Tác dụng với dd axit(HCl, H2SO4 loãng … ) tạo muối và khí hidro 3. Tác dụng với dd muối tạo muối nhôm và kim loại mới 4. Ngoài ra nhôm tác dụng với dd kiềm giải phóng khí hidro Bài tập 1 Thả một mảnh nhôm vào các ống nghiệm chứa các dung dịch sau : a/ MgSO4 , b/ CuCl2 , c/ AgNO3, d/ HCl Trường hợp nào sẽ xảy ra phản ứng? Viết các PTHH (nếu cóphản ứng xảy ra) Phương trình hóa học: 2Al + 3CuCl2 2AlCl3 + 3Cu Al + 3AgNO3 Al(NO3)3 + 3Ag 2Al + 6HCl 2AlCl3 + 3H2 Chân thành cảm ơn 

File đính kèm:

  • pptnhom.ppt
Bài giảng liên quan