Bài giảng Hóa học 8 - Tiết 26: Mol

 

Giống nhau:

 Khối lượng mol nguyên tử hay phân tử của một chất có cùng

 số trị nguyên tử khối hay phân tử khối của chất đó .

Khác nhau :

 - Khối lượng mol của một chất là khối lượng tính bằng gam .

 - NTK hay PTK của chất đó có khối lượng tính bằng đvC .

 

 

ppt29 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 02/01/2015 | Lượt xem: 1196 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hóa học 8 - Tiết 26: Mol, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
PHÒNG GD &ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG THCS QUẢNG TRƯỜNG HÓA HỌC LỚP 8 Chương III : MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC Tiết 26 MOL 6 .1023 nguyeân töû saét 1 mol nguyeân töû saét 1 mol phaân töû nöôùc 6 .1023 phaân töû nöôùc Avogadro, nhà Vật lý, Hóa học người Ý Sinh ngày 09 / 08 / 1776 mất ngày 09 / 07 / 1856 Hãy cho biết 1,5 mol nguyeân töû Al coù chöùa . . . . . . . . . . . Al A) 6.1023 nguyeân töû B) 6.1023 phaân töû C) 9.1023 nguyeân töû D) 7,5.1023 nguyeân töû Baøi taäp 1 : Choïn caâu thích hôïp ñieàn vaøo choã troáng : 9.1023 nguyeân töû 0,5 N phaân töû Baøi taäp 2 : Chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống Hãy cho biết 0,5 mol phaân töû H2O coù chöùa . . . . . . . . . . . . H2O A) N nguyeân töû C) N phaân töû B) 0,5 N phaân töû D) 1,5 N nguyeân töû C©u a. H·y ph©n biÖt hai c¸ch viÕt sau: A. 1mol H B. 1mol H2 1mol nguyªn tö hi®ro 1 mol ph©n tö hi®ro  1 mol Fe 1 mol Cu Bµi tËp 3 C©u b. H·y so s¸nh sè nguyªn tö cã trong Vµ Cã sè nguyªn tö b»ng nhau Vµ b»ng 6.1023  1 mol Fe 1 mol Cu 1 t¸ bót 12 chiÕc bót So sánh về nguyên tử khối (NTK), Phân tử khối (PTK) của một chất với khối lượng mol nguyên tử hay phân tử chất đó ? NTK Fe = 56đvC  M Fe = 56 PTK H2O = 18đvC  M H2O = 18 g g Giống nhau: Khối lượng mol nguyên tử hay phân tử của một chất có cùng số trị nguyên tử khối hay phân tử khối của chất đó . Khác nhau : - Khối lượng mol của một chất là khối lượng tính bằng gam . - NTK hay PTK của chất đó có khối lượng tính bằng đvC . ( khối lượng mol nguyên tử hidro ) ( khối lượng mol phân tử hidro ) 18 g 56 g 2 g M H2O = 18 g M Fe = 56 g M H2 = 2 g Quan sát các hình trên các em hãy nhận xét về số N và M ? N phaân töû N phaân töû N nguyeân töû M M M + Cùng chứa N nguyên tử hay phân tử chất đó . + Khối lượng mol khác nhau . N phaân töû H2 N phaân töû CO2 N phaân töû N2 2) Nhận xét gì về thể tích của các khí trên? Ở cùng nhiệt độ và áp suất thể tích mol của các chất khí : 1) Hãy cho biết số phân tử có trong 1mol các chất khí trên ? N phân tử (6.1023 phân tử) ( bằng nhau ) Ai nhanh hôn? A . 0,25 mol phaân töû O2 B . 1,5 mol phaân töû N2 Tìm theå tích ôû ñieàu kieän tieâu chuaån cuûa: Baøi taäp : V = 0,25 . 22,4 = 5,6 (l) V = 1,5 . 22,4 = 33,6 (l) LUẬT CHƠI: Lớp chia làm 2đội : Avà B . Gồm 6 ngôi sao khác màu . Lần lượt mỗi đội trả lời các câu hỏi ở các ngôi sao, trong đó có một ngôi sao may mắn , nếu đội nào trả lời sai thì đội khác trả lời thay và ghi điểm của đội đó . Đội nào nhiều điểm đội đó thắng . ( Mỗi câu hỏi thời gian suy nghĩ 10 giây ) 1 4 6 5 3 2 Khẳng định nào đúng : Thể tích 1mol của hai chất khí bằng nhau nếu được đo ở : A/ Cùng nhiệt độ B/ Cùng áp suất C/ Cùng nhiệt độ nhưng áp suất khác nhau D/ Cùng nhiệt độ và áp suất Hết giờ Đáp án : D 9 Điểm Bắt đầu Khẳng định nào đúng : Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất 1 mol N2và 1mol CO2 có cùng : A/ khối lượng phân tử . B/ Thể tích C/ khối lượng mol D/ số nguyên tử Hết giờ Đáp án : B Bắt đầu 8 Điểm Hết giờ Bắt đầu 9 Điểm Khẳng định nào đúng: Trong 0,5 mol H2 có : 0,5.1023 nguyên tử hidro . 3.1023 nguyên tử hidro . 3.1023 phân tử hidro . Khối lượng là 5g. Đáp án : C Nhóm của bạn được thưởng 10 điểm và một tràng vỗ tay của các bạn . Khẳng định nào đúng : Khối lượng của 44,8 lít khí oxi ở đktc là : A/ 48 gam B/ 32 gam C/ 128 gam D / 64 gam Hết giờ Bắt đầu 8 Điểm Đáp án : D Hết giờ Bắt đầu 9 Điểm Khối lượng mol (M) là gì ? Đáp án:Khối lượng Mol (M) của một chất là khối lượng tính bằng gam,của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó . Có cùng số trị NTK hoặc PTK của chất đó . Tiết 26 	NÕu cã N h¹t g¹o (1 mol h¹t g¹o) th× sÏ nu«i sèng ®­îc con ng­êi trªn tr¸i ®Êt trong thêi gian bao l©u? BiÕt mçi ng­êi ¨n 3 b÷a trong 1 ngµy vµ mçi b÷a ¨n 5 000 h¹t g¹o. Sè d©n trªn tr¸i ®Êt hiÖn nay kho¶ng gÇn 7 tØ ng­êi (7.109) - Mçi ng­êi mét ngµy ¨n hÕt: 5 000 . 3 = 15 000 (h¹t g¹o) - C¶ thÕ giíi mét ngµy ¨n hÕt: 15 000 . 7.109 = 10,5.1013 (h¹t g¹o) - C¶ thÕ giíi mét n¨m ¨n hÕt: 10,5.1013 . 365 = 3,83.1016 (h¹t g¹o) => VËy cÇn tíi 15 700 000 n¨m ®Ó loµi ng­êi trªn tr¸i ®Êt nµy ¨n hÕt N h¹t g¹o (1 mol h¹t g¹o) DAËN DOØ: Hoïc baøi Laøm baøi taäp 1 ñeán 4 trang 65 - SGK Ñoïc tröôùc baøi 19: CHUYEÅN ÑOÅI GIÖÕA KHOÁI LÖÔÏNG, THEÅ TÍCH VAØ LÖÔÏNG CHAÁT 

File đính kèm:

  • pptmol.ppt
Bài giảng liên quan