Bài giảng Hóa học - Bài 17: Vật liệu polime

 - Vật liệu gia dụng : bồn tắm, bàn ghế, tấm trần, tấm cách âm.

 - Vật liệu xây dựng : tấm lợp, cấu kiện nhà lắp ghép, dầm chịu lực, đá ốp lát.

 - Vật liệu điện : mạch in, tấm cách điện, vỏ bảo vệ các vi mạch cao tầng, vỏ

 

các thiết bị điện, máy biến thế.

 - Vật liệu chịu hoá chất : ống dẫn, bồn chứa, bể điện phân.

 - Giao thông vận tải : vỏ tàu, vỏ thân xe hơi.

 - Hàng không, vũ trụ : cánh, khung thiết bị đáp.

 Composite là vật liệu của ngày mai, nó đang thay thế dần cho các vật liệu

 

truyền thống như gỗ, kim loại, sứ.

 

ppt32 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 24/09/2016 | Lượt xem: 444 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Hóa học - Bài 17: Vật liệu polime, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
BAØI 17 VAÄT LIEÄU POLIMEGIÁO ÁN DỰ THI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỜNG THPT HƯỚNG HOÁVAÄT LIEÄU POLIMEI. CHAÁT DEÛO1. Khaùi nieäm veà chaát deûo vaø vaät lieäu compozit- Chaát deûo laø nhöõng vaät lieäu polime coù tính deûo.- Vaät lieäu compozit laø vaät lieäu hoãn hôïp goàm ít nhaát 2 thaønh phaàn phaân taùn vaøo nhau maø khoâng tan vaøo nhau. - Vật liệu gia dụng : bồn tắm, bàn ghế, tấm trần, tấm cách âm... - Vật liệu xây dựng : tấm lợp, cấu kiện nhà lắp ghép, dầm chịu lực, đá ốp lát... - Vật liệu điện : mạch in, tấm cách điện, vỏ bảo vệ các vi mạch cao tầng, vỏ các thiết bị điện, máy biến thế... - Vật liệu chịu hoá chất : ống dẫn, bồn chứa, bể điện phân... - Giao thông vận tải : vỏ tàu, vỏ thân xe hơi... - Hàng không, vũ trụ : cánh, khung thiết bị đáp... Composite là vật liệu của ngày mai, nó đang thay thế dần cho các vật liệu truyền thống như gỗ, kim loại, sứ...Vaät Lieäu compozitVAÄT LIEÄU POLIMEI. CHAÁT DEÛO2. Moät soá hôïp chaát polime duøng laøm chaát deûoa. Polietilen (PE):  Chaát deûo meàm, noùng chaûy treân 1100C duøng laøm maøng moûng, vaät lieäu ñieän, bình chöùa 1. Khaùi nieäm veà chaát deûo vaø vaät lieäu compozitnCH2 = CH2 (-CH2 - CH2 -)n t0, xtoáng nhöïa PEtaám nhöïa PEVAÄT LIEÄU POLIMEI. CHAÁT DEÛO2. Moät soá hôïp chaát polime duøng laøm chaát deûoa. Polietilen (PE): b. Poli ( vinyl clorua) (PVC) Chaát raén voâ ñònh hình, caùch ñieän toát, beàn vôùi axit  vaät lieäu caùch ñieän, oáng daãn nöôùc, vaûi che möa1. Khaùi nieäm veà chaát deûo vaø vaät lieäu compozit nCH2 = CH (-CH2 - CH -)n Cl Clt0, xtNhöïa VAÄT LIEÄU POLIMEI. CHAÁT DEÛO2. Moät soá hôïp chaát polime duøng laøm chaát deûoa. Polietilen (PE): b. Poli ( vinyl clorua) (PVC)c. Poli( metyl metacrylat)1. Khaùi nieäm veà chaát deûo vaø vaät lieäu compozit COOCH3nCH2 = C - COOCH3 CH2 – C CH3	 CH3 nt0, xtVAÄT LIEÄU POLIMEI. CHAÁT DEÛO2. Moät soá hôïp chaát polime duøng laøm chaát deûoa. Polietilen (PE): b. Poli ( vinyl clorua) (PVC)c. Poli( metyl metacrylat)d. Poliphenolfomanñehit (PPF) hay bakelitVAÄT LIEÄU POLIMEI. CHAÁT DEÛOII. TÔ1. Khaùi nieäm :  Tô laø nhöõng polime hình sôïi daøi vaø maûnh vôùi ñoä beàn nhaát ñònh.* Tương ñối beàn vôùi nhieät, meàm, dai, khoâng ñoäc, coù khaû naêng nhuoäm maøu.VAÄT LIEÄU POLIMEI. CHAÁT DEÛOII. TÔ1. Ñònh nghóa2. Phaân loaïi Tô thieân nhieânTô hoaù hoïcTô toång hôïp: tơ poliamit..Tô baùn toång hôïp: tơ visco..Tô sôïiTÔ THIEÂN NHIEÂNnilonVAÄT LIEÄU POLIMEI. CHAÁT DEÛOII. TÔ1. Ñònh nghóa2. Phaân loaïi 3. Moät soá loaïi tô toång hôïp thöôøng gaëpa. Tô nilon-6,6 – HN – [CH2]6 – NHCO– [CH2]4 – CO – n + H2O H2N – [CH2]6 – NH2 + HOOC – [CH2]4 – COOH nn2nVAÄT LIEÄU POLIMEI. CHAÁT DEÛOII. TÔ1. Ñònh nghóa2. Phaân loaïi 3. Moät soá loaïi tô toång hôïp thöôøng gaëpa. Tô nilon-6,6b. Tô nitron hay olon CH2 = CH - CH2 - CH - CN CNRCOOR’, t0nnVAÄT LIEÄU POLIMEI. CHAÁT DEÛOII. TÔIII. CAO SU 1. Khaùi nieäm : Cao su laø vaät lieäu polime coù tính ñaøn hoàiVÖÔØN ÖÔMCAÂY CONCAÂY CAO SU, MUÛ CAO SU LAÁY MUÛMUÛ CAO SUMUÛ CAO SUVÖÔØN CAÂYCharles Goodyear trong phoøng thí nghieämVAÄT LIEÄU POLIMEI. CHAÁT DEÛOII. TÔIII. CAO SU 1. Ñònh nghóa2. Phaân loaïia. Cao su thieân nhieânCH2CCHCH2CH3()nPoliisopren C5H8 Với n = 1500 - 15000 SSSSSSSSSSSS st0	+Cao su chöa löu hoùaPhaân töû polime hình sôïiCaàu noái ñisunfuaCao su ñaõ löu hoùaVAÄT LIEÄU POLIMEI. CHAÁT DEÛOII. TÔIII. CAO SU 1. Ñònh nghóa2. Phaân loaïia. Cao su thieân nhieânb. Cao su toång hôïpCao su bunaCao su buna-NCao su buna-S Moät soá saûn phaåm laøm töø cao suNeäm ngoàiLoáp xe ñaïpGoái nguûGaêng tayLoáp maùy caøyNEÄMSALONIV. KEO DAÙN TOÅNG HÔÏP1. Khaùi nieäm : Keo daùn laø loaïi vaät lieäu coù khaû naêng keát dính hai maûnh vaät lieäu raén khaùc nhau maø khoâng laøm bieán ñoåi baûn chaát cuûa chuùng.2. Moät soá loaïi keo daùn toång hôïp thoâng duïnga. Nhöïa vaù saêm: laø dd ñaëc cao su trong dung moâi höõu cô.b. Keo daùn epoxitc. Keo daùn urefomandehitTOÙM LAÏITô: tô nilon – 6,6, tô nitron Chaát deûo: PE, PVCCao su Keo daùn toång hôïp

File đính kèm:

  • pptVat_lieu_polime.ppt
Bài giảng liên quan