Bài giảng Hóa học - Obitan s (AO s)

H H : H H – H

HCl H :Cl H – Cl

H S H :S: H H S H

Cl Cl : Cl Cl – Cl

Obitan s d¹ng h×nh cÇu, obitan p d¹ng h×nh sè 8 næi

 

ppt20 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 24/09/2016 | Lượt xem: 417 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hóa học - Obitan s (AO s), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KiÓm tra bµi cò1.Gi¶i thÝch viÖc t¹o thµnh cÆp elecron chung gi­a c¸c nguyªn tö trong c¸c ph©n tö sau: H2 , HCl , H2S , Cl2 2. Cho biÕt liªn kÕt ®ã thuéc lo¹i liªn kÕt nµo?3. Cho biÕt hinh d¹ng cña obitan s vµ obitan p ?1.Sù t¹o thµnh c¸c cÆp e chung trong c¸c ph©n töH H : H H – H HCl H :Cl H – ClH S H :S: H H S HCl Cl : Cl Cl – Cl 2223. Obitan s d¹ng h×nh cÇu, obitan p d¹ng h×nh sè 8 næi2. C¸c lo¹i liªn kÕt trªn lµ liªn kÕt céng ho¸ trÞObitan s (AO s)Obitan px (AO px)Obitan py (AO py)Obitan pz (AO pz)1.Sù t¹o thµnh c¸c cÆp e chung trong c¸c ph©n töH H : H H – H HCl H :Cl H – ClH S H :S: H H S HCl Cl : Cl Cl – Cl 2223. Obitan s d¹ng h×nh cÇu, obitan p d¹ng h×nh sè 8 næi2. C¸c lo¹i liªn kÕt trªn lµ liªn kÕt céng ho¸ trÞTr­êng THPT Vò TiªnGi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ H¹nh YÕnsù xen phñ c¸c obitan nguyªn töHHXen phñ cña hai obitan 1s cña hai nguyªn tö hi®r«1s1sH (z=1) : 1s§Ó h×nh thµnh liªn kÕt gi÷a 2 nguyªn tö H, 2 obitan 1s xen phñ 21. Sù h×nh thµnh ph©n tö HI. Sù xen phñ c¸c obitan nguyªn tö1Khi ®ã x¸c suÊt cã mÆt cña e tËp trung chñ yÕu ë khu vùc gi÷a hai h¹t nh©nCã 2 lùc:+ Lùc ®Èy gi÷a hai h¹t nh©n, lùc ®Èy gi÷a 2 electronKhi hai h¹t nh©n cã kho¶ng c¸ch d= 0,074 nm, c¸c lùc hót, lùc ®Èy c©n b»ng nhau, d gäi lµ ®é dµi liªn kÕt H - H§ã lµ nguyªn nh©n sù h×nh thµnh liªn kÕt gi÷a hai nguyªn tö H, ClCl3p3pXen phñ hai obitan p t¹o thµnh lk Cl-Cl ph©n tö Cl2225Sù h×nh thµnh liªn kÕt gi÷a hai nguyªn tö Cl lµ do sù xen phñ 2. Sù h×nh thµnh ph©n tö ClH1sCl3pXen phñ obitan 1s cña nguyªn tö H vµ obitan 3p cña nguyªn tö Cl t¹o thµnh lk H-ClH (z=1) : 1s3. Sù h×nh thµnh ph©n tö HCl125ClSHHSù xen phñ cña hai obitan 1 s cña hai nguyªn tö H vµ hai obitan 3p cña nguyªn tö SH (z=1) : 1s4. Sù h×nh thµnh ph©n tö H S2124H1sCl3pXen phñ trôc cña obitan s vµ obitan p T¹o liªn kÕt xÝch ma bÒn ClCl3p3pXen phñ trôc obitan p – p cña hai nguyªn tö ClT¹o liªn kÕt xÝch ma bÒn HHXen phñ trôc cña hai obitan 1s cña hai nguyªn tö hi®r«1s1sT¹o liªn kÕt xÝch ma bÒn Xen phñ bªn cña hai obitan BA®­êng nèi t©m hai nguyªn töT¹o lk pi kÐm bÒn II. C¸c lo¹i xen phñXen phñ trôc: Sù xen phñ x¶y ra trªn trôc nèi gi­a hai h¹t nh©n nguyªn tö (nghÜa lµ: Trôc cña obitan tham gia liªn kÕt trïng víi ®­êng nèi t©m 2 nguyªn tö). Sù xen phñ nµy t¹o ra liªn kÕt  (xÝch ma)2. Xen phñ bªn:Sù xen phñ thùc hiÖn ë hai bªn trôc nèi gi­a hai h¹t nh©n nguyªn tö. Sù xen phñ nµy t¹o ra liªn kÕt  (pi)Liªn kÕt  lu«n bÒn h¬n liªn kÕt Cñng cè: M« t¶ sù t¹o thµnh liªn kÕt trong c¸c ph©n tö F2, HF ,N2 theo hai c¸ch: gãp chung e vµ xen phñ obitan . (cho biÕt H,N, F cã Z lÇn l­ît lµ: 1, 7,9)KÝnh chóc c¸c thÇy, c« gi¸o m¹nh khoÎ c«ng t¸c tèt.Chóc c¸c em häc giái

File đính kèm:

  • pptXen_phu.ppt