Bài giảng Hóa học - Tiết 19 - Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học

Nội dung:

I. Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố

II. Sự biến đổi về hóa trị của các nguyên tố

III. Sự biến đổi tính axít-bazơ và hiđroxit tương ứng

IV. Định luật tuần hoàn

 

 

 

ppt17 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 24/09/2016 | Lượt xem: 359 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Hóa học - Tiết 19 - Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG THPH NGUYỄN VĂN LINHgv: Tröông Ñình Huy Viết cấu hình electron của: a)Na(Z=11),Mg(Z=12),Al(Z=13),Ne(Z=10) b)P(Z=15),S(Z=16),Cl(Z=17),Ar(Z=18)Hãy cho biết nguyên tố nào là kim loại,phi kim hay khí hiếm? Để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong bảng tuần hoàn ,các nguyên tử kim loại và phi kim nhường hay nhận thêm electron? Bài 12:SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI ,TÍNH PHI KIM CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌCNội dung:I. Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tốII. Sự biến đổi về hóa trị của các nguyên tốIII. Sự biến đổi tính axít-bazơ và hiđroxit tương ứngIV. Định luật tuần hoànTiết 19:( Tieát 19 chæ nghieân cöùu phaàn I vaø II )Em haõy tìm ranh giôùi cuûa caùc nguyeân toá kim loaïi vaø phi kim trong baûng tuaàn hoaøn caùc nguyeân toá hoùa hoïc ( trang 41 sgk)Caùc nguyeân toá kim loaïi vaø phi kim coù khuynh höôùng nhö theá naøo ñeå ñaït caáu hình electron beàn vöõng gioáng khí hieám gaàn nhaát?Bán kính nguyên tửHạt nhân nguyên tửElectron lớp ngoài cùng+--I- Söï bieán ñoåi tính kim loaïi, tính phi kim cuûa caùc nguyeân toá:1.Tính kim loaïi,tính phi kim:a) Tính kim loaïi Na  1e + Na+ Mg  2e + Mg 2+ Al  3e + Al 3+Nguyªn tö kim lo¹i cã xu h­íng Nguyªn tö cµng dÔ mÊt e th× nguyªn tè ®ã cã Oxit kim lo¹i cã liªn kÕtOxit kim lo¹i lµ oxit baz¬ Hi®roxit t­¬ng øng lµ baz¬ b) Tính phi kim P+ 3e  P 3- S + 2e  S 2- Cl+ 1e Cl –Nguyªn tö phi kim xu h­íngTÝnh phi kim lµ tÝnh chÊt cña mét nguyªn tè mµ nguyªn töNguyªn tö cµng dÔ nhËn e th× nguyªn tè ®ã cã tÝnh phi kimOxit phi kim cã liªn kÕtOxit phi kim lµ oxit axitHi®roxit t­¬ng øng lµ axit . TÝnh kim lo¹i lµ tÝnh chÊt cña mét nguyªn tè mµ nguyªn tö nh­êng 1; 2; 3 e ë líp ngoµi cïngdÔ mÊt e thµnh ion d­¬ngtÝnh kim lo¹i cµng m¹nhionnhËn 1; 2 ; 3 e vµo líp ngoµi cïng.dÔ nhËn e thµnh ion ©m.cµng m¹nh .céng ho¸ trÞ2.Söï bieán ñoåi tính kim loaïi, tính phi kimDöïa vaøo quy luaät söï bieán ñoåi moät soá ñaïi löôïng vaät lí cuûa caùc nguyeân toá hoùa hoïc. Em haõy giaûi thích söï bieán ñoåi :Tính kim loaïi, tính phi kim trong cuøng moät chu kyø, trong cuøng moät nhoùm A ( Khi ñieän tích haït nhaân taêng daàn )LiBeBCNOFKhả năng nhường e ( tính kim loại )giảmKhả năng nhường e ( tính kim loại ) Khả năng nhận e (tính phi kim )tănggiảmKhả năng nhận e (tính phi kim)tăngNaKDöïa vaøo baùn kính nguyeân töû cuûa caùcnguyeân toá trong cuøng moät chu kyø vaø cuøng moät nhoùm A.Xeùt söï bieán thieân tính kim loaïi, tính phi kim?	 trong mét chu kú.Chu kú 3 Na Mg Al Si P S ClSè hiÖu n/ tö 11 12 13 14 15 1617Sè líp e 3 3 3 3 3 3 3Sè e líp ngoµi §é ©m ®iÖn 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,5 3B¸n kÝnh ngtö (A0) 1,86 1,60 1,43 1,17 1,10 1,04 0,9TÝnh chÊt c¬ b¶nKim lo¹iRÊt m¹nh123567Kim lo¹iM¹nhKim lo¹iKh¸ m¹nhPhi kimPhi kim T b×nhPhi kimkh¸ m¹nhPhi kim M¹nh4NhËn xÐt:Trong mét chu kú tõ tr¸i sang ph¶i theo chiÒu t¨ng cña Z + th×: Sè líp e nh­ nhau Sè e líp ngoµi t¨ng B¸n kÝnh nguyªn tö gi¶m Lùc hót gi÷a h¹t nh©n vµ e líp ngoµi t¨ng Kh¶ n¨ng nhËn e t¨ng nªn :tÝnh PHI KIM t¨ng vµ tÝnh KIm lo¹i gi¶m 2.Söï bieán ñoåi tính kim loaïi, tính phi kimTRONG MOÄT NHOÙM APh©n nhãm chÝnh VII F Cl Br ISè hiÖu nguyªn tö 9 17 35 53Sè líp electron 2 3 4 5B¸n kÝnh ng/ tö (A0 ) 0,64 0,99 1,14 1,33§é ©m ®iÖn 4 3 2,8 2,5 ChiÒu gi¶m tÝnh phi kimNhËn xÐt : Trong mét ph©n nhãm chÝnh tõ trªn xuèng d­íi  khi Z+ t¨ng dÇn th×: Sè líp e t¨ng dÇn B¸n kÝnh nguyªn tö t¨ng dÇn  Kho¶ng c¸ch tõ h¹t nh©n tíi líp ngoµi t¨ng Löïc huùt cña h¹t nh©n víi e ngoµi gi¶m Kh¶ n¨ng nhËn e gi¶m tÝnh KIM LOAÏI t¨ng , tÝnh PHI KIM gi¶m2.Söï bieán ñoåi tính kim loaïi, tính phi kimTRONG MOÄT CHU KYØtheo chiÒu t¨ng cña Z +Sè líp e nh­ nhau Sè e líp ngoµi t¨ngB¸n kÝnh nguyªn tö gi¶mLùc hót gi÷a h¹t nh©n vµ e líp ngoµi t¨ngKh¶ n¨ng nhËn e t¨ngT Ýnh PHI KIM t¨ngT Ýnh KIm lo¹i gi¶m TRONG MOÄT NHOÙM Atheo chiÒu t¨ng cña Z +Sè líp e t¨ngSè e líp ngoµi nh­ nhauB¸n kÝnh nguyªn tö t¨ngLùc hót gi÷a h¹t nh©n vµ e líp ngoµi gi¶m Kh¶ n¨ng nhËn e gi¶mT Ýnh PHI KIM gi¶mT Ýnh KIm lo¹i t¨ng 	 Nhaän xeùt :II- Söï bieán ñoåi veà hoùa trò cuûa caùc nguyeân toáDöïa vaøo baûng 2.4 em haõy xaùc ñònh hoùa trò cao nhaát cuûa caùc nguyeân toá vôùi oxi vaø hoùa trò caùc nguyeân toá trong hôïp chaát vôùi hiñro? Vaø phaùt hieän ra quy luaät bieán ñoåi hoùa trò ñoù?Nhaän xeùt : + Trong moät chu kyø, ñi töø traùi sang phaûi, hoùa trò cao nhaát cuûa caùc nguyeân toá trong hôïp chaát vôùi oxi taêng laàn löôït töø 1 ñeán 7, coøn hoùa trò vôùi hiñro cuûa phi kim giaûm töø 4 ñeán 1 + Hoùa trò cao nhaát cuûa moät nguyeân toá vôùi oxi, hoùa trò vôùi hiñro cuûa caùc phi kim bieán ñoåi tuaàn hoaøn theo chieàu taêng cuûa ñieän tích haït nhaânBAØI TAÄP VAÄN DUÏNGCaâu 1:Haõy cho bieát quy luaät bieán ñoåi tính kim loaïi, tính phi kim cuûa caùc nguyeân toá trong moät chukyø vaø trong moät nhoùm A, giaûi thích?Caâu 2:Cho caùc nguyeân toá A, B, C, D coù soá hieäu nguyeântöû laàn löôït laø: 11, 12, 19, 20a) Vieát caáu hình electron nguyeân töû cuûa chuùng b) Xaùc ñònh vò trí cuûa chuùng trong baûng tuaàn hoaønc) Xeáp caùc nguyeân toá ñoù theo thöù töï tính kim loaïi taêng daànBAØI TAÄP VEÀ NHAØ3, 5, 6, 7 – SGK trang 55

File đính kèm:

  • ppttinh_kim_loai.ppt
Bài giảng liên quan