Bài giảng Kỹ năng thuyết phục

 

Bắt đầu bằng một sự đồng ý:

 - Xây dựng một môi trường tích cực

 - Giảm khả năng không đồng ý

 

 

ppt23 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 06/01/2015 | Lượt xem: 1779 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Kỹ năng thuyết phục, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Kỹ năngThuyết phục Kỹ năng thuyết phục Khái niệm chung Các c¸ch thuyết phục Khái niệm thuyết phục Khả năng dùng các công cụ gây ảnh hưởng Làm cho người khác thÊy ®óng, thÊy hay mµ tin theo, làm theo C¸c yÕu tè thuyết phục Uy tÝn Tr×nh đé PhÈm chÊt §Þa vÞ Tuæi t¸c ThiÖn chÝ H×nh ¶nh Trang phôc T­íng m¹o Kinh tÕ C¸c yÕu tè thuyết phục C¸ch thể hiện t×nh cảm C¸ch lập luận Nguyªn t¾c thuyết phục T×m hiÓu ®èi t­îng vµ vÊn ®Ò cÇn thuyÕt phôc: Kiªn tr× l¾ng nghe, t×m hiÓu néi dung, x¸c minh sù thËt vµ x¸c ®Þnh b¶n chÊt vÊn ®Ò T×m hiÓu kü tÊt c¶ c¸c th«ng tin vÒ ®èi t­îng: tÝnh t×nh, nghÒ nghiÖp, së thÝch, tr×nh ®é, t©m sinh lý, tuæi t¸c, giíi tÝnh, quan ®iÓm, thµnh kiÕn, ®Þnh kiÕn, c¸ch nghÜ... Nguyªn t¾c thuyết phục T×m hiÓu ®èi t­îng vµ vÊn ®Ò cÇn thuyÕt phôc: BiÕt râ ý kiÕn cña ®èi t­îng vÒ vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt. Trao ®æi víi ng­êi quen, ng­êi ë gÇn ®Ó cã thªm th«ng tin kh¸ch quan. Nguyªn t¾c thuyết phục 2. t¹o m«i tr­êng giao tiÕp tèt, bÇu kh«ng khÝ tin cËy Th¸i ®é thËt sù quan t©m vµ ch©n thµnh, ®ång c¶m §Ó c¸i tÝnh ®i tr­íc lý vµ ®i ®«i víi lý Nguyªn t¾c thuyết phục 3. Phï hîp, linh ho¹t víi tõng tr­êng hîp cô thÓ Phi ngôn từ Giọng nói Dáng điệu Tư thế NÐt mặt, ¸nh m¾t Trang phục, trang søc Cử chỉ, động tác Chuyển động Khoảng cách Vị trí Mïi Kü thuËt thuyết phục Ng«n tõ C©u hái th¨m, quan t©m x· giao T×m nh÷ng ®iÓm chung Lµm dÞu bít bøc xóc, bùc béi. Kü thuËt thuyết phục Tr­íc khi thuyÕt phôc ph¶i hÕt søc an ñi, ®ång t×nh, th«ng c¶m víi ®èi t­îng Bắt đầu bằng một sự đồng ý: - Xây dựng một môi trường tích cực - Giảm khả năng không đồng ý Biết nhiều không bằng biết điều Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình Tháp nhu cầu của Maslow: - Nhu cÇu ®­îc hoµn thiÖn (Tù thÓ hiÖn). Nhu cÇu ®­îc t«n träng Nhu cÇu ®­îc chÊp nhËn (X· héi) Nhu cÇu ®­îc an toµn Nhu cÇu sinh tån (Sinh lý) Kü thuËt thuyết phục Chøng minh lµm nh­ thÕ kh«ng chØ cã lîi cho m×nh mµ cßn cã lîi cho ng­êi kh¸c ChØ ra xung ®ét: NÕu kh«ng lµm hay lµm thÕ th× dÉn ®Õn hËu qu¶ g× Nªu lªn c¸c biÖn ph¸p cô thÓ Kü thuËt thuyết phục Nãi c¶ hai mÆt cña vÊn ®Ò Mọi thứ đều có tính hai mặt ĐÓ ®ối tác biết cả hai mặt của vấn đề Kü thuËt thuyết phục Nªu ra vÝ dô, h×nh ¶nh cô thÓ, h×nh t­îng sinh ®éng, dÔ hiÓu. VËn dông ca dao, tôc ng÷, ch©m ng«n, lêi nãi cña ng­êi næi tiÕng ®Ó thuyÕt phôc (vÇn ®iÖu, h×nh ¶nh, bµi häc kinh nghiÖm) Kü thuËt thuyết phục VËn dông nhu cÇu muèn ®­îc coi träng vµ lßng tù träng. B×nh tÜnh, «n tån nãi râ ®¹o lý ¸p dông t©m lý “®ång ®iÖu hµnh ®éng”. “Ai còng muèn cã hµnh ®éng gièng nh­ ng­êi kh¸c hay muèn gièng ng­êi kh¸c” Kü thuËt thuyết phục Chí høa ®iÒu m×nh kh«ng lµm ®­îc. Tù nhËn lçi tr­íc. “Cã thÓ lµ t«i sai”; “VÒ phÝa chÝnh quyÒn còng cã ®iÓm sai lµ” Tr¸nh xung ®ét chÝnh diÖn Kü thuËt thuyết phục KhÐo lÐo vËn dông sù so s¸nh. B¾t ®Çu tõ tin xÊu ®Ó th«ng tin ®­îc tiÕp nhËn mét c¸ch nhÑ nhµng. Ph­¬ng ph¸p tr¸i víi ®iÒu mong ®îi. Lựa chọn thay thế rõ ràng Chỉ ra nguyên nhân tại sao Đưa ra giải pháp thay thế Rõ ràng Có lợi Quy nạp và diễn dịch Diễn dịch Đưa ra lập luận Giải thích nguyên nhân tại sao Quy nạp Giải thích các nguyên nhân lý lẽ Đưa ra lập luận, kết luận Lường trước chống đối Lường trước các chống đối của đối tác Chủ động tìm cách xử lý chóng Lu«n cã b­íc tiÕp theo Suy cho cùng, cuộc đời là một chuỗi các thuyết phục. Vì vậy, thành công trong cuộc sống phụ thuộc rất nhiều vào cách ta ăn nói, ứng xử, cách ta hùng biện. 

File đính kèm:

  • pptBaigiangvekynangthuyetphuc.ppt
Bài giảng liên quan