Bài giảng Làm quen với toán - Hà Thị Hằng - Đếm đến 7, nhận biết nhóm có số lượng là 7, nhận biết số 7, thêm bớt trong phạm vi 7

Trò chơi 1 :

Chung sức

Trò chơi 3:

Về đích

 

ppt14 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 13/04/2015 | Lượt xem: 5994 | Lượt tải: 27download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Làm quen với toán - Hà Thị Hằng - Đếm đến 7, nhận biết nhóm có số lượng là 7, nhận biết số 7, thêm bớt trong phạm vi 7, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Ho¹t ®éng :Lµm quen víi to¸n §Ò tµi:§Õm ®Õn 7, nhËn biÕt nhãm cã sè l­îng lµ 7, nhËn biÕt sè 7. Thªm bít trong ph¹m vi 7. Ng­êi d¹y: Hµ ThÞ H»ng Tr­êng mÇm non Th¸i §µo- L¹ng Giang. Chương trình: “ Bé vui học toán” 7 7 7 6 4 5 7 7 Luyện tập Trò chơi 1 : Chung sức Tập đếm Trò chơi 2 7 7 Trò chơi 3: Về đích Cô giao miền xuôi Cháu thương chú bộ độ 

File đính kèm:

  • pptso 7 (2).ppt