Bài giảng Làm quen với toán - Trần Thị Lan Anh - Đếm đến 6, nhận biết các nhóm có 6 đối tượng

Đếm theo các cách,

đếm theo khả năng

 

ppt27 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 11/04/2015 | Lượt xem: 1232 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Làm quen với toán - Trần Thị Lan Anh - Đếm đến 6, nhận biết các nhóm có 6 đối tượng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Hoạt động học: Phát triển nhận thức Lµm quen víi to¸n ®Õm ®Õn 6 NhËn biÕt c¸c nhãm cã 6 ®èi t­îng CHỦ ĐỀ: B¶n th©n Líp: 5- 6 tuæi Gi¸o viªn: TrÇn ThÞ Lan Anh Tr­êng mÇm non An Khang TRÒ CHUYỆN THEO CHỦ ĐỀ Bé cần gì lớn lên và khỏe mạnh Phần 1:¤n nhËn biÕt sè 5 4 5 2 3 4 5 5 5 Phần 2 Đếm đến 6, Nhận biết nhóm ĐT có số lượng là 6 6 6 6 6 Phần 2 Xếp theo các cách 6 6 Phần 2 Đếm theo các cách, đếm theo khả năng 	 6 6 6 

File đính kèm:

  • pptlam quen voi so 6 tiet 1.ppt
Bài giảng liên quan