Bài giảng Lịch sử 6 - Tiết 20, Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán


Việc huy động lực lượng hùng hậu như vậy sang xâm lược nước ta thể hiện âm mưu gì của kẻ thù?Âm mưu: quyết tâm tiêu diệt và đàn áp quân ta. Dập tắt tinh thần đấu tranh của nhân dân ta chống PK phương Bắc.

 

ppt46 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 09/10/2015 | Lượt xem: 1260 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Lịch sử 6 - Tiết 20, Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
vµ c¸c em häc sinh vÒ dù giê häc nhiÖt liÖt chµo MõNG Câu hỏi kiểm tra bài cũ:Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng? Ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa?Trả lời: * Nguyên nhân: + Sự áp bức, bóc lột tàn bạo của nhà Hán đối với nhân dân ta. + Thi Sách- chồng bà Trưng Trắc bị thái thú Tô Định giết hại.* Ý nghĩa: + Thể hiện ý chí quyết tâm giành độc lập của dân tộc ta.+ Báo hiệu thế lực phong kiến phương Bắc không thể cai trị vĩnh viễn nước ta. TiÕt 20- Bµi 18:TR¦NG V¦¥NG vµ CuéC KH¸NG cHIÕN CHèNG QU¢N X¢M L¦îC H¸N TiÕt 20- Bµi 18: TR¦NG V¦¥NG vµ CuéC KH¸NG cHIÕN CHèNG 	QU¢N X¢M L¦îC H¸N1/ Hai Bµ Tr­ng ®· lµm g× sau khi giµnh l¹i ®­îc ®éc lËp:Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi đánh đuổi quân đô hộ?- Tröng Traéc ñöôïc suy toân laøm vua (Tröng Vöông), ñoùng ñoâ ôû Meâ Linh. Phong töôùc cho nhöõng ngöôøi coù coâng.- Tröng Traéc ñöôïc suy toân laøm vua (Tröng Vöông), ñoùng ñoâ ôû Meâ Linh. Phong töôùc cho nhöõng ngöôøi coù coâng, laäp chính quyeàn töï chuû TiÕt 20- Bµi 18: TR¦NG V¦¥NG vµ CuéC KH¸NG cHIÕN CHèNG 	QU¢N X¢M L¦îC H¸N1/ Hai Bµ Tr­ng ®· lµm g× sau khi giµnh l¹i ®­îc ®éc lËp: Vieäc Tröng Traéc ñöôïc suy toân laøm vua noùi leân ñieàu gì?- Tröng Traéc ñöôïc suy toân laøm vua (Tröng Vöông), ñoùng ñoâ ôû Meâ Linh. Phong töôùc cho nhöõng ngöôøi coù coâng.Vieäc Tröng Traéc ñöôïc suy toân leân laøm vua, cuøng vôùi vieäc xaây döïng chính quyeàn töï chuû theå yù thöùc ñoäc laäp, töï chủ cuûa daân toäc ta. Nhö vaäy nöôùc ta laø moät quoác gia rieâng, coù vua cai quaûn và laõnh thoå, cöông vöïc rieâng, khoâng heà phuï thuoäc vaøo phong kieán phöông Baéc. TiÕt 20- Bµi 18: TR¦NG V¦¥NG vµ CuéC KH¸NG cHIÕN CHèNG 	QU¢N X¢M L¦îC H¸N1/ Hai Bµ Tr­ng ®· lµm g× sau khi giµnh l¹i ®­îc ®éc lËp: Ngoaøi nhöõng vieäc laøm treân, chính quyeàn Tröng Vöông coøn laøm gì?- Tröng Traéc ñöôïc suy toân laøm vua (Tröng Vöông), ñoùng ñoâ ôû Meâ Linh. Phong töôùc cho nhöõng ngöôøi coù coâng. + Baõi bỏ luật phaùp haø khaéc vaø caùc thöù lao dòch naëng neà cuûa chính quyeàn cuõ.- Caùc Laïc töôùng ñöôïc giöõ quyeàn cai quaûn caùc huyeän. - Xaù thueá cho daân hai naêm lieàn. - Baõi bỏ luật phaùp haø khaéc vaø caùc thöù lao dòch naëng neà.+ Caùc Laïc töôùng ñöôïc giöõ quyeàn cai quaûn caùc huyeän. + Xaù thueá cho daân hai naêm lieàn. Câu hỏi thảo luận nhómSo sánh sự khác nhau trong chính sách đối với người dân của chính quyền Trưng Vương và chính quyền đô hộ Hán trước đó? Qua đó em có nhận xét gì?So sánh, nhận xét:Chính sách của chính quyền đô hộ Hán:+ Nhµ H¸n vơ vét bãc lét nh©n d©n ta b»ng thuÕ(thuÕ muèi, thuÕ th©n ... ) vµ cèng n¹p( ngµ voi, sõng tª gi¸c, ngäc trai...)+ B¾t d©n ta theo phong tôc H¸n.Chính sách của chính quyền Trưng Vương: + Xaù thueá cho daân hai naêm lieàn. + Baõi bỏ luật phaùp haø khaéc vaø caùc thöù lao dòch naëng neà cuûa chính quyeàn cuõ.Tàn ác, thâm độcTiến bộ, đem lại quyền lợi cho nhân dânĐược tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa thắng lợi, Vua Hán đã làm gì?Haï leänh cho caùc quaän mieàn Nam Trung Quoác chuaån bò xe, thuyeàn, löông thöïc ñeå sang ñaøn aùp nghóa quaân.Vì sao Mã Viện lại được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược?Maõ Vieän laø moät vieân töôùng laõo luyeän, noåi tieáng gian aùc, laïi laém möu nhieàu keá, có nhiều kinh nghiệm, quen chinh chieán ôû phöông Nam. Maõ VieänLực lượng đội quân xâm lược của Mã Viện như thế nào?Hai vạn quân tinh nhuệ, hai nghìn xe, thuyền các loại và nhiều dân phu. Theo “ViÖt sö kû yÕu” :	H¸n Quang Vò h¹ lÖnh cho c¸c quËn Tr­êng Sa, Nam H¶i, Th­¬ng Ng«, s¾m söa thuyÒn xe, tu bæ cÇu ®­êng, th«ng nói khe, chøa thãc l­¬ng, cö Phôc Ba t­íng qu©n M· ViÖn dÉn 2 v¹n qu©n thuû, bé sang ®¸nh xø ta. §éi qu©n Nam chinh gåm cã 8000 qu©n tinh nhuÖ Tr­êng Sa, QuÕ D­¬ng, 12000 qu©n c¸c n¬i kh¸c. Thuû qu©n cã tíi 2000 thuyÒn lín nhá. Theo “ViÖt sö kû yÕu” :	H¸n Quang Vò h¹ lÖnh cho c¸c quËn Tr­êng Sa, Nam H¶i, Th­¬ng Ng«, s¾m söa thuyÒn xe, tu bæ cÇu ®­êng, th«ng nói khe, chøa thãc l­¬ng, cö Phôc Ba t­íng qu©n M· ViÖn dÉn 2 v¹n qu©n thuû, bé sang ®¸nh xø ta. §éi qu©n Nam chinh gåm cã 8000 qu©n tinh nhuÖ Tr­êng Sa, QuÕ D­¬ng, 12000 qu©n c¸c n¬i kh¸c. Thuû qu©n cã tíi 2000 thuyÒn lín nhá. - Theo TiÒn H¸n th­ (s¸ch ®êi nhµ H¸n), tæng sè d©n cña Giao ChØ lóc bÊy giê lµ: 746.237 ng­êi.Thế nào là quân tinh nhuệ?Quân tinh nhuệ là quân được huấn luyện và tổ chức chu đáo, chiến đấu giỏi. Việc huy động lực lượng hùng hậu như vậy sang xâm lược nước ta thể hiện âm mưu gì của kẻ thù?Âm mưu: quyết tâm tiêu diệt và đàn áp quân ta. Dập tắt tinh thần đấu tranh của nhân dân ta chống PK phương Bắc.L­îc ®åS«ng HångS«ng §µS«ng M·G i a o c h ØMª LinhCæ loaL·ng B¹cCÊm KhªHîp phèCöa B¹ch §»ngBiÓn ®«ngLược đồ: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược HánB¶n ®åS«ng HångS«ng §µS«ng M·G i a o c h ØMª LinhCæ loaL·ng B¹cCÊm KhªHîp phèCöa B¹ch §»ngLược đồ: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược HánChó gi¶i§­êng tiÕn qu©n cña M· ViÖnQuân ta chặn đánhN¬i diÔn ra trËn ®¸nhKết quả ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa? Dù thất bại nhưng cuộc khởi nghĩa đã thể hiện ý chí quật cường, bất khuất của dân tộc ta của nhân dân ta.Đền thờ hai Bà Trưng (Hát Môn) trước đâyĐền thờ hai Bà Trưng (Hát Môn) ngày nayĐền thờ Hai Bà Trưng ở Mê Linh (Vĩnh Phúc – Hà Nội)Đền thờ Hai Bà Trưng ở Hát Môn ( Hà Tây – Hà Nội)Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng thể hiện điều gì?Thể hiện lòng biết ơn công lao to lớn của Hai Bà Trưng và nghĩa quân.Qua tấm gương chiến đấu anh dũng của Hai Bà Trưng, em có suy nghĩ gì về trách nhiệm của mình?L­îc ®åS«ng HångS«ng §µS«ng M·G i a o c h ØMª LinhCæ loaL·ng B¹cCÊm KhªHîp phèCöa B¹ch §»ngBiÓn ®«ngChó gi¶i§­êng tiÕn qu©n cña M· ViÖn§­êng tiÕn ®¸nh của quân ta N¬i diÔn ra trËn ®¸nhB¶n ®åS«ng HångS«ng §µS«ng M·G i a o c h ØMª LinhCæ loaL·ng B¹cCÊm KhªHîp phèCöa B¹ch §»ng12345B¶n ®åS«ng HångS«ng §µS«ng M·G i a o c h ØMª LinhCæ loaL·ng B¹cCÊm KhªHîp phèCöa B¹ch §»ng12345Kết quả ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa? Dù thất bại nhưng cuộc khởi nghĩa đã thể hiện ý chí quật cường, bất khuất của dân tộc ta của nhân dân ta.Đền thờ hai Bà Trưng (Hát Môn) trước đâyĐền thờ hai Bà Trưng (Hát Môn) ngày nayViệc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng thể hiện điều gì?- Ñeå toû loøng bieát ôn Hai Baø Tröng đồng thời toû roõ yù chí quyeát taâm baûo veä ñoäc laäp. Ngoài ra, để ghi nhớ công ơn của Hai Bà, haèng naêm chuùng ta tưởng nhớ Hai Baø Tröng vào các ngày 6 và 8 tháng 2 âm lịch, và kỉ niệm vào dịp ngày 8-3 dương lịch. B¶n ®åS«ng HångS«ng §µS«ng M·G i a o c h ØMª LinhCæ loaL·ng B¹cCÊm KhªHîp phèCöa B¹ch §»ng12345L­îc ®åS«ng HångS«ng §µS«ng M·G i a o c h ØCæ loaL·ng B¹cCÊm KhªHîp phèCöa B¹ch §»ngBiÓn ®«ngMª LinhL­îc ®åS«ng HångS«ng §µS«ng M·G i a o c h ØCæ loaL·ng B¹cCÊm KhªHîp phèCöa B¹ch §»ngBiÓn ®«ngMª LinhH¸t m«nN¬i Hai bµ Tr­ng dùng cê khëi nghÜa vµo mïa xu©n n¨m 40.Quª h­¬ng cña Hai bµ Tr­ngN¬i ®Þnh ®«N¬i qu©n ta quyÕt chiÕn víi qu©n H¸nN¬i Hai Bµ Tr­ng hi sinh.CÊm KhªMª LinhL·ng B¹cH¸t M«nL­îc ®åS«ng HångS«ng §µS«ng M·G i a o c h ØCæ loaL·ng B¹cCÊm KhªHîp phèCöa B¹ch §»ngBiÓn ®«ngMª LinhH¸t m«nThæ QuanB¶n ®åS«ng HångS«ng §µS«ng M·G i a o c h ØMª LinhCæ loaL·ng B¹cCÊm KhªHîp phèCöa B¹ch §»ng12345S«ng HångS«ng §µS«ng M·G i a o c h ØMª LinhCæ loaL·ng B¹cCÊm KhªHîp phèCöa B¹ch §»ngLược đồ cuộc kháng chiến chống quân xâm lược HánL­îc ®åS«ng HångS«ng §µS«ng M·G i a o c h ØMª LinhCæ loaL·ng B¹cCÊm KhªHîp phèCöa B¹ch §»ngBiÓn ®«ngChó gi¶i§­êng tiÕn qu©n cña M· ViÖn§­êng tiÕn c«ng ®¸nh M· ViÖnN¬i diÔn ra trËn ®¸nhL­îc ®åS«ng HångS«ng §µS«ng M·G i a o c h ØMª LinhCæ loaL·ng B¹cCÊm KhªHîp phèCöa B¹ch §»ngBiÓn ®«ngChó gi¶i§­êng tiÕn qu©n cña M· ViÖn§­êng tiÕn c«ng ®¸nh M· ViÖnN¬i diÔn ra trËn ®¸nhB¶n ®åS«ng HångS«ng §µS«ng M·G i a o c h ØMª LinhCæ loaL·ng B¹cCÊm KhªHîp phèCöa B¹ch §»ng12345

File đính kèm:

  • pptTrưng Vương và cuộc kháng chiến.ppt