Bài giảng Luyện từ và câu - Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị

1 .Hãy đọc mẩu chuyện sau: Một sớm, thằng Hùng, mới “nhập cư” vào xóm tôi, dắt chiếc xe đạp gần hết hơi ra tiệm sửa xe của bác Hai. Nó hất hàm bảo bác Hai: - Bơm cho cái bánh trước. Nhanh lên nhé, trễ giờ học rồi. Bác Hai nhìn thằng Hùng rồi nói: -Tiệm của bác hổng có bơm thuê. -Vậy cho mượn cái bơm, tôi bơm lấy vậy. Vừa lúc ấy, cái Hoa nhà ở cuối ngõ cũng dắt xe đạp chạy vào ríu rít chào hỏi: - Cháu chào bác Hai ạ! Bác ơi, cho cháu mượn cái bơm nhé. Chiều nay cháu đi học về, bác coi giùm cháu nghe, hổng biết sao nó cứ xì hơi hoài. - Được rồi. Nào để bác bơm cho. Cháu là con gái, biết bơm không mà bơm! - Cháu cảm ơn bác nhiều.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 07/10/2016 | Lượt xem: 401 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Luyện từ và câu - Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu, đề nghị, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Luyện từ và câu LỚP 4BNĂM HỌC: 2012-2013Thöù naêm ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013Luyện töø vaø caâu Kiểm tra bài cũ:1/ Câu khiến dùng để làm gì?2/ Có những cách nào để tạo ra câu khiến ?Gi÷ phÐp lÞch sù khi bµy tá yªu cÇu, ®Ò nghÞThöù naêm ngaøy 4 thaùng 03 naêm 2013Luyện töø vaø caâu Gi÷ phÐp lÞch sù khi bµy tá yªu cÇu, ®Ò nghÞ.Thöù naêm ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013Luyện töø vaø caâu 1 .Hãy đọc mẩu chuyện sau: 	Một sớm, thằng Hùng, mới “nhập cư” vào xóm tôi, dắt chiếc xe đạp gần hết hơi ra tiệm sửa xe của bác Hai. Nó hất hàm bảo bác Hai: 	- Bơm cho cái bánh trước. Nhanh lên nhé, trễ giờ học rồi. 	Bác Hai nhìn thằng Hùng rồi nói: 	-Tiệm của bác hổng có bơm thuê. 	-Vậy cho mượn cái bơm, tôi bơm lấy vậy. 	Vừa lúc ấy, cái Hoa nhà ở cuối ngõ cũng dắt xe đạp chạy vào ríu rít chào hỏi: 	- Cháu chào bác Hai ạ! Bác ơi, cho cháu mượn cái bơm nhé. Chiều nay cháu đi học về, bác coi giùm cháu nghe, hổng biết sao nó cứ xì hơi hoài. 	- Được rồi. Nào để bác bơm cho. Cháu là con gái, biết bơm không mà bơm! 	- Cháu cảm ơn bác nhiều.Gi÷ phÐp lÞch sù khi bµy tá yªu cÇu, ®Ò nghÞThöù naêm ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013Luyện töø vaø caâu Nhân vậtCâu nêu yêu cầu, đề nghịNhận xét Yêu cầu không lịch sự. Yêu cầu lịch sự. - Bơm cho cái bánh trước. Nhanh lên nhé, trễ giờ học rồi.-Vậy, cho mượn cái bơm, tôi bơm lấy vậy.-Bác ơi, cho cháu mượn cái bơm nhé!HùngHoaGi÷ phÐp lÞch sù khi bµy tá yªu cÇu, ®Ò nghÞThöù naêm ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013Luyện töø vaø caâu+ Theo em, như thế nào là lịch sự khi yêu cầu đề nghị?Gi÷ phÐp lÞch sù khi bµy tá yªu cÇu, ®Ò nghÞThöù naêm ngaøy 4 thaùng 03 naêm 2013Luyện töø vaø caâu + Hai bạn Hùng và Hoa đã sử dụng kiểu câu gì để nêu yêu cầu đề nghị?+ Ngoài câu khiến ta có thể sử dụng kiểu câu gì để nêu yêu cầu đề nghị? Gi÷ phÐp lÞch sù khi bµy tá yªu cÇu, ®Ò nghÞThöù naêm ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013Luyện töø vaø caâu Ghi nhôù:1. Khi nêu yêu cầu, đề nghị, phải giữ phép lịch sự.2.Muốn cho lời yêu cầu, đề nghị được lịch sự, cần có cách xưng hô cho phù hợp và thêm vào trước hoặc sau động từ các từ làm ơn, giùm, giúp,..3. Có thể dùng câu hỏi để nêu yêu cầu, đề nghị. Gi÷ phÐp lÞch sù khi bµy tá yªu cÇu, ®Ò nghÞThöù naêm ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013Luyện töø vaø caâu Luyeän taäpBài 1: Khi muốn mượn bạn cái bút, em có thể chọn những cách nói nào?A. Cho mượn cái bút ! C. Lan ơi, cậu có thể cho tớ mượn cái bút được không ?Gi÷ phÐp lÞch sù khi bµy tá yªu cÇu, ®Ò nghÞThöù naêm ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013Luyện töø vaø caâuLuyện tập: B.Lan ơi, cho tớ mượn cái bút !Bài 2: Khi muốn hỏi giờ một người lớn tuổi, em có thể chọn những cách nói nào?A. Mấy giờ rồi ? B. Bác ơi, mấy giờ rồi ạ ? C. Bác ơi, bác làm ơn cho cháu biết mấy giờ rồi ?D. Bác ơi, bác xem giùm cháu mấy giờ rồi ạ !Gi÷ phÐp lÞch sù khi bµy tá yªu cÇu, ®Ò nghÞThöù naêm ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013Luyện töø vaø caâuLuyện tập: LuyÖn tËp: Bµi 3: So s¸nh tõng cÆp c©u khiÕn d­íi ®©y vÒ tÝnh lÞch sù. H·y cho biÕt v× sao nh÷ng c©u Êy gi÷ hoÆc kh«ng gi÷ ®­îc phÐp lÞch sù?a) - Lan ¬i, cho tí vÒ víi!- Cho ®i nhê mét c¸i!Gi÷ phÐp lÞch sù khi bµy tá yªu cÇu, ®Ò nghÞThöù naêm ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013Luyện töø vaø caâub) - ChiÒu nay, chÞ ®ãn em nhÐ!- ChiÒu nay, chÞ ph¶i ®ãn em ®Êy!c) - Đừng có mà nói như thế!- Theo tớ, cậu không nên nói như thế!d)- Mở hộ cháu cái cửa!- Bác mở giúp cháu cái cửa này với!LuyÖn tËp: Bµi 3: So s¸nh tõng cÆp c©u khiÕn d­íi ®©y vÒ tÝnh lÞch sù. H·y cho biÕt v× sao nh÷ng c©u Êy gi÷ hoÆc kh«ng gi÷ ®­îc phÐp lÞch sù?a) - Lan ¬i, cho tí vÒ víi!- Lêi nãi lÞch sù v× cã c¸c tõ x­ng h« Lan, tí, tõ víi, ¬i, thÓ hiÖn quan hÖ th©n mËt.- Cho ®i nhê mét c¸i!- C©u bÊt lÞch sù v× nãi trèng kh«ng, thiÕu tõ x­ng h«.Gi÷ phÐp lÞch sù khi bµy tá yªu cÇu, ®Ò nghÞThöù naêm ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013Luyện töø vaø caâu LuyÖn tËp: Bµi 3: So s¸nh tõng cÆp c©u khiÕn d­íi ®©y vÒ tÝnh lÞch sù. H·y cho biÕt v× sao nh÷ng c©u Êy gi÷ hoÆc kh«ng gi÷ ®­îc phÐp lÞch sù?b) - ChiÒu nay, chÞ ®ãn em nhÐ! C©u lÞch sù, t×nh c¶m v× cã tõ nhÐ thÓ hiÖn sù th©n mËt.- ChiÒu nay, chÞ ph¶i ®ãn em ®Êy! Không lịch sự vì tõ ph¶i trong c©u cã tÝnh b¾t buéc, mÖnh lÖnh thiếu tình cảm.Gi÷ phÐp lÞch sù khi bµy tá yªu cÇu, ®Ò nghÞThöù naêm ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013Luyện töø vaø caâuGi÷ phÐp lÞch sù khi bµy tá yªu cÇu, ®Ò nghÞThöù naêm ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013Luyện töø vaø caâu LuyÖn tËp: Bµi 3: So s¸nh tõng cÆp c©u khiÕn d­íi ®©y vÒ tÝnh lÞch sù. H·y cho biÕt v× sao nh÷ng c©u Êy gi÷ hoÆc kh«ng gi÷ ®­îc phÐp lÞch sù?c) -Đừng có mà nói như thế! Không lịch sự vì câu khô khan, mệnh lệnh.-Theo tớ, cậu không nên nói như thế! Lịch sự, khiêm tốn vì có cặp từ xưng hô tớ-cậu từ khuyên nhủ không nên.Gi÷ phÐp lÞch sù khi bµy tá yªu cÇu, ®Ò nghÞThöù naêm ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013Luyện töø vaø caâu LuyÖn tËp: Bµi 3: So s¸nh tõng cÆp c©u khiÕn d­íi ®©y vÒ tÝnh lÞch sù. H·y cho biÕt v× sao nh÷ng c©u Êy gi÷ hoÆc kh«ng gi÷ ®­îc phÐp lÞch sù?d)-Mở hộ cháu cái cửa! Không lịch sự vì nói cộc lốc.-Bác mở giúp cháu cái cửa này với! Giữ được phép lịch sự vì có cặp từ xưng hô bác-cháu, từ giúp, với thể hiện tình cảm thân mật.Gi÷ phÐp lÞch sù khi bµy tá yªu cÇu, ®Ò nghÞThöù naêm ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013Luyện töø vaø caâu LuyÖn tËp: Bµi 4: §Æt c©u khiÕn phï hîp víi c¸c t×nh huèng sau:a) Em muèn xin tiÒn bè mÑ ®Ó mua mét quyÓn sæ ghi chÐp.b)Em ®i häc vÒ nhµ, nh­ng nhµ em ch­a cã ai vÒ, em muèn ngåi nhê bªn nhµ hµng xãm ®Ó chê bè mÑ vÒ.Gi÷ phÐp lÞch sù khi bµy tá yªu cÇu, ®Ò nghÞThöù naêm ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013Luyện töø vaø caâu LuyÖn tËp: Bµi 4: §Æt c©u khiÕn phï hîp víi c¸c t×nh huèng sau:- Xin mẹ cho con tiền mua một quyển sổ ạ! - Mẹ ơi, mẹ cho con tiền mua một quyển sổ nhé! – Mẹ ơi, mẹ có thể cho con tiền mua một quyển sổ được không ạ? - Mẹ ơi, mẹ cho con tiền mua một quyển sổ, mẹ nhé! a) Em muèn xin tiÒn bè mÑ ®Ó mua mét quyÓn sæ ghi chÐp.Thöù naêm ngaøy 4 thaùng 3 naêm 2013Luyện töø vaø caâu LuyÖn tËp: Bµi 4: §Æt c©u khiÕn phï hîp víi c¸c t×nh huèng sau:Gi÷ phÐp lÞch sù khi bµy tá yªu cÇu, ®Ò nghÞ- Bác ơi, cháu có thể ngồi nhờ bên nhà bác một lúc có được không ạ? - Xin bác cho cháu ngồi nhờ bên nhà bác một lúc ạ! - Bác ơi, bác cho cháu ngồi bên nhà bác một lúc nhé! -Bác cho cháu ngồi nhờ bên nhà bác một lúc ạ! b)Em ®i häc vÒ nhµ, nh­ng nhµ em ch­a cã ai vÒ, em muèn ngåi nhê bªn nhµ hµng xãm ®Ó chê bè mÑ vÒ.

File đính kèm:

  • pptluyen_tu_va_cau_giu_phep_lich_su_khi_bay_to_yeu_cau_de_nghi.ppt