Bài giảng luyện từ và câu: Từ chỉ đặc điểm - Câu kiểu : Ai thế nào

Bài tập 1: Dựa vào tranh trả lời câu hỏi :

a)Em bé thế nào? (xinh, đẹp,dễ thương.)

b)Con voi thế nào? (khoẻ, to, chăm chỉ.)

c)Những quyển vở thế nào? (đẹp, nhiều màu, xinh xắn.)

d)Những cây cau thế nào? (cao, thẳng, xanh tốt.)

 

ppt13 trang | Chia sẻ: haha | Ngày: 29/10/2015 | Lượt xem: 3577 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng luyện từ và câu: Từ chỉ đặc điểm - Câu kiểu : Ai thế nào, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TröôøngTieåuHoïcCamLinh2LuyeänTöøVaøCaâuGV:TraànHöõuChaátThứ sáu ngày 5 tháng 12 năm 2008Luyện từ và câu Câu 1 : Tìm 4 từ nói về tình cảm thương yêu giữa anh chị em ? Đặt thành câu với một trong các từ em vừa tìm được?Câu 2 : Đặt 2 câu nói về tình cảm thương yêu giữa anh chị em theo mẫu Ai làm gì ? Mét v­¬ng quèc thÇn k× nä cã rÊt nhiÒu loµi vËt, chim mu«ng vµ cã rÊt nhiÒu hoa.Mçi ngµy c¸c con vËt ®Òu tËp trung vÒ ng«i ®Òn cæ ®Ó trß chuyÖn, vui ®ïa cïng nhauChuyện của Thỏ Ngọc Chóng chuyÖn trß cïng nhau suèt c¶ mét ngµy, chuyÖn ®­îc bµn ®Õn nhiÒu nhÊt lµ chuyÖn häc cña Thá Ngäc. Ngµy mai Thá Ngäc sÏ häc bµi : Tõ chØ ®Æc ®iÓm – C©u kiÓu Ai thÕ nµo?. Thá Ngäc m·i suy nghÜ vÒ c¸ch t×m tõ chØ vÒ ®Æc ®iÓm ng­êi, con vËt, sù vËt, råi t×m tõ tÝch hîp ®Ó t¶ ng­êi ...vµ liªn t­ëng ®Õn tiÕt häc ngµy mai.....Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2008Luyện từ và câu SGK / 122,123Từ chỉ đặc điểm - Câu kiểu :Ai thế nào?Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2008Luyện từ và câu Từ chỉ đặc điểm - Câu kiểu :Ai thế nào?Hoạt động cá nhânBài tập 1: Dựa vào tranh trả lời câu hỏi :a)Em bé thế nào? 	(xinh, đẹp,dễ thương...)b)Con voi thế nào?	(khoẻ, to, chăm chỉ...)c)Những quyển vở thế nào?	(đẹp, nhiều màu, xinh xắn...)d)Những cây cau thế nào?	(cao, thẳng, xanh tốt...) Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 200812341.Dựa vào tranh trả lời câu hỏi :a)Em bé thế nào? 	(xinh, đẹp,dễ thương...)b)Con voi thế nào?	(khoẻ, to, chăm chỉ...)c)Những quyển vở thế nào?	(đẹp, nhiều màu, xinh xắn...)d)Những cây cau thế nào?	(cao, thẳng, xanh tốt...)Thứ năm ngày 4 tháng 12 năm 2008Luyện từ và câu Từ chỉ đặc điểm - Câu kiểu :Ai thế nào?1Bài tập 1: Dựa vào tranh trả lời câu hỏi :Em bé thế nào?(xinh, đẹp,dễ thương...)2Con voi thế nào? (khoẻ, to, chăm chỉ...)3Những quyển vở thế nào?(đẹp, nhiều màu, xinh xắn...)41.Dựa vào tranh trả lời câu hỏi : Những cây cau thế nào?	(cao, thẳng, xanh tốt...)Bài tập 3: Chọn từ thích hợp rồi đặt câu với từ ấy để tả :Mái tóc của ông ( hoặc bà ) em : bạc trắng, đen nhánh, hoa râm .... b)Tính tình của bố ( hoặc mẹ ) em : hiền hậu, vui vẻ, điềm đạm,...c)Bàn tay của em bé : mũm mĩm, trắng hồng, xinh xắn,....d)Nụ cười của anh ( hoặc chị ) em : tươi tắn, rạng rỡ, hiền lành,.....Ai (cái gì, con gì) thế nào ?M : Mái tóc ông em bạc trắng Thảo luận nhómBài tập 3: Chọn từ thích hợp rồi đặt câu với từ ấy để tả :a)Mái tóc của ông ( hoặc bà ) em : bạc trắng, đen nhánh, hoa râm,... Mái tóc của ..... em .........................b)Tính tình của bố ( hoặc mẹ ) em : hiền hậu, vui vẻ, điềm đạm,...Tính tình của ..... em ........................c)Bàn tay của em bé : mũm mĩm, trắng hồng, xinh xắn,....Bàn tay của em bé....................................d)Nụ cười của anh ( hoặc chị ) em : tươi tắn, rạng rỡ, hiền lành,.....Nụ cười của ........ Em ...........................Ngµy h«m sau, Thá Ngäc rÊt tù hµo v× m×nh ®· biÕt c¸c tõ chØ ®Æc ®iÓm ng­êi, con vËt, sù vËt vµ c©u kiÓu Ai thÕ nµo? Thá Ngäc huyªn thuyªn kÓ vÒ tiÕt häc ngµy h«m Êy cho mäi ng­êi cïng nghe. Mét ®iÒu mµ Thá Ngäc nh¾c m·i lµ mäi ng­êi h·y chung tay g×n gi÷ m«i tr­êng ®Ó cho con ng­êi, loµi v©t, chim mu«ng hoa l¸ m·i m·i nh­ quª h­¬ng m×nh, ®Ó cho con cã nh÷ng bµi häc hay h¬n, vui h¬n vµ bæ Ých h¬n....Chµo t¹m biÖt c¸c thÇy c« gi¸oChúc các thầy cô giáo sức khoẻ

File đính kèm:

  • pptTieng_Viet2.ppt