Bài giảng Mạng máy tính căn bản - Võ Văn Khang

Là mô hình mạng chuẩn hóa do ISO (International Standard Organization) đề nghị.

Gồm có 7 tầng với các chức năng khác nhau.

Định ra các tiêu chuẩn thống nhất cho các nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ mạng.

 

 

ppt145 trang | Chia sẻ: tuanhahd28 | Ngày: 10/10/2015 | Lượt xem: 1010 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mạng máy tính căn bản - Võ Văn Khang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
eä thoáng maùy chuû. MẠNG KHÁCH CHỦ (Server –based)ĐỒ HÌNH MẠNG (Network Topology)Đoàâ hình vaät lyù (physical topology)Sô ñoà boá trí caùc maùy tính, moâi tröôøng truyeàn vaø caùc thaønh phaàn khaùc cuûa maïng. Caùc töø khoùa lieân quan: Physical layout, Design, Diagram, Map.Ñoàâ hình luaän lyù (Logical topology)Shared Ethernet, Switched Ethernet, TokenRing, Cô cheá hoaït ñoäng.Taàm aûnh höôûngLoaïi thieát bò maïng caàn thieát vaø khaû naêng cuûa caùc thieát bò maïng.Khaû naêng phaùt trieån maïng trong töông lai.Cô caáu quaûn trò maïng.ĐỒ HÌNH MẠNG ( Network Topology)Ña truy caäpMoät keânh lieân laïc coù theå ñöôïc duøng chung cho nhieàu maùy khaùc nhau treân maïng.Moïi maùy treân keânh chung ñoù coù theå nhaän ñöôïc moïi goùi thoâng tin treân ñoù.Khi laáy thoâng tin vaøo thì caùc maùy seõ phaûi kieåm tra ñòa chæ cuûa mình vaø ñòa chæ trong packetKhi muoán truyeàn thoâng tin thì caùc maùy phaûi tranh chaáp ñöôøng truyeàn theo moät phöông thöùc naøo ñoù.ĐỒ HÌNH MẠNG ( Network Topology)Ñieåm - ñieåm Store-and-forward hay packet switched.Haàu heát nhöõng maïng dieän roäng duøng cô cheá naøy. Caùc topology cô baûnBusStarRingMeshStarRingTreeBusRingSatelliteĐỒ HÌNH MẠNG ( Network Topology)ĐỒ HÌNH MẠNG ( Network Topology)Vaán ñeà quan taâmDöïa treân caùc tieâu chí naøo ñeå choïn topology ?Caùc tieâu chí caàn xem xeùtLaép ñaët deå daøngKhaû naêng chòu loãi caoDeå daøng di chuyeån, thay ñoåi, phaùt trieånChi phí vöøa phaûi ĐỒ HÌNH MẠNG ( Network Topology) LAN Internetworking ĐỒ HÌNH MẠNG ( Network Topology) LAN Internetworking CAÙC THAØNH PHAÀN CÔ BAÛN CUÛA MAÏNG MAÙY TÍNHThieát bò phaàn cöùng vaø moâi tröôøng truyeànCaùc moâi tröôøng truyeàn thoângCaùc thieát bò phaàn cöùngKeát noái caùc moâi tröôøng truyeàn laïi vôùi nhau.Ñieàu khieån quaù trình truyeàn döõ lieäu Chaïy caùc phaàn meàm (maùy tính caù nhaân, maùy chuû).Phaàn meàm mạngTruyền nhận dữ liệu tin cậy giữa hai tiến trình, hai maùy tínhNền tảng như PPP, Frame Relay, TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI.Các phần mềm mạng (Web Browser/ Web Server, E-mail Client,..)PHAÀN MEÀM MAÏNGGiao thöùc (Protocol) Qui taéc caùc thaønh phaàn lieân laïc nhau.Caàn quan taâm:Ñònh daïng hay thöù töï cuûa message trao ñoåi.Haønh ñoäng khi nhaän message HiHiMấy giờ rồi?2:00TCP connection reqTCP connectionresponseGET  (Layer)Sorting at Post OfficeWrite a letterPut letter into an envelopeand address itLetter goes on truck for deliveryTranslate letter toanother languageMonitoring sorted mail on conveyorPut letter in mailboxPHAÀN MEÀM MAÏNGMoâ hình tham khaûo OSIInterconnectivityInteroperabilityLocal connectionRemote connectionLogical connectionPhysicalData LinkNetworkTransportSessionPresentationApplicationuser1234567PHAÀN MEÀM MAÏNG THIEÁT BÒ NOÁI MAÏNG THIEÁT BÒ NOÁI MAÏNGCard giao tieáp maïng (Network interface card –NIC) là thiết bị nối kết giữa máy tính và cáp mạng. Các chức năng chính của card mạng:Chuẩn bị dữ liệu đưa lên mạngGởi dữ liệu đến máy tính khác.Kiểm soát luồng dữ liệu giữa máy tính và hệ thống cáp.Chuẩn mạng cục bộ sử dụngEthernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.Toác ñoä truyeàn döõ lieäu.Slot caémISA, PCI, PCI-XPCMCIA THIEÁT BÒ NOÁI MAÏNGĐịa chỉ MAC (Media Access Control): mỗi card mạng có 1 địa chỉ dành riêng dùng để phân biệt card mạng này với card mạng khác trên mạng.Địa chỉ này gồm 6 byte (48 bit), có dạng XXXXXX.XXXXXX,3 byte đầu là mã số của nhà sản xuất, 3 byte sau là số serial của card mạng. ví dụ: 00-0B-CD-33-26-9DMAC Address Còn gọi là Ethernet addressCard MạngTHIEÁT BÒ NOÁI MAÏNGModem: là thiết bị dùng để nối 2 máy tính hay 2 thiết bị ở xa thông qua mạng điện thoại. Có 2 loại: internal và external Chức năng của modem là chuyển đổi tín hiệu số digital thành tín hiệu tương tự analog để truyền dữ liệu trên dây điện thoại. Tại đầu nhận, modem chuyển dữ liệu ngược lại từ dạng tín hiệu tương tự sang tín hiệu số để truyền vào máy tính.  THIEÁT BÒ NOÁI MAÏNGRepeaterPhuïc hoài tín hieäu, khueách ñaïi tín hieäuCho pheùp môû roäng maïng vöôït xa chieàu daøi giôùi haïn cuûa moät moâi tröôøng truyeàn, söû duïng toái ña 4 Repater treân 1 maïng.Thiết bị này hot động ở lớp Physical trong mô hình OSI nên nó chỉ chuyển tín hiệu điện chứ không lọc dữ liệu ở bất kỳ dạng nào. THIEÁT BÒ NOÁI MAÏNGHubLà thiết bị giống như Repeater nhưng nhiều port hơn cho phép nhiều máy tính nối tập trung về thiết bị này. Chức năng và hot động giống như repeater.Taïo ra ñieåm keát noái taäp trung.Tín hieäu ñöôïc phaân phoái ñeán taát caû caùc thieát bò keát noái.Moät soá chöùc naêng quaûn lyù cuõng ñöôïc hieän thöïc.THIEÁT BÒ NOÁI MAÏNG THIEÁT BÒ NOÁI MAÏNGBridgeLà thiết bị cho phép nối kết 2 nhánh mạng, có chức năng chuyển có chọn lọc các gói tin đến nhánh mạng chứa máy nhận gói tin. Để lọc các gói tin và biết được gói tin nào thuộc nhánh mạng nào thì Bridge phải chứa bảng địa chỉ MAC, do đó Bridge hot động ở taàng 2 ( Data link).Switch thoâng minh hơn hub và có bandwidth cao hơn .Tính chất chọn lọc khi gởi dữ liệu.BridgeƯu điểm: cho phép mở rộng cùng 1 mạng logic với nhiều kiểu cáp khác nhau. Chia mạng thành nhiều phân đoạn khác nhau nhằm giảm lưu lượng trên mạng.Nhược điểm: chậm hơn Repeater vì phải xử lý các gói tin chưa tìm được đường đi tối ưu trong trường hợp có nhiều đường đi. THIEÁT BÒ NOÁI MAÏNGSwitch Là thiết bị giống như Bridge nhưng nhiều port hơn cho phép nối nhiều đoạn mạng với nhau. Hoaït ñoäng ôû taàng 2. THIEÁT BÒ NOÁI MAÏNGRouterSo sánh với switch, router còn thông minh hơn.Dùng để liên mạng, lựa chọn đường đi.Thường được hiện thực ở taàng 3. THIEÁT BÒ NOÁI MAÏNGGateway Là thiết bị trung gian dùng để nối kết mạng nội bộ bên trong và mạng bên ngoài. Nó có chức năng kiểm soát tất cả các luồng dữ liệu ra đi và vào mạng nhằm ngăn chặn được hacker tấn công. Ðồng thời thiết bị này cũng hỗ trợ chúng ta chia sẻ một số dịch vụ (như chia sẻ internet). THIEÁT BÒ NOÁI MAÏNGCaùc thieát bò khaùcModem (POTS Modem, xDSL Modem, Cable Modem)ISDN Terminal AdapterCSU/DSUTổng kết: Chức năng các thiết bị mạng cơ bảnCòn gọi là Ethernet addressĐịa chỉ lớp 2 – Data Link, gồm 6 byteVí dụ: 00-0B-CD-33-26-9DThiết bị nào cần MAC Address ? Layer 2 trở lên (bridge, switch, NIC).Xem MAC Address trên Windowswinipcfg (Win9x), ipconfig (Win2K,XP) ĐỊA CHỈ MACAccess RouterA1-44-D5-1F-AA-4CD4-47-55-C4-B6-9FTo InternetEthernet Switch/HubB2-CD-13-5B-E4-65C3-2D-55-3B-A9-4FBroadbandModemClientClientServerServer ĐỊA CHỈ MACKhaùi nieämPhaân loaïi maïng maùy tínhÑoà hình maïngCaùc thaønh phaàn cô baûnPhaàn meàm maïngThieát bò noái maïng TOÅNG KEÁTCHÖÔNG IIMÔ HÌNH OSI, TCP/IP VÀ TIỆN ÍCH MẠNG VẤN ĐỀ CẦN XEM XÉTKhông thống nhất về kiến trúc giữa các hệ thống mạng cục bộ, mạng diện rộngMỗi mạng theo một chuẩn riêng SNA, DECNET, OSI, TCP/IP, ...Không thống nhất về giao thức giữa các mạng.Cần có mô hình chuẩn hóaMô hình OSI (Open System Interconnection)Bộ giao thức TCP/IP (Internet protocol suite)MÔ HÌNH OSILà mô hình mạng chuẩn hóa do ISO (International Standard Organization) đề nghị.Gồm có 7 tầng với các chức năng khác nhau.Định ra các tiêu chuẩn thống nhất cho các nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ mạng.Moâ hình tham khaûo OSIPhysicalData LinkNetworkTransportSessionPresentationApplicationuser1234567MÔ HÌNH OSIOSI – Open System InterconnectionTruyền dữ liệu trong OSIMÔ HÌNH OSICác ứng dụng mạng: email, web, chat,...Định dạng biểu diễn dữ liệu, encryption, Thiết lập session, security, authenticationBảo đảm truyền nhận đúng dữ liệuQuản lý địa chỉ, tìm đường, truyền nhận các packet.Truyền nhận frame, kiểm tra và sửa lỗiKết nối vật lý, truyền các bit dữ liệuApplication7Presentation6Session5Transport4Network3Data Link2Physical1GIAO TIẾP QUA MÔ HÌNH OSIApplicationPresentationSessionTransportNetworkData LinkPhysicalApplicationPresentationSessionTransportNetworkData LinkPhysical10010111001011010010110101011110101segmentspacketsframesDataDataDataDataMINH HỌA QUÁ TRÌNH TRUYỀN DỮ LiỆU I love you1: I l3: you2: oveI love you2: ove1: I l3: you3: you2: ove1: I l1: I l2: ove3: you1: I l2: ove3: you1: I l2: ove3: you1: I l2: ove3: you2: ove1: I l3: you2: ove1: I l3: youI love youI love you1: I l3: you2: ove1: I l3: you2: ove1: I l1: I l3: you? 2? 22: ove2: ove2: ove1: I l3: you1: I l2: ove1: I l2: ove3: you3: you2: ove1: I l1: I l3: you? 2? 22: ove2: ove2: ove2: ove2: oveMINH HỌA QUÁ TRÌNH TRUYỀN DỮ LiỆU  CÁC GIAO THỨC MẠNG TCP/IPInternetMô hình địa chỉ toàn cụcKhả năng định tuyếnKhả năng tích hợp hệ thống caoKhả năng phân giải tên toàn cụcIPX/SPXNovell NetwareMô hình địa chỉ toàn cụcKhả năng định tuyếnKhả năng tích hợp hệ thống không caoKhả năng phân giải tên rất kém CÁC GIAO THỨC MẠNG NetBEUINETBIOS NetworkKhông có khả năng định tuyếnKhả năng tích hợp kémĐịa chỉ và tên đơn giản nhưng không hiệu quảAppleTalkAppleCó khả năng định tuyếnKhả năng tích hợp kém BỘ GIAO THỨC TCP/IP Khái niệmMô hình kết nối mạng do U.S. DoD (Department of Defense) đề nghị Xuất hiện 1971 trong ARPANETLà chuẩn giao tiếp của Internet SO SÁNH GIỮA OSI VÀ TCP/IPTelnetFTPSMTPDNSSNMPTCPUDPICMPIPARPEthernetToken RingFDDIWANsNetwork interface layerInternet layer (gateway level)Transport layer (host level)Applications layerTCP/IPOSIApplicationPresentationSessionTransportNetworkData linkPhysical BỘ GIAO THỨC TCP/IP Một số đặc tínhĐộc lập về hình thái của mạng.Độc lập về phần cứng của mạng.Mô hình địa chỉ toàn cầu.Nền tảng client/server mạnh mẽ.Các chuẩn về giao thức ứng dụng mạnh mẽ.ĐỊA CHỈ IPÑòa chæ toaøn cuïcCác máy tính giao tiếp với nhau thông qua địa chỉ IP và tên gợi nhớ.Hãy suy nghĩ địa chỉ IP như thông tin nhà của bạn !!!!Ñòa chæ IP : Moãi ñòa chæ laø moät caëp (netid, hostid).Ánh xạ giữa địa chỉ IP và địa chỉ MACĐỊA CHỈ IPĐịa chỉ IP (version 4)Địa chỉ IP có chiều dài 4 bytes (32 bits)Địa chỉ IP thường biểu biễn dạng thập phân :xxx.xxx.xxx.xxx (x là số thập phân 0-9)Ví dụ : 172.28.11.100NetmaskĐịa chỉ mạng tượng trưng như thông tin con đường, phường, quận  (một vùng)Dùng mặt nạ mạng (Netmask) để khai báo số bit dùng cho địa chỉ mạng. Ví dụ: 255.255.255.0 (24 bits dành cho địa chỉ mạng, 8 bits còn lại dành cho địa chỉ máy).Địa chỉ máy tương trưng cho chỉ số nhà (duy nhất trong 1 mạng con)Lớp A (Class A) Dành 1 byte cho phần network_id và 3 byte cho phần host_id.Lớp A (Class A)Bit đầu tiên của byte đầu tiên phải là bit 0. Dạng nhị phân của octet này là 0XXXXXXX Những địa chỉ IP có byte đầu tiên nằm trong khoảng từ 0 (00000000) đến 127 (01111111) sẽ thuộc lớp A. Ví dụ: 50.14.32.8. Lớp A (Class A)Byte đầu tiên này cũng chính là network_id, trừ đi bit đầu tiên làm ID nhận dạng lớp A, còn lại 7 bit để đánh thứ tự các mạng, ta được 128 ( =27 ) mạng lớp A khác nhau. Bỏ đi hai trường hợp đặc biệt là 0 và 127. Kết quả là lớp A chỉ còn 126 địa chỉ mạng, 1.0.0.0 đến 126.0.0.0. Lớp A (Class A)Phần host_id chiếm 24 bit, nghĩa là có 224 = 16777216 host khác nhau trong mỗi mạng. Bỏ đi hai trường hợp đặc biệt (phần host_id chứa toàn các bit 0 và bit 1) . Còn lại: 16777214 host.Ví dụ đối với mạng 10.0.0.0 thì những giá trị host hợp lệ là 10.0.0.1 đến 10.255.255.254. Lớp B (Class B) Dành 2 byte cho phần network_id và 2 byte cho phần host_id.Lớp B (Class B)Hai bit đầu tiên của byte đầu tiên phải là 10. Dạng nhị phân của octet này là 10XXXXXX Những địa chỉ IP có byte đầu tiên nằm trong khoảng từ 128 (10000000) đến 191 (10111111) sẽ thuộc về lớp B Ví dụ: 172.29.10.1 . Lớp B (Class B)Phần network_id chiếm 16 bit bỏ đi 2 bit làm ID cho lớp, còn lại 14 bit cho phép ta đánh thứ tự 16384 (=214) mạng khác nhau (128.0.0.0 đến 191.255.0.0). Lớp B (Class B)Phần host_id dài 16 bit hay có 65536 (=216) giá trị khác nhau. Trừ đi 2 trường hợp đặc biệt còn lại 65534 host trong một mạng lớp B. Ví dụ đối với mạng 172.29.0.0 thì các địa chỉ host hợp lệ là từ 172.29.0.1 đến 172.29.255.254. Lớp C (Class C) Dành 3 byte cho phần network_id và 1 byte cho phần host_id.Lớp C (Class C)Ba bit đầu tiên của byte đầu tiên phải là 110. Dạng nhị phân của octet này là 110XXXXX Những địa chỉ IP có byte đầu tiên nằm trong khoảng từ 192 (11000000) đến 223 (11011111) sẽ thuộc về lớp C. Ví dụ: 203.162.41.235 Lớp D & E (Class D & E)Các địa chỉ có byte đầu tiên nằm trong khoảng 224 đến 256 là các địa chỉ thuộc lớp D hoặc E. Tổng kếtLớpByte đầu tiênA0xxxxxxxB10xxxxxxC110xxxxxD1110xxxxE11110xxxĐỊA CHỈ IPPhaân lôùp ñòa chæXaùc ñònh bôûi nhöõng bit nhaän daïng (Class ID).Söï töông quan giöõa lôùp vaø kích thöôùc maïng  ĐỊA CHỈ IPCaùc ñòa chæ IP ñaëc bieät Caùc vuøng ñòa chæ IP daønh rieâng (Private Network)	 10.0.0.0 	-> 	10.255.255.255.255	 	 172.16.0.0 	-> 	172.31.255.255	 192.168.0.0 	-> 	192.168.255.255	 ĐỊA CHỈ IPKỸ THUẬT SUBNETKhái niệmMột kỹ thuật cho phép người quản trị phân chia một mạng thành nhiều mạng nhỏ hơn bằng cách sử dụng các chỉ số mạng được gán.Vì sao phaûi duøng subnetGiaûm kích thöôùc cuûa moät broadcast domain.Khaùi nieäm subnet mask131.108.1.0/24Subnet mask: 111111112.111111112.111111112.000000002Subnet mask: 255.255.255.024 bit daønh cho network, 8 bit daønh cho host. KỸ THUẬT SUBNETThuận lợi của việc sử dụng kỹ thuật subnet Đơn giản trong quản trị.Cấu trúc lại mạng bên trong mà không ảnh hưởng đến mạng bên ngoài.Cải thiện khả năng bảo mật. Cô lập lưu thông trên mạng. KỸ THUẬT SUBNETVí duï KỸ THUẬT SUBNET Class	Size of Default 	Maximum NumberAddress	 	 Host Field	 of Subnet Bits	A	24	22	B	16	14	C	 8	 6	Ví duï: Subnet cho moät maïng class CLàm thế nào một máy trong mạng này kết nối đến một máy của mạng khác ?Thông tin về cổng mặc định (default gateway)Cả hai máy đều cần phải có thông tin về cổng mặc định.Network172.28.11.100172.28.2.2172.28.2.1172.28.11.1 CẤU HÌNH THÔNG TIN MẠNGLàm thế nào một máy kết nối đến một máy khác bằng tên gợi nhớ ?Dùng hệ thống tên miền (DNS – Domain Name System)Máy tính cần khai báo địa chỉ IP của DNS Server CẤU HÌNH THÔNG TIN MẠNGDNS Server172.28.11.100172.28.2.4www.hcmut.edu.vn172.28.2.2CẤU HÌNH THÔNG TIN MẠNGThông tin mạng cần có trên mỗi máy tính cá nhânĐịa chỉ IP (IP address)Mặt nạ mạng con (Subnet mask)Cổng mặc định (Default Gateway)Địa chỉ IP của một hay nhiều DNS ServerVí dụ:IP Address: 172.28.11.100Subnet mask: 255.255.255.0Default Gateway: 172.28.11.1DNS Server: 172.28.2.2, 172.28.2.4Cấu hình thông tin mạngCần login với tài khoản có quyền (Power User)Click nút Start  Settings  Control Panel  Network Connections  Local Area Connection  Properties  Internet Protocol (TCP/IP)CẤU HÌNH THÔNG TIN MẠNGXem thông tin cấu hình mạngLệnh ipconfig: cho phép xem các thông tin cấu hình mạng.Cách dùng: Click nút Start  Run  gõ lệnh cmd cửa sổ command line hiện ra  gõ lệnh ipconfig hoặc ipconfig /allCÁC TIỆN ÍCH MẠNGKiểm tra kết nối mạngLệnh Ping: kiểm tra kết nối mạng đến một máy tính.Cách dùng: Click nút Start  Run  gõ lệnh cmd cửa sổ command line hiện ra  gõ lệnh ping đến địa chỉ IP của máy tính cần kiểm tra.CÁC TIỆN ÍCH MẠNGKiểm tra hot động của hệ thống phân giải tên miềnLệnh nslookupCách dùng: Click nút Start  Run  gõ lệnh cmd cửa sổ command line hiện ra  gõ lệnh nslookup  gõ vào một tên gợi nhớ. Nhấn Ctrl+C để thoátCÁC TIỆN ÍCH MẠNGMô hình OSICác giao thức mạngBộ giao thức TCP/IPCấu hình thông tin mạngCác tiện ích mạngTỔNG KẾTĐịa chỉ IP Địa chỉ IP là địa chỉ có cấu trúc, là một con số có kích thước 32 bit, chia thành bốn phần, mỗi phần có kích thước 8 bit , gọi là octet hoặc byte. Cách trình bày địa chỉ Ký pháp thập phân có dấu chấm (dotted-decimal notation). 	Ví dụ: 172.16.30.56 Ký pháp nhị phân. 	Ví dụ: 10101100 00010000 00011110 00111000. Ký pháp thập lục phân. 	Ví dụ: AC 10 1E 38.Khái niệm và thuật ngữÐịa chỉ host là địa chỉ IP có thể dùng để đặt cho các interface của các host. Hai host nằm cùng một mạng sẽ có network_id giống nhau và host_id khác nhau. Quy luật dùng cho Host ID là tất cả các bit không thể đều là 0 hay 1. Ðịa chỉ mạng (network address): là địa chỉ IP dùng để đặt cho các mạng. Phần host_id của địa chỉ chỉ chứa các bit 0. Ví dụ 172.29.0.0 Ðịa chỉ Broadcast: là địa chỉ IP được dùng để đại diện cho tất cả các host trong mạng. Phần host_id chỉ chứa các bit 1. Ví dụ 172.29.255.255.Các hệ thống sốNhị phân: chỉ sử dụng số 0 và 1.Bát phân: chỉ sử dụng số 0 đến 7.Thập lục phân: sử dụng số 0 đến 9 và các chữ cái A, B, C, D, E, F tương ứng với các số từ 10 đến 15.Chuyển đổi giữa các hệ thống sốThập phân  Nhị phân:Ví dụ: 108(10)  số nhị phân10805402711316031110108 (10) = 1101100 (2)Kết quảNhị phân  Thập phân: Đánh trọng số cho số nhị phân, tăng dần kể từ phải sang trái; trọng số đầu tiên là 0.Ví dụ: 1101100 (2) = 26+25+23+22	 =108Chuyển đổi giữa các hệ thống số6 5 4 3 2 1 0Các trọng sốChuyển đổi giữa các hệ thống sốNhị phân  Bát phân: Gom nhóm cho số nhị phân, mỗi nhóm 3 chữ số nhị phân kể từ phải sang trái; mỗi nhóm như vậy tương ứng một chữ số ở hệ bát phânVí dụ: 1’101’100 (2) = 154 (8)Nhị phân  Thập lục phân: Tương tự như trên, nhưng mỗi nhóm 4 chữ số nhị phânVí dụ: 110’1100 (2) = 6C (16)Các phép toán làm việc trên bit ABA and BA or B11001010 10001110Mạng conChia mạng conTheo hình trên, ta bắt buộc phải dùng đến tất cả là 6 đường mạng riêng biệt để đặt cho hệ thống mạng của mình, mặc dù trong mỗi mạng chỉ dùng đến vài địa chỉ trong tổng số 65534 địa chỉ hợp lệ. Điều này dẫn đến một sự phí phạm to lớn.  Sử dụng kỹ thuật chia mạng con, chỉ cần sử dụng một đường mạng 150.150.0.0 và chia đường mạng này thành 6 mạng con theo hình bên dưới: Mạng con kết quả sau khi chiaKỹ thuật chia mạng conChia mạng con chính là việc mượn một số bit trong phần host_id ban đầu để đặt cho các mạng con Lúc này cấu trúc của địa chỉ IP gồm 3 phần: network_id, subnet_id và host_id.Có thể mượn bao nhiêu bit?Số bit dùng trong subnet_id tuỳ thuộc vào chiến lược chia mạng con, có thể là con số tròn byte (8 bit) hoặc một số bit lẻ. Tuy nhiên không để subnet_id chiếm trọn số bit có trong host_id ban đầu, cụ thể là subnet_id =12).Một số khái niệm mới Ðịa chỉ mạng con (địa chỉ đường mạng): gồm cả phần network_id và subnet_id, phần host_id chỉ chứa các bit 0 Ðịa chỉ broadcast trong một mạng con: tất cả các bit trong phần host_id là 1.Mặt nạ mạng con (subnet mask): tất cả các bit trong phần host_id là 0, các phần còn lại là 1.Ví dụ cho mô hình trên Ðịa chỉ mạng con (địa chỉ đường mạng): 150.150.1.0, 150.150.2.0. Ðịa chỉ broadcast trong một mạng con: địa chỉ broadcast của mạng con 150.150.1.0 là 150.150.1.255 .Mặt nạ mạng con (subnet mask): 255.255.255.0 Quy ước ghi địa chỉ IPKhi xác định được một địa chỉ IP (ví dụ 172.29.8.230) chưa thể biết được host này nằm trong mạng nào, có chia mạng con hay không và có nếu chia thì dùng bao nhiêu bit để chia. Chính vì vậy khi ghi nhận địa chỉ IP của một host, phải cho biết subnet maskVí dụ: 172.29.8.230/255.255.255.0 hoặc 172.29.8.230/24 (có nghĩa là dùng 24 bit đầu tiên cho NetworkID). Tính toán chia mạng conThực hiện 3 bước:Bước 1: Xác định lớp (class) của địa chỉ và subnet mask mặc nhiên.Bước 2: Xác định cần mượn bao nhiêu bit và subnet mask mới, tính số lượng mạng con, số host thực sự có được.Bước 3: Xác định các vùng địa chỉ host và chọn mạng con muốn dùng BÀI TẬP 1. Cho các địa chỉ IP sau:	Hãy cho biết:	- Nó có thể là địa chỉ IP dùng cho host hay không ?	- Nó có thể là địa chỉ mạng hay không ?	- Nó có thể là địa chỉ dùng chung (Broadcast Address) hay không ? a. 8.10.1.1b. 172.16.9.0c. 144.12.0.0d. 10.22.22.255e. 192.168.1.64f. 221.222.200.1g. 7.6.5.0h. 170.72.16.8i. 191.168.1.63 BÀI TẬP 2. Cho các thông tin IP sau:	 Hãy cho biết:	- Số bit dành net, số bit dành cho host ?	- Địa chỉ mạng, địa chỉ dùng chung ?	- Tầm địa chỉ hữu dụng. a.10.10.100.100/8SM: 255.0.0.0b. 170.158.1.1/16SM: 255.255.0.0c. 192.172.16.10SM: 255.255.255.0d.100.1.1.100/16SM: 255.255.0.0e.172.28.10.1/24f. 203.162.4.65/26g.120.1.1.1/24h.143.29.4.90SM: 255.255.224.0i. 192.168.10.33/28 BÀI TẬP 3. Cho sơ đồ mạng như sau :	 Hãy cho biết:	- Phân bố các vùng địa chỉ IP khi chúng có cùng subnet mask.	- Phân bố các vùng địa chỉ IP sao cho tối ưu.Bài tậpBài 1: Cho địa chỉ IP sau: 172.16.0.0. Hãy chia thành 8 mạng con và có 1000 host trên mỗi mạng con đó.Giải: Địa chỉ trên viết dưới dạng nhị phân	10101100.00010000.00000000.00000000Bước 1: Xác định class và subnet mask mặc nhiênXác định lớp của IP trên: Lớp BXác định Subnet mask mặc nhiên:255.255

File đính kèm:

  • pptmang_may_tinh.ppt
Bài giảng liên quan