Bài giảng Mĩ thuật 6 - Nguyễn Thị Thu Thảo - Tiết 9, Bài 8: Sơ lược về mĩ thuật thời Lý (1010-1225)

Tại sao khi nói về mĩ thuật thời Lý, người ta lại đề cập nhiều về nghệ thuật kiến trúc ?

-Nghệ thuật kiến trúc thời Lý phát triển rất mạnh, nhất là kiến trúc cung đình và kiến trúc phật giáo.

- Nghệ thuật điêu khắc và trang trí phát triển phục vụ cho kiến trúc.

 

ppt46 trang | Chia sẻ: vuductuan12 | Ngày: 06/01/2015 | Lượt xem: 1394 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng Mĩ thuật 6 - Nguyễn Thị Thu Thảo - Tiết 9, Bài 8: Sơ lược về mĩ thuật thời Lý (1010-1225), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
www.themegallery.com Company Logo www.themegallery.com Company Logo 1 2 3 4 ĐOÁN HÌNH SAU MẢNH GHÉP www.themegallery.com Company Logo ĐOÁN HÌNH SAU MẢNH GHÉP 1)Hãy nêu các cách sắp xếp trong trang trí? + Nhắc lại. + Xen kẽ. + Đối xứng. + Mảng hình không đều. www.themegallery.com Company Logo ĐOÁN HÌNH SAU MẢNH GHÉP 2 3 4 www.themegallery.com Company Logo ĐOÁN HÌNH SAU MẢNH GHÉP Hãy nêu các bước làm bài trang trí cơ bản? + Kẻ trục đối xứng. + Tìm các mảng hình + Vẽ họa tiết + Vẽ màu theo ý thích. www.themegallery.com Company Logo ĐOÁN HÌNH SAU MẢNH GHÉP 2 3 www.themegallery.com Company Logo Tiết 9- Baøi 8: Thường thức mỹ thuật I. VAØI NEÙT VEÀ BOÁI CAÛNH LÒCH SÖÛ Sau khi lên ngôi nhà Lý dời đô về đâu ? I. VAØI NEÙT VEÀ BOÁI CAÛNH LÒCH SÖÛ Nhµ Lý dêi ®« tõ Hoa L­ vÒ thµnh §¹i La ®æi tªn thµnh lµ Th¨ng Long. I. VAØI NEÙT VEÀ BOÁI CAÛNH LÒCH SÖÛ Nhà Lý đã có những chính sách gì ? I. VAØI NEÙT VEÀ BOÁI CAÛNH LÒCH SÖÛ -Có nhiều chính sách tiến bộ phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá. -Nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La đổi tên thành là Thăng Long. I. VAØI NEÙT VEÀ BOÁI CAÛNH LÒCH SÖÛ Nhà Lý đã phát triển những lĩnh vực nào ? I. VAØI NEÙT VEÀ BOÁI CAÛNH LÒCH SÖÛ -Nhµ Lý dêi ®« tõ Hoa L­ vÒ thµnh §¹i La ®æi tªn thµnh lµ Th¨ng Long. -Cã nhiÒu chÝnh s¸ch tiÕn bé ph¸t triÓn kinh tÕ,x· héi, v¨n hoá. -§¹o phËt trë thµnh Quèc gi¸o kh¬i nguån cho mäi lo¹i h×nh nghÖ thuËt ph¸t triÓn. II. SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI LYÙ: Mỹ thuật thời Lý tồn tại những loại hình nghệ thuật nào? 1.Nghệ thuật kiến trúc. 2.Nghệ thuật điêu khắc và trang trí. 3.Nghệ thuật gốm. II. SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI LYÙ Kieán truùc thôøi Lyù chia laøm nhöõng loaïi hình naøo ? Kieán truùc cung ñình và Kiến trúc phật giáo. II. SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI LYÙ Tại sao khi nói về mĩ thuật thời Lý, người ta lại đề cập nhiều về nghệ thuật kiến trúc ? -Nghệ thuật kiến trúc thời Lý phát triển rất mạnh, nhất là kiến trúc cung đình và kiến trúc phật giáo. - Nghệ thuật điêu khắc và trang trí phát triển phục vụ cho kiến trúc. II. SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI LYÙ THẢO LUẬN NHÓM Nhóm 1 : Tìm hiểu kiến trúc cung đình. Nhóm 2 : Tìm hiểu kiến trúc phật giáo. Nhóm 3 : Tìm hiểu nghệ thuật điêu khắc và trang trí. Nhóm 4 : Tìm hiểu nghệ thuật Gốm. 3 phút II. SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI LYÙ: Nghệ thuật kiến trúc: Kieán truùc cung ñình Kieán truùc Phaät giaùo Xây dựng Kinh thành Thăng Long gồm hai vòng thành: +Hoàng Thành: là nơi sinh sống, làm việc của vua và hoàng tộc. +Kinh thành: là nơi nhân dân sống. Gồm hai loại hình: +Chùa: có qui mô lớn, đặt ở nơi có cảnh quan đẹp. Một Cột(Hà Nội),Phật tích, Dạm(Bắc Ninh), Long đọi(Hà Nam)… +Tháp: Tháp Phật Tích(BắcNinh), Chương Sơn(Nam Định), Bảo Thiên(Hà Nội) KIẾN TRUÙC KINH THAØNH THAÊNG LONG Kieán truùc Phaät giaùo Chïa PhËt TÝch (B¾c Ninh) DÊu tÝch cßn l¹i cña Chïa D¹m ( B¾c Ninh). Kieán truùc Phaät giaùo Tháp Phật tích (Bắc Ninh)  Kieán truùc Phaät giaùo Kieán truùc Phaät giaùo Th¸p Ch­¬ng S¬n( Nam §Þnh). II. SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI LYÙ: Nghệ thuật kiến trúc: + Kiến trúc cung đình. + Kiến trúc phật giáo. 2. Nghệ thuật điêu khắc và trang trí: +Tượng:Gồm tượng phật và các con vật. Được tạc rất khéo léo và đạt đến trình độ cao. Töôïng Phaät A-di-ñaø, phaät Theá Toân,töôïng Kim Cöông,… +Chaïm khaéc: raát tinh xaûo vôùi caùc loaïi hình hoa, laù, maây soùng nöôùc, hoa vaên hình moùc caâu,…Vaø ñaëc bieät laø hình töôïng con roàng Vieät nam vôùi ñaëc ñieåm: Hieàn laønh, meàm maïi… MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH ÑIEÂU KHAÉC & CHAÏM KHAÉC TRANG TRÍ TÖÔÏNG KIM CÖÔNG PHAÄT A-DI-ÑAØ MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH ÑIEÂU KHAÉC & CHAÏM KHAÉC TRANG TRÍ PHAÄT THEÁ TOÂN TRUÏ ÑAÙ CHUØA DAÏM MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH ÑIEÂU KHAÉC & CHAÏM KHAÉC TRANG TRÍ MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH ÑIEÂU KHAÉC & CHAÏM KHAÉC TRANG TRÍ ROÀNG THÔØI LYÙ II. SÔ LÖÔÏC VEÀ MÓ THUAÄT THÔØI LYÙ: Nghệ thuật kiến trúc: + Kiến trúc cung đình. + Kiến trúc phật giáo. 2. Nghệ thuật điêu khắc và trang trí: +Tượng. +Chạm khắc. 3.Ngheä thuaät goám: +Coù nhieàu trung taâm Goám noåi tieáng nhö: Thaêng Long, Baùt Traøng, Thoå Haø, Thanh Hoaù,. . . +Coù goám men ngoïc, men traéng ngaø, men da löôn,… MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH VEÀ NGHEÄ THUAÄT GOÁM MOÄT SOÁ HÌNH AÛNH VEÀ NGHEÄ THUAÄT GOÁM Laøng goám Baùt traøng ngaøy nay. III. Đặc điểm mĩ thuật thời Lý: Đặc điểm nổi bật của mĩ thuật thời Lý là gì? 	 +Kiến trúc có quy moâ khá lôùn, ñaët ôû những nôi ñòa hình thuaän lôïi, ñeïp vaø thoaùng ñaõng. Caùc coâng trình kieán truùc coù qui moâ lôùn, ñaët ôû nhöõng nôi coù ñòa hình thuaän lôïi, ñeïp vaø thoaùng đãng. Ñieâu khaéc, trang trí, ñoà goám phaùt huy ñöôïc ngheä thuaät truyeàn thoáng vaø tinh hoa ngheä thuaät caùc nöôùc laân caän. III. Đặc điểm mĩ thuật thời Lý: CAÂU HOÛI CUÛNG COÁ Mó thuaät thôøi lyù phaùt trieån do nhöõng nguyeân nhaân naøo? CAÂU HOÛI CUÛNG COÁ Phật giáo rất thịnh hành. Môû roäng giao löu vôùi caùc nöôùc laùng gieàng CAÂU HOÛI CUÛNG COÁ Xem hình, gọi tên các bức tượng sau? TÖÔÏNG KIM CÖÔNG PHAÄT A-DI-ÑAØ CAÂU HOÛI CUÛNG COÁ Em haõy keå teân moät soá coâng trình kieán truùc tieâu bieåu cuûa thôøi Nhaø Lyù? CAÂU HOÛI CUÛNG COÁ Quốc Tử Giám, chùa Một Cột, chùa –tháp Phật Tích, chùa Dạm, … CAÂU HOÛI CUÛNG COÁ Vì sao kiến trúc Phật giáo thời Lý phát triển? CAÂU HOÛI CUÛNG COÁ Đạo phật được thịnh hành, sớm giữ địa vị quốc giáo. CAÂU HOÛI CUÛNG COÁ Đặc điểm nổi bật của mĩ thuật thời Lý là gì ? CAÂU HOÛI CUÛNG COÁ Caùc coâng trình kieán truùc coù qui moâ lôùn, ñaët ôû nhöõng nôi coù ñòa hình thuaän lôïi, ñeïp vaø thoaùng đãng. CAÂU HOÛI CUÛNG COÁ Em haõy keå teân moät soá trung tâm sản xuất goám thôøi Nhaø Lyù? CAÂU HOÛI CUÛNG COÁ Thăng Long, Bát Tràng, Thổ Hà, Thanh Hoá. + Veà nhaø caùc em söu taàm theâm moät soá tö lieäu veà Mó thuaät thôøi Lyù + Xem vaø chuaån bò cho tiết 10 –Bài 12:TTMT Một số công trình tiêu biểu của mĩ thuật thời Lý . Soạn hai câu hỏi trong SGK. 

File đính kèm:

  • ppttiet 10 so luoc mi thuat thoi Ly.ppt