Bài giảng Mol (tiết 49)

- Một mol bất kì chất khí nào, trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất đều chiếm những thể tích bằng nhau

- Nếu ở nhiệt độ Oo C và áp suất 1atm (được gọi là đktc viết tắt là đktc) thì thể tích đó là 22,4 lít.

 

ppt21 trang | Chia sẻ: lena19 | Ngày: 11/04/2016 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Mol (tiết 49), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
X¸c ®Þnh nguyªn tö khèi, ph©n tö khèi cña c¸c chÊt sau a, Nguyªn tö hi®ro (H) b, Ph©n tö hi®ro (H2) c, Ph©n tö canxi oxit (CaO) d, Ph©n tö canxi cacbonat (CaCO3) H1 ®vcH22 ®vcCaO56 ®vcCaCO3100 ®vcNguyªn tö khèi, ph©n tö khèi§¸p ¸nCã bao nhiªu nguyªn tö Nhôm?Cã bao nhiªu ph©n tö n­íc?6 .1023 nguyên tử sắt1 mol nguyên tử sắt1 mol phân tử nước6 .1023 phân tử nướcTrong một mol bất kỳ chất nào đều có:Số nguyên tử hoặc số phân tử = 6,02.1023Mol là lưọng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của chất đó Số 6.1023 được gọi là số Avogađro. Kí hiệu là NBµi tËp 1: §iÒn tõ (hoÆc côm tõ) vµo chç trèng trong c¸c c©u sau ®Ó ®­îc c©u hoµn chØnha, 1 mol nguyªn tö hi®ro(H) cã chøa N(6.1023) ..b, 1 mol .. Hi®ro(H2) cã chøa N(6.1023) ph©n tö hi®ro (H2).c, 2 mol ...................................Oxi(O2) cã chøa ..d, n mol nguyªn tö s¾t(Fe) cã chøa.nguyªn tö hi®ro(H)ph©n tö ph©n tö 2.N ph©n tö oxi(O2)n.N nguyªn tö FeSè nguyªn tö(sè ph©n tö) = n.N nguyªn tö FeBµi tËp 2. Cho 1®vc = 0,16605.10-23 gam. H·y tÝnh ra ®¬n vÞ gam cña 1 nguyªn tö(ph©n tö) vµ N nguyªn tö(ph©n tö) cña:a, S¾tb, KhÝ oxi §¸p ¸na, Nguyªn tö khèi cña Fe = 56 ®vc Khèi l­îng cña 1 nguyªn tö s¾t lµ 56. 0,16605.10-23 9,3.10-23 gam Khối lượng của N nguyên tử sắt là: 6.10-23.9,3.10-23 56 gamb, Phân tö khèi cña khí oxi là = 32 ®vc Khèi l­îng cña 1 phân tử oxi(O2) lµ 32 . 0,16605.10-23 5,31.10-23 gam Khối lượng của N phân tử sắt là: 6.10-23. 5,31.10-23 32 gam Khối lượng của N nguyên tử hoặc phân tử của một chất có cùng số trị với nguyên tử khối hoặc phân tử khối của chất đóKhối lưọng mol ( kí hiệu là M ) của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đóNguyªn tö khèi, ph©n tö khèiKhối lượng mol (M)H1 ®vcH22 ®vcCaO56 ®vcCaCO3100 ®vc1 gam 2 gam 56 gam 100 gam Bài tập 3Xác định khối lượng mol và trạng thái của các chất sau: a. H2 b, N2 c, CO2 Các chất đều ở trạng thái khíThể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó1 mol khí H21 mol khí N21 mol khí CO2Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất- Một mol bất kì chất khí nào, trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất đều chiếm những thể tích bằng nhau- Nếu ở nhiệt độ Oo C và áp suất 1atm (được gọi là đktc viết tắt là đktc) thì thể tích đó là 22,4 lít.1 mol khí H21 mol khí N21 mol khí CO2Ở điều kiện tiêu chuẩnở điều kiện bình thường ( 20o C và 1atm ), 1 mol chất khí có thể tích là 22,4 lít	Bài tập 3 : Hãy tìm thể tích (đktc) của :	a) 1 mol phân tử CO2	2 mol phân tử H2	1 mol phân tử O2	b) 0,25 mol phân tử O2	 1,25 mol phân tử N2 1 . 22,4 = 22,4 (l) 2 . 22,4 = 44,8 (l) 0,25 . 22,4 = 5,6 (l) 1 . 22,4 = 22,4 (l) 1,25 . 22,4 = 28 (l) Học bài Làm bài tập 1 đến bài tập 4 trang 65 SGK Đọc trước bài 19 :CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG, THỂ TÍCH VÀ LƯỢNG CHẤTDẶN DÒ

File đính kèm:

  • pptMOL_chuan.ppt
Bài giảng liên quan