Bài giảng môn Anh văn - Lesson 8 (...taller than...)

Exercise:

Hoµn thµnh c©u víi tõ vµ tranh sau:

Daughter/ shorter/ mother.

Daughter is shorter than mother.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 212 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Anh văn - Lesson 8 (...taller than...), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
lesson 8(...taller than...)Héi tho¹i:A: Who is this?B: This is my sisterA:Oh, She is shorter than you.B: Really?Exercise:Hoµn thµnh c©u víi tõ vµ tranh sau:Daughter/ shorter/ mother.Daughter is shorter than mother.The bird / bigger/ the fish.The bird is bigger than the fish.My father/ taller/ my mother.My father is taller than my mother.I / smaller/ my brother.I am smaller than my brother.Son / younger /father.Son is younger than father.smallerbiggertallershorteryoungerGrammari am taller than my sister

File đính kèm:

  • pptTieng_Anh.ppt
Bài giảng liên quan