Bài giảng môn Anh văn - Period 56 - Unit 9: The body

I.Vocabulary

II. Listen and repeat

He is tall. d. He is fat.

She is short. e. He is heavy

She is thin. f. She is light.

Form:

 

ppt10 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Anh văn - Period 56 - Unit 9: The body, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
RevisionShoulderarmtoeheadchesthandfingerlegfootPeriod 56 UNIT 9 THE BODYLesson 2: A3 - 5 Parts of the BodyPeriod 56 UNIT 9 THE BODYLesson 2: A3 – 5 Parts of the BodyVocabulary - 	 tall ( adj) 	caoshort ( adj)	thÊpfat	( adj)	bÐothin	( adj)	gÇyheavy	( adj)	nÆnglight	( adj)	nhÑMatching123Period 56 UNIT 9 THE BODYLesson 2: A3 - 5 Parts of the BodyI.VocabularyII. Listen and repeat ( A3 P97)a. b. c. d e fPeriod 56 UNIT 9 THE BODYLesson 2: A3 – 5 Parts of the BodyI.VocabularyII. Listen and repeatHe is tall.	d. He is fat.She is short.	e. He is heavyShe is thin.	f. She is light.Form: S + be +adj.Period 56 UNIT 9 THE BODYLesson 2: A3 - 5 Parts of the BodyI.VocabularyII. Listen and repeatIII. Practice a. Noughts and Crosses tallbigfatsmallthinshortstronglightheavyPeriod 56 UNIT 9 THE BODYLesson 2: A3 – 5 Parts of the BodyI.VocabularyII. Listen and repeatIII. Practicea.Noughts and crossesb.Look at the pictures and fill in the adj for the people in the pictures. Period 56 UNIT 9 THE BODYLesson 2: A3 – 5 Parts of the Bodya. b. c. d. tall?short? fat?thin?Listena bcd thin, tall short, fat tall, fat short, fatPeriod 56 UNIT 9 THE BODYLesson 2: A3 – 5 Parts of the BodyI.VocabularyII. Listen and repeatIII. Practicea.Noughts and crossesb.Look at the pictures and fill in the adj for the people in the picturesc.Listen and read A 5 p. 98 - 99	+ Discribe the pictures.	+True or False?Chi is a teacher.	e. Tuan is a weight lifter.She is tall.	f.He is short.She is fat.	g. He is not fat.She is strong.	h. He is heavyFTFTTTFTPeriod 56 UNIT 9 THE BODYLesson 2: A3 – 5 Parts of the Body Form: S + be + Adj He is tall.	She is short.She is thin	He is heavy.Vocab: tall, short, thin, fat, heavy, light

File đính kèm:

  • ppttienganhhpttest.ppt
Bài giảng liên quan