Bài giảng môn Anh văn - Unit 10: Staying healthy

An apple

An orange

A banana

apples

 oranges

 bananas

milk

water

rice

meat

 

ppt31 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 194 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Anh văn - Unit 10: Staying healthy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Welcome to our class!Nhut Tao Secondary SchoolClass: 6Teacher: Huyønh Thi Trang ThuùyHOW DOES HE / SHE FEEL ?STAYING HEALTHYPART B : FOOD AND DRINKFOODDRINKUnit 10 :Vocabularyan apple an orange a banana watermilkmeatvegetablesfruitricea)b)c)d)e)h)f)g)1. Listen and repeatSECTION B : FOOD AND DRINKRub out and rememberRub out and rememberan apple an orange a banana watermilkmeatvegetablesfruitriceCHECKINGUNCOUNTABLE NOUNCOUNTABLE NOUNmilkwaterricemeatAn appleAn orangeA bananasomesome apples oranges bananasIs there any milk?Yes. There is some milk.No. There isn’t any milk.1.2.3.Are there any apples ? Yes. There are some apples .No. There aren’t any apples .1.2.3.What would you like?I’d like an appleWhat would you like?I’d like some milkPractice1234 Yes NoMeat, rice, noodles, milk, fish, vegetables,oranges, bananasGUESS WHAT THU EAT AND THU DOESN’T EAT FOR LUNCH (BOOK CLOSED)Part 2: Listen and repeat.Phuong :What’s for lunch ?Thu : There is some ..(1)....and some ..(2).... Phuong : Are there any..(3)....?Thu : No. There aren’t any noodles. Phuong :Is there any (4)..... ? Thu :Yes. There is some fruit. There are some ..(5).. and some..(6).....Phuong : What’s there to drink ? Thu : There is some....(7)..Phuong : Is there any.(8).... ?Thu : No. There isn’t any milk.LISTEN AGAINPhuong : What’s for lunch ? Thu : There is some meat and some rice.Phuong : Are there any noodles ?Thu : No. There aren’t any noodles.Phuong :Is there any fruit ?Thu :Yes. There is some fruit. There are some oranges and some bananas.Phuong : What’s there to drink ?Thu : There is some water.Phuong : Is there any milk ?Thu : No. There isn’t any milk..CHECKING yesNomeatrice orangesbananasfishVegetablesnoodlesmilkCHECK THE GUESSINGLUCKY NUMBERNumber 1:Lucky Number !Number 2:How do you feel ?Number 3: Lucky Number !Number 4:What would you like?Number 5:Would you like orange juice?Lucky Number !Number 6:Number 7:What would you like for lunch?Number 8:What’s for lunch?Number 9:Is there any fruit ?Number 10:Lucky Number !Homework-Learn the lesson.-Prepare : B4,5,6/p.111Thank you.

File đính kèm:

  • pptE6_Unit10B_Food_and_Drink.ppt
Bài giảng liên quan