Bài giảng môn Anh văn - Unit 10: Staying healthy

Are you hungry?

Do you want to have some

food and drinks?

What would you like?

 

ppt16 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 297 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Anh văn - Unit 10: Staying healthy, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Unit 10: STAYING HEALTHYB. Food and drinkAnswers these questions:1. Are you hungry? 2. Do you want to have some food and drinks?3. What would you like?New words:appleorangebananawaterricemilkmeatvegetablesAnswer my question:What would you like?I would like an appleWork in pairs. Ask your partner what would he/she like?some meatI would like Group works:	 a. What food would you like?	 b. What drinks would you like?NamesFoodDrinksLanHoaAsk each partner in your groups and copy down in this table: Time to reportTell what the friends in your groups would like,Tell what you would like for breakfast / lunch / dinner.Homework:Write what 5 of your friends would likeWrite a short passage to tell what you would like for 3 mealsList 10 more food and drinksSee you again.Baøi thuyeát minhI. Muïc tieâu:Sau tieát hoïc naøy, hoïc sinh coù theå: * Goïi teân 1 soá ñoà aên, thöùc uoáng thoâng duïng * Bieát caùch hoûi baïn thích thhöù ñoà aên, thöùc uoáng naøo.II. Caùch daïy:Slide 2: GV duøng caâu hoûi gôïi môû ñeå daãn daét HS vaøo baøi môùiSlide 3  10: GV duøng tranh ñeå daïy töø môùiSlide 11  13: GV oân laïi maãu caâu: “What would you like?” vaø duøng noù ñeå cho HS söû duïng caùc töø vöøa hoïc ñeå luyeän noùi (slide 11), luyeän vieát (slide 12) vaø luyeän ñaët caâu (slide 13)Slide 14: GV cho BT veà nhaø

File đính kèm:

  • pptGIAO_AN.ppt
Bài giảng liên quan