Bài giảng môn Anh văn - Unit 5 - Activity 1 (52): Adverbs of manner

There are some words which are both adjectives and adverbs, such as : hard, fast.

hard (adv.) and hardly (adv.) : have different meanings.

hard (adv.) : (một cách) chăm chỉ, tích cực

 

ppt15 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Anh văn - Unit 5 - Activity 1 (52): Adverbs of manner, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 STUDY HABITSENGLISH 8UNIT 5Period :31LANGUAGE FOCUS Created by: Le Thuy NgaTran Hung Dao secondary schoolSchool year : 2008 - 2009November 5thWednesday1hardwarmlywarmgoodwellhardhardbadlysoftbadfastsoftlyfast12345678910123√XUnit 5 - Activity 1 (52) : Adverbs of manner2good There are some words which are both adjectives and adverbs, such as : hard, fast. Lan has a (1) voice and she usually speaks (2)Form : S + V + a/ an + Adj+ NounOr : S + Be + Adj S + V + Adverbwarmbadfastsofthardhardsoftlywellbadlywarmlyfast  hard (adv.) and hardly (adv.) : have different meanings.hard (adv.) : (một cách) chăm chỉ, tích cựchardly (adv.) : hầu như khôngNOTES :3 EXERCISE 1(52) softlywellfastbadlyhardActivity 14 Vocabulary roof ( n ):mend (v) :mái nhàreplant (v) :söa , v¸trồng lại paint (v) :sơn, quét ( vôi )discolored (a) :bị bạc màuUnit 5-Activity 2(52)Modal verb: should5mái nhàmạng , vátrồng lạisơn, quét ( vôi )bị bạt màuChecking roof ( n ):mend (v) :replant : paint (v) :discolored (a) :6Mr Hao’s houseHe should repair the roof.Form :S + should + InfinitiveUse :Give an adviceMeaning :nên ( làm gì)Activity 2-page 527Mr Hao ‘ s houserepairpaintcutreplantmendActivity 2- Exercise 2(52)8Mr Hao ‘ s houserepairpaintcutreplantmendHe should repair the roof.He should paint the house.He should cut the grass.He should mend the door.He should replant the tree.9Reported speech Miss Jackson said: “Can you give Tim this dictionary?”or “ Please give Tim this dictionary.” Tim’s mother reported to him: Miss Jackson asked me to give you this dictionary.or Miss Jackson told me to give you this dictionary.Unit 5 – Activity 3 (53)10Excercise 3(53) a) “ Please wait for me outside my office.”b) “ Please give Tim his report card for this semester. “c) “Can you help Tim with his Spanish pronunciation ?”d) “Can you meet me next week?”11123456 lucky numbers d,"Can you meet me next week?" d, Miss Jackson asked me to meet you next week. lucky number c, "Can you help Tim with his Spanish pronunciation ?"C, Miss Jackson asked me to help you with your Spanish pronunciation. b." Please give Tim his report card for this semester."b.Miss Jackson told me to give you your report card for this semester. lucky number a, "Please wait for me outside my office." a, Miss Jackson told me to wait for her outside her office. TIME OVER123456789101112131415TIME12Excercise 3(53) – answer keysa) “ Please wait for me outside my office.”Miss Jackson asked me to wait for her outside her office.b) “ Please give Tim his report card for this semester. “Miss Jackson told me to give you your report card for this semester.c) “Can you help Tim with his Spanish pronunciation ?”Miss Jackson asked me to help you with your Spanish pronunciation.d) “Can you meet me next week?”Miss Jackson told me to meet her next week.13HOMEWORK 1, Ex.4 – page 53:Eg: Miss Jackson said “Tim should work harder on his Spanish pronunciation.” . Tim’s mother reported to him: Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation. 2, prepare Unit 6 ( new words)14Thank you !15

File đính kèm:

  • pptUNIT5LGPPT.ppt
Bài giảng liên quan