Bài giảng môn Anh văn - Unit 5: (cont) - C1, 2, 3: Classes

Nga : When do we have history ?

Ba : We have it on Tuesday and Thursday .

Nga : When do we have Math ?

Ba : We have it on Monday , Wednesday and Friday .

Nga : Does Lan Have Math on Friday ?

Ba : No, she doesn’t .

 

 

ppt12 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 272 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Anh văn - Unit 5: (cont) - C1, 2, 3: Classes, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRÖÔØNG THCS MYÕ HAÏNH CHAØO MÖØNG QUÍ THAÀY COÂ CUØNG CAÙC EM ÑEÁN VÔÙI TIEÁT TIEÁNG ANH 6 KIEÅM TRA BAØI CUÕ 1.Ba watches TV 2.Lan does the housework 4. Nam listens to music 3.Thu reads a)b)c)d)mathliterature historygeographyThöù 2 Thöù 3 Thöù 4 Thöù 5 Thöù 6 Thöù 7 Chuû nhaät 1. math3.literature 5.history2.Thöù 2 4.Thöù 4 Friday October 31st 2008Unit 5 : ( cont-)C1,2,3 : Classes C1. Listen and repeat .I don’t have my timetable . What do we have today ?It’s Monday.We have English We have English We have ..Math literature history geography Friday October 31st 2008Unit 5 : ( cont-)C1,2,3 : Classes C1. Listen and repeat .I don’t have my timetable . What do we have today ?It’s Monday.We have English We have Englishon MondayWe / English / Tuesday We have English on Tuesday We have on C3.Listen and repeat .Nga : When do we have history ?Ba : We have it on Tuesday and Thursday .Nga : When do we have Math ?Ba : We have it on Monday , Wednesday and Friday .Nga : Does Lan Have Math on Friday ?Ba : No, she doesn’t .MondayTuesdayWednesdayThursdayFridayBa historyMathIHomework:* Rewrite the answers 

File đính kèm:

  • pptTieng_Anh.ppt
Bài giảng liên quan