Bài giảng môn Anh văn - Unit 6: The young pioneers club

Miss Ngoc : Could you do me a favor, please ?

Hoa : Sure. What can I do for you ?

Miss Ngoc : Can you help me carry my bag ?

 I’ve hurt my arm.

Hoa : Certainly. I’ll help you.

Miss Ngoc : Thank you very much.

 That’s very kind of you.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: andy_Khanh | Ngày: 20/10/2016 | Lượt xem: 239 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Anh văn - Unit 6: The young pioneers club, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
 Unit 6The young pioneers clubLesson 2: Speak - page 55-56Tidy yardHave a broken legAnswer the phoneHave a bathLook after the childCookCarry one’s bagHurt one’s armFind the wayTr¶ lêi ®iÖn tho¹iQuÐt s©nG·y ch©nTr«ng emT¾mHái ®­êng NÊu c¬mX¸ch tói§au tayMatchingMiss Ngoc : Could you do me a favor, please ?Hoa : 	 Sure. What can I do for you ?Miss Ngoc : Can you help me carry my bag ? 	I’ve hurt my arm.Hoa : Certainly. I’ll help you.Miss Ngoc : Thank you very much. 	That’s very kind of you.Practice 1: Asking for favorsPractice 1: Asking for favors1-Tidy yard / had a broken leg2-Answer the phone / had a bath3-Look after the child / cooked Miss Ngoc : Could you do me a favor, please ? Hoa : 	 Sure. What can I do for you ? Miss Ngoc : Can you help me carry my bag ? I’ve hurt my arm.Hoa : Certainly. I’ll help you. Miss Ngoc : Thank you very much. That’s very 	 	 kind of you.Asking for favorsResponding to favorsCan/Could you help me, please?Certainly/Ofcourse/Sure/ No problem.Could you do me a favor? What can I do for you?I need a favor.How can I help you?Can/could you?I’m sorry. I’m really busy.Practice 1: Asking for favorsMiss Ngoc.. ?Hoa :  ?Miss Ngoc: Can you help me ..? I’ve  Hoa : . I’ll help you.Miss Ngoc : Thank you very much. That’s very kind of you.Asking for favorsResponding to favorsCan/Could you help me, please?Certainly/Ofcourse/ Sure/No problem.Could you do me a favor?What can I do for you?I need a favor.How can I help you?Can/could you?I’m sorry. I’m really busy.1-Tidy yard / had a broken leg2-Answer the phone / had a bath3-Look after the child / cookedPractice 2: Offering assistance (§Ò nghÞ gióp ®ì ai) Hoa: May I help you?Tourist: Yes. Can you show me the way to Hop Thinh 	 school ?Hoa: Sure. Go ahead then turn left. It’s on your right.Tourist: Thank you very much.Offering assistanceResponding to assistanceMay I help you?Yes/No. Thank you.Do you need any help?Yes.That’s very kind of youLet me help you.No. Thank you. I’m fine.Hoµn thanh héi tho¹i, sö dông c¸c c¸ch ®Ò nghÞ trªn1/ Hoa:..help you? Ba: Yes. Thank you. Could you answer the phone for me?2/ Nga: . . . . . .any help? Minh: No. Thank you. I’m fine.3/ Nam: Oh. This bag is heavy. Lan: Let. Nam: Yes. That’sof you.May IDo you needme help youvery kindConsolidationAsking for favorsResponding to favorsCan/Could you help me, please?Certainly/Of course/Sure/No problem.Could you do me a favor?What can I do for you?I need a favor.How can I help you?Can/could you?I’m sorry. I’m really busy.Offering assistanceResponding to assistanceMay I help you?Yes/No. Thank you.Do you need any help?Yes.That’s very kind of youLet me help you.No. Thank you. I’m fine.Can/Could + S + V(inf) . . . . . ?Home work :1/ ViÕt mét ®o¹n héi tho¹i gi÷a em vµ b¹n em (b¹n em ®ang bËn lµm bµi tËp ë nhµ, muèn nhê em mua hé mét c¸i bót).2/ ViÕt ®o¹n héi tho¹i gi÷a em vµ ng­êi kh¸ch n­íc ngoµi (ng­êi kh¸ch n­íc ngoµi muèn ®i ®Õn b­u ®iÖn gÇn nhÊt, em h·y chØ gióp).

File đính kèm:

  • pptanh_lop_8.ppt
Bài giảng liên quan