Bài giảng môn Đại số 7 - Bài 5: Đa thức

1. Đa thức :

Định nghĩa: Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó

Thu gọn đa thức

Bậc của đa thức

Định nghĩa: Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức ấy

Chú ý : - Số o cũng được gọi là đa thức không và nó không có bậc

- Khi tìm bậc của một đa thức, trước hết phải Thu gọn đa thức đó

 

ppt10 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số 7 - Bài 5: Đa thức, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bài 5: Đa thức 1. Đa thức :xyx2 + y2 + xy x2y – 3xy +6xz – yz2 + 5 Cho biểu thức = x2y +(-3xy) + 6xz + (- yz2) + 5 Định nghĩa: Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó Bài 5: Đa thức 1. Đa thức :Định nghĩa: Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó x2y - 3xy + 3x2y – 3 + xy - x + 5Để cho gọn ta có thể ký hiệu các đa thức là chữ cái in hoa A, B, C , M, N, P VD: A= x2 + y2 + xy Hãy cho biết các hạng tử của đa thức sauBài 5: Đa thức 1. Đa thức :Định nghĩa: Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó ?1Hãy viết 1 đa thức và chỉ rõ các hạng tử của đa thức đó ? ? 6x2y có phải là một đa thức không? Chú ý: Mỗi đơn thức được coi là một đa thức ? Số 5 có được coi là một đa thức không ? Vì sao Số 5 có được coi là một đa thức vì 5 là một đơn thức 6x2y là đa thức có một hạng tử Bài 5: Đa thức 1. Đa thức :Định nghĩa: Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó 2. Thu gọn đa thức N = 4x2y – 2xy - x + 2?2Hãy thu gọn đa thức sau Q = 5x2y- 3xy + x2y – xy +5xy - x+ + x - N =(x2y + 3x2y)+( -3xy + xy) - x + 5 – 3 N = x2y - 3xy + 3x2y – 3 + xy - x + 5Q = (5x2y+ x2y)+(–xy +5xy - 3xy)+(- x + x)+(- + )Q = x2y + xy + x +Bài 5: Đa thức 1. Đa thức :Định nghĩa: Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó 2. Thu gọn đa thức 3. Bậc của đa thức Cho đa thức :M= x2y5- xy4+y6+1Bậc của đa thức bằng 7Định nghĩa: Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức ấy?3Tìm bậc của đa thức Q= -3x5- x3y- xy2 + 3x5 + 2 = - x3y- xy2 + 2Bậc của đa thức bằng 4Bài 5: Đa thức 1. Đa thức :Định nghĩa: Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức trong tổng gọi là một hạng tử của đa thức đó 2. Thu gọn đa thức 3. Bậc của đa thức Định nghĩa: Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất trong dạng thu gọn của đa thức ấyChú ý : - Số o cũng được gọi là đa thức không và nó không có bậc - Khi tìm bậc của một đa thức, trước hết phải Thu gọn đa thức đó Bài 5: Đa thức 1. Đa thức :2. Thu gọn đa thức 3. Bậc của đa thức 4. Luyện tập Bài 24: ở Đà Lạt giá táo là x đ/kg nho là y đ/kg. Viết biểu thức biểu thị tiền mua 5kg táo và 8 kg nho 10 hộp táo và 5 hộp nho. Biết 1 hộp táo có 12 kg, 1 họ nho có 10 kg. Mỗi biểu thức tìm được ở hai câu trên có là đa thức không5x + 8y120x + 150yMỗi biểu thức trên là các đa thức Bài 5: Đa thức 1. Đa thức :2. Thu gọn đa thức 3. Bậc của đa thức 4. Luyện tập Bài 25 : Tìm bậc của đa thức sau a) b)= 2x2 + x+1= (3x2 -3x2)+(7x3-3x3+6x3)= 10x3Bậc của đa thức là 2 Bậc của đa thức là 3 Bài 5: Đa thức 1. Đa thức :2. Thu gọn đa thức 3. Bậc của đa thức 4. Luyện tập Bài tập: Điền vào chỗ trống a) Đa thức là một đơn thức hoặc một tổng của ..đơn thức b) Số o được gọi là đa thức không và nó .. bậc c) Số 1 được gọi là đa thức có bậc .d) Đa thức N= -2x2 +5y2-5xy+5x2+1 có dạng thu gọn là . e) Đa thức M= x6-y5+x4y4+1 có bậc là  các không có là 13x2+5y2-5xy+18Bài 5: Đa thức 1. Đa thức :2. Thu gọn đa thức 3. Bậc của đa thức 4. Luyện tập 5. Hướng dẫn về nhà: Bài 26, 27 (sgk)Bài 24,25,26,27,28 (sbt)Đọc trước bài : Cộng trừ đa thứcôn tính chất phép cộng 

File đính kèm:

  • pptdai_so_7.ppt