Bài giảng môn Đại số 7 - Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a khác 0)

1/ Đồ thị của hàm số là gì ?

2/Đồ thị của hàm số y = ax ( a 0 )

Cho hàm số y =2x

Viết năm cặp số (x;y) với x= -2; -1; 0; 1; 2

Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng tọa độ Oxy.

Vẽ đường thẳng qua hai điểm

 (-2;-4) ;(2;4) . Kiểm tra bằng thước thẳng xem các điểm còn lại có nằm trên đường thẳng đó hay không

 

ppt21 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Đại số 7 - Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a khác 0), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
GV thực hiện : Nguyễn Đức NguyênCHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SƠN TỊNHTrường THCS Tịnh Bắc VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP x-2-100,51,5y32- 11- 2Hàm số y = f(x) được cho bởi bảng sau. a)Viết tập hợp {(x ; y ) } các cặp giá trị tương ứng của x và y xác định hàm số trênb) Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy và đánh dấu các điểm có toạ độ là các cặp số trêna/ Các cặp giá trị tương ứng của hàm số là :{(-2;3); (-1;2); (0;-1); (0,5 ;1); (1,5 ;-2)}Đáp án b/ Hình vẽ Kiểm tra bài cũxy321-1-2-3123-1-2-30,5....o.mNQPR1,5x01234y02468Hàm số y được cho bởi bảng sau. a)Viết tất cả các cặp giá trị tương ứng (x; y) của hàm số trênb) Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy và xác định các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng của x và y ở câu aGIẢI a/ Các cặp giá trị tương ứng của hàm số là :( 0 ; 0 ) , ( 1 ; 2 ) , ( 2; 4 ), ( 3 ; 6 ), ( 4; 8 )yxO32468124ABCDBài tập 37 SGK b/ Hình vẽ xy321-1-2-3123-1-2-30,5....o.mNQPR1,5yxO32468124ABCD( H.1 )( H.2 )xy321-1-2-3123-1-2-30,5....o.mNQPR1,51/ Đồ thị của hàm số là gì ? Các điểm M,N,P,Q,R biểu diễn các cặp số của hàm số y = f(x). Tập hợp các điểm đó gọi là đồ thị của hàm số y = f(x) đã cho Đồ thị của hàm số y = f(x) đã cho ở bài tập ?1 ( hình vẽ bên ) là gì ? Hình vẽ ?1Bài 7 : ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax ( a 0 )1/ Đồ thị của hàm số là gì ? Đồ thị của hàm số y = f(x) đã cho ở bài tập 37(SGK ) ( hình vẽ bên ) là gì ? Hình vẽ Bài tập 37yxO32468124ABCDBài 7 : ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax ( a 0 )Bài 7 : ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax ( a 0 )1/ Đồ thị của hàm số là gì ? Đồ thị của hàm số y = f(x) là gì ? Đồ thị của hàm số y = f(x)là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x ; y ) trên mặt phẳng toạ độ  Vẽ đồ thị của hàm số đã cho trong ?1 Ví dụ 1 : Vậy để vẽ đồ thị của hàm số y = f(x) trong ?1 ta phải làm những bước nào ?Vẽ hệ trục toạ độ Oxy.Xác định trên mặt phẳng toạ độ các điểm biểu diễn các cặp giá trị ( x; y ) của hàm số .-1-2-3-1-2-31231230xyMNPRQ0,51,5-1-2-3-1-2-31231230xyMNPRQ0,51,51/ Đồ thị của hàm số là gì ? 2/Đồ thị của hàm số y = ax ( a 0 )Xét hàm số y = 2 xHàm số này có bao nhiêu cặp số ( x ; y ) Cho hàm số y =2xViết năm cặp số (x;y) với x= -2; -1; 0; 1; 2Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng tọa độ Oxy.Vẽ đường thẳng qua hai điểm (-2;-4) ;(2;4) . Kiểm tra bằng thước thẳng xem các điểm còn lại có nằm trên đường thẳng đó hay không2Giải Năm cặp số (x ; y) là : (-2 ; -4) ; (-1 ; -2) ; (0 ; 0) ; (1 ; 2) ; (2 ; 4)Bài 7 : ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax ( a 0 )-230-1-3-4-5-2-1-3-4-512345124yy = 2xEm có nhận xét gì về đường thẳng y = 2x .E (2 ; 4 ).A (-2 ;- 4 )1/ Đồ thị của hàm số là gì ? 2/Đồ thị của hàm số y = ax ( a 0 )Đồ thị của hàm số y = ax (a 0 ) là một đường thẳng đi qua gốc toạ độĐể vẽ đồ thị hàm số y=ax ( a ≠ 0) Ta cần biết mấy điểm thuộc đồ thị?Để vẽ đồ thị hàm số y= ax (a≠0) ta cần xác định hai điểm phân biệt thuộc đồ thịĐồ thị của hàm số y = ax (a 0 ) là gì ?Bài 7 : ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax ( a 0 )? 4 1/ Đồ thị của hàm số là gì ? 2/Đồ thị của hàm số y = ax ( a 0)Xét hàm số y = 0,5 xa/ Hãy tìm một điểm A khác điểm gốc O thuộc đồ thị của hàm số trên.b/ Đường thẳng OA có phải là đồ thị của hàm số y = 0,5 x hay không ?Giảia) Cho x = 2 thì y = 1 => A(2 ; 1)b/ Hình vẽ Chú ý : Đồ thị của hàm số y = ax là một đường thẳng đi qua gốc toạ độ nên khi vẽ ta cần xác định thêm một điểm thuộc đồ thị và khác điểm gốc O. Muốn vậy ta cho x một giá trị khác 0 và tìm giá trị tương ứng của y. Cặp giá trị đó là toạ độ của điểm thứ hai. yxO1 21. Ay = 0,5 xQua bài tập ?4. Để vẽ đồ thị hàm số này ta cần xác định mấy điểm thuộc đồ thị ? Bài 7 : ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax ( a 0 )Em hãy nêu lại cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a 0)- Vẽ hệ trục toạ độ Oxy Lấy một điểm A bất kỳ khác gốc O thuộc đồ thị- Đường thẳng OA là đồ thị hàm số y = ax ( a 0 )1/ Đồ thị của hàm số là gì ? 2/Đồ thị của hàm số y = ax ( a 0 )Ví dụ 2 : Vẽ đồ thị của hàm số : y = -1,5 x Em hãy nêu các bước vẽ đồ thị của hàm số này ?Bài giải Cho x = -2 thì y = 3 => A(-2 ; 3)OA là đồ thị hàm số y = -1,5xxy-421-1-2-3123-1-2-3o4 A .y = -1,5xBài 7 : ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax ( a 0 )1 . Đồ thị hàm số là gì? * Đồ thị hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ* Các bước vẽ đồ thị hàm số y=f(x)Bước 1: Vẽ hệ trục toạ độ xOyBước 2: Biểu diễn tập hợp các điểm thuộc đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ2 . Đồ thị hàm số y = ax ( a ≠ 0 )?2 : Xét hàm số y= 2xNhận xét: Đồ thị hàm số y= 2x là đường thẳng đi qua gốctọa độ.* Tổng quátĐồ thị hàm số y=ax (a ≠ 0) là mộtđường thẳng đi qua gốc tọa độ. *Chú ý : Để vẽ đồ thị hàm số y= ax (a ≠ 0 ) cần xác định thêm một điểm thuộc đồ thị khác điểm gốc O CÁCH VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax(a ≠0)Bước 1: Vẽ hệ trục tọa độ OxyBước 2: Xác định một điểm A thuộc đồ thị hàm số (A không trùng gốc tọa độ O)Bước 3: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O, A. Đó chính là đồ thị hàm số y= ax (a ≠ 0)Bài 7 : ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ y = ax ( a 0 )-1-2-3-1-2-31231230xyADCB-44y = 3xy = xy = - 2xy = -xBài tập 39 : SGK/71Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ của các hàm số a) y = xb) y = 3xc) y = -2xd) y = -xBài tập 40: Đồ thị của hàm số y = ax nằm ở những góc phần tư nào của mặt phẳng toạ độ Oxy, nếu ? : a > 0 ?a 0 đồ thị nằm ở các góc phần tư I và IIIxy321-1-2-3123-1-2-3oABCDy = xy = 3x y = -2xy = -x ....IIIIIIIVb) Nếu a < 0 đồ thị nằm ở các góc phần tư II và IVBÀI TẬP TRẮC NGHIỆMCho hàm số y = - 3 xCác điểm nào sau đây không nằm trên đồ thị của hàm số đã cho:B. (2; - 6 )A. (- 1; 3 ) D. (- 2; 6 )C. ( 1 ; 3 )C. ( 1 ; 3 )Câu 1:Câu 2:Trong mặt phẳng toạ độ, cho hàm số y = 5x có đồ thị là đường thẳng ( d ). Trong các điểm sau đây điểm nào nằm trên đường thẳng ( d ).A. ( 1; 2 ) B. ( 1; 5 ) C. (2; 0 ) D. (10; 2 ) B. ( 1; 5 ) VỀ NHÀ - Nắm vững các kết luận và cách vẽ đồ thị  số y = ax ( a 0) - Làm Bài tập 41, 42, 43 trang 72 SGK. Làm Bài tập 53, 54, 55 trang 52, 53 SBTTIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚCCHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM

File đính kèm:

  • pptDo_thi_ham_so_y_ax.ppt