Bài giảng môn Đại số 7 - Bài 9: Số thập phân hữu hạn. số thập phân vô hạn tuần hoàn

 Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.

 Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Trong các phân số sau, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Viết dạng thập phân của các phân số đó

 

ppt13 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số 7 - Bài 9: Số thập phân hữu hạn. số thập phân vô hạn tuần hoàn, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
KÍNH CHÀO 	QUÝ THẦY GIÁO, 	 CÔ GIÁO Thùc hiÖn:Phan b¸ HoµÕKiểm tra bài cũThực hiện phép tính:	a) 3 : 20	b) 37 : 25	c) 5 : 12320301000372512020005122080808080508BÀI 9: Ta nói: số 0,15 ;1,48 gọi là số thập phân hữu hạn.SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN1. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.Số 0, 416666 gọi là số thập phân vô hạn tuần hoàn.Ví dụ 1: Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân?viết gọn là: 0,416666 = 0,41(6) ; số 6 gọi là chu kì của số thập phân 0,41(6)Ví dụ 2: Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân?Cách khác: (đưa về phân số thập phân) = 0,111= 0,(1)= 0,0101...= 0,(01)= -1,5454 = -1,(54) Hãy viết các phân số ; ; dưới dạng số thập phân? Chỉ ra chu kì, rồi viết gọn lại. ?BÀI 9: SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHAN VÔ HẠN TUẦN HOÀN1. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.Ví dụ 1Số 0,15 ;1,48 là số thập phân hữu hạn.có chu kì 1có chu kì 54có chu kì 01 0, 41666= 0,41(6) là số thập phân vô hạn tuần hoàn, chu kì 6.(có thể dùng mày tính)?BÀI 9: SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHAN VÔ HẠN TUẦN HOÀN1. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.Ví dụ 1Số 0,15 ;1,48 là số thập phân hữu hạn. 0, 41666= 0,41(6) là số thập phân vô hạn tuần hoàn, chu kì 6.Các phân số sau đây có mẫu chứa thừa số nguyên tố nào?Mẫu chứa thừa số nguyên tố 2 và 5Mẫu chứa thừa số nguyên tố 5Mẫu chứa thừa số nguyên tố 2 và 3Mẫu chứa thừa số nguyên tố 11BÀI 9: SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHAN VÔ HẠN TUẦN HOÀN2. Nhận xét. Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.1. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.BÀI 9: SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHAN VÔ HẠN TUẦN HOÀN2. Nhận xét.Trong các phân số sau, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, phân số nào viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Viết dạng thập phân của các phân số đó? Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn:Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn:;;;;;;;;;BÀI 9: SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHAN VÔ HẠN TUẦN HOÀN2. Nhận xét.? Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.BÀI 9: SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHAN VÔ HẠN TUẦN HOÀN2. Nhận xét. Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.Giải thích vì sao, các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn? Bài tập 65 trang 34 SGK: Giải thích vì sao, các phân số sau viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn? Bài tập 66 trang 34 SGK: Bài tập 67 trang 34 SGK: Hãy điền vào ô vuông một số nguyên tố có một chữ số để A viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.235BÀI 9: SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHAN VÔ HẠN TUẦN HOÀN2. Nhận xét.BÀI 9: SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHAN VÔ HẠN TUẦN HOÀN2. Nhận xét.Ví dụ 2: Viết các số thập phân -1,4 ; 0,(3) dưới dạng phân số tối giản? Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số tối giản:0,32 ; -0,124 ; 0,(4) ; 0,(25) ? Một số hữu tỉ được biểu diễn bởi một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. Ngược lại, một số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu tỉ.Kết luận:BÀI 9: SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN. SỐ THẬP PHAN VÔ HẠN TUẦN HOÀNCho các số sau, số nào không là số hữu tỉ?b) 2,57c) 4,(35)d) -1,2579163452?* Nắm vững điều kiện để một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn * Học thuộc kết luận về quan hệ giữa số hữu tỉ và số thập phân.* Bài tập về nhà: 68, 69, 70, 72 trang 34 + 35 SGKHƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

File đính kèm:

  • pptDai_so_7.ppt