Bài giảng môn Đại số 7 - Bài học số 4: Đơn thức đồng dạng

2.Tổng và hiệu các đơn thức đồng dạng

ể cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng ta

cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến

 

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số 7 - Bài học số 4: Đơn thức đồng dạng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Bµi 13 SGK (33)a)b)====ChØ ra c¸c ®¬n thøc cã phÇn biÕn gièng nhau.C¸c cÆp ®¬n thøc ®ång d¹ng §4.§¬n thøc ®ång d¹ng§4.§¬n thøc ®ång d¹ng1.§ÞnhnghÜaSGK trang 34Hai ®¬n thøc ®ång d¹ng lµ hai ®¬n thøc sau khi thu gän cã phÇn biÕn gièng nhauChØ ra c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ngvµvµvµvµ§4.§¬n thøc ®ång d¹ngVíi mçi cÆp ®¬n thøc h·y tÝnh tængVíi mçi cÆp ®¬n thøc h·y tÝnh hiÖu§4.§¬n thøc ®ång d¹ngQuy t¾cTæng HiÖu Gi÷ nguyªn phÇn biÕnCéng c¸c hÖ sè víi nhauTrõ c¸c hÖ sè víi nhau§4.§¬n thøc ®ång d¹ng2.Tæng vµ hiÖu c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ngVÝ dô3xy + bxy =(3+b)xyQuy t¾c§Ó céng (hay trõ) c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng ta céng (hay trõ) c¸c hÖ sè víi nhau vµ gi÷ nguyªn phÇn biÕn§4.§¬n thøc ®ång d¹ngBµi 1§iÒn ®óng, sai vµo « trèngHai ®¬n thøc ®ång d¹ng víi nhau nÕu sau khi rót gän hai ®¬n thøc cã:PhÇn biÕn gièng nhauCã cïng bËc®ång d¹ng víi§S§§4.§¬n thøc ®ång d¹ngBµi 2§a thøcBËcTængHiÖu6666§4.§¬n thøc ®ång d¹ngBµi 2N:V:£:L:¦:¡:U:H:L£V¡NH¦U§4.§¬n thøc ®ång d¹ngBµi 4T×m chç sai (nÕu cã) c)b)Sai: Céng phÇn biÕn§óngSai: kh«ng céng hÖ sè§4.§¬n thøc ®ång d¹nga)BTVN15,1718

File đính kèm:

  • pptDon_thuc_dong_dang.ppt