Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 33 - Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

II . Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 )

Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 )

Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là một

đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

Để vẽ đồ thị hàm số y = ax (a≠0) cần xác định hai điểm thuộc đồ thị.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 154 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 33 - Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
*Hàm số y = f(x) được cho trong bảng: x-2-100,51,5y32-11-2Các cặp (x;y) là :{ (-2 ; 3); (-1 ; 2) ; (0 ; -1); (0,5 ; 1) ; (1,5 ; -2)}01234-1-2-3-1-4NPRMNPQ RĐáp ánb-Vẽ một hệ trục toạ độ Oxy-Biểu diễn tập hợp các điểm M; N; P; Q; R trên mặt phẳng toạ độ .-2-3-41234y.....MQx0,51,5?1I . Đồ thị của hàm số là gì? Đồ thị hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ.1. Khái niệmTiết 33 - §7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)2. Cách vẽ đồ thị hàm số y = f(x) Câu hỏi Hãy nêu cách vẽ đồ thị hàm số y = f(x)?- Liệt kê các điểm thuộc hàm số y = f(x)- Vẽ hệ trục toạ độ Oxy- Biểu diễn tập hợp các điểm thuộc đồ thị hàm số trên mặt phẳng tọa độ.I . Đồ thị của hàm số là gì? 1. Khái niệmTiết 33 - §7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)2. Cách vẽ đồ thị hàm số y = f(x)Thứ ba,ngày 30 tháng 11 năm 2010 II . Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 )1. Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 ) Xét hàm số y = 2x?2 Cho hàm số y = 2xViết năm cặp số (x; y) với x = -2; -1; 0; 1; 2Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng tọa độ Oxy.c. Vẽ đường thẳng qua hai điểm(-2;-4) ; (2;4) . Kiểm tra bằng thước thẳng xem các điểm còn lại có nằm trên đường thẳng đó hay không ? ?2 Xét hàm số y = 2xa. E(-2; -4); F(-1;-2); O(0;0); G(1; 2); H(2; 4)b.E .OF..G.H.Đồ thị hàm số y = 2x là đường thẳng đi qua gốc tọa độ..I . Đồ thị của hàm số là gì? 1. Khái niệmTiết 33 - §7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)2. Cách vẽ đồ thị hàm số y = f(x)Thứ ba,ngày 30 tháng 11 năm 2010 II . Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 )1. Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 ) Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) là mộtđường thẳng đi qua gốc tọa độ. ? 3 Để vẽ đồ thị hàm số y=ax ( a ≠ 0) ta cần biết mấy điểm thuộc đồ thị ?Để vẽ đồ thị hàm số y = ax (a≠0) cần xác định hai điểm thuộc đồ thị.* a. Hãy tìm một điểm A khác điểm O thuộc đồ thị của hàm số trên. b. Đường thẳng OA có phải là đồ thị của hàm số y = 0,5x hay không ??4Xét hàm số y = 0,5xVới x =2 thì y = 0,5.2 = 1 A (2; 1)b. Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số y = 0,5xy =0,5 xI-2-212 yX. A-1O2-11I . Đồ thị của hàm số là gì? 1. Khái niệmTiết 33 - §7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)2. Cách vẽ đồ thị hàm số y = f(x)Thứ ba,ngày 30 tháng 11 năm 2010 II . Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 )1. Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 ) 2.Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ≠0)Bước 1: Vẽ hệ trục tọa độ OxyBước 2: Xác định một điểm A khác O(0;0) thuộc đồ thị hàm số y = ax Bước 3: Vẽ đường thẳng OA.Ta được đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0)Em hãy nêu cách vẽ đồ thị hàm số y =ax (a ≠ 0) ?I . Đồ thị của hàm số là gì? Tiết 33 - §7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)II . Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 )1. Đồ thị của hàm số y = ax ( a ≠ 0 ) 2.Cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a ≠0)VÝ dô:VÏ ®å thÞ cña hµm sè y = -1,5xGi¶i:VÏ hÖ trôc täa ®é Oxy.Víi x = -2 th× y = 3O-12121-1-23-3yx => A(-2 ; 3)--------------------------------------Ay = -1,5xTiết 33 - §7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)III .Luyện tập và củng cốBÀI TẬP 1Vẽ đồ thị hàm số y = xVẽ đồ thị hàm sốy = - xVẽ đồ thị hàm sốy = xO. A . BIVĐáp án22-21X-2-11-1 yy = - x a. y = x -Với x = 1 thì y = 1 => A(1; 1)-Đường thẳng OA là đồ thị của hàm số y = xb. y = - x -Với x =1 thì y = -1 => B(1; -1) -Đường thẳng OB là đồ thị của hàm số y = -xIIIIIIBài tập 2 CÁC ĐỒ THỊ SAU VẼ ĐÚNG HAY SAI ?A .y = -3xoy = -2x y = IIIIIIIV. B.Ca) Đồ thị y = -3xc) Đồ thị y =b) Đồ thị y = -2xVẽ đúngVẽ saiVẽ sai

File đính kèm:

  • pptDo thi ham so y ax day thu 5.ppt