Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 55 - Bài học số 4: Đơn thức đồng dạng

1.Đơn thức đồng dạng:

Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.

là những đơn thức đồng dạng

Chú ý:

Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng

 

ppt17 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 55 - Bài học số 4: Đơn thức đồng dạng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TRƯỜNG THCS XUÂN HIỆPTRƯỜNG THCS XUÂN HIỆPCHAØO MÖØNG CAÙC THAÀY COÂ GIAÙO VEÀ DÖÏ GIÔØ LÔÙP 7/1CHUÙC CAÙC EM HOÏC TOÁT !KIỂM TRA BÀI CŨ Cho đơn thức 3x2yz.Hãy xác định hệ số và phần biến của đơn thức đã cho.b) Viết ba đơn thức có phần biến giống phần biến của đơn thức đã cho.c) Viết ba đơn thức có phần biến khác phần biến của đơn thức đã cho.Heä soá: 3	Phaàn bieán: x3yzc)Chaún haïn: -x2yz2 ; x yz ; 8x2y3zb)Chaún haïn: -3x2yz ; -x2 yz ; 5 x2yzGiaûi:Tiết 55 §4. ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG1.Đơn thức đồng dạng: Các đơn thức đồng dạng với nhau cần thỏa mãn những điều kiện gì ?2 điều kiệnhệ số khác 0cùng phần biếnVí dụ: 3x2y3; – 2x2y3; là những đơn thức đồng dạng Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.Ñôn thöùcHeä soáPhaàn bieán-3x2yz-3x2yz-x2 yz-1x2yz5 x2yz5x2yzHệ số khác 0Có cùng phần biến Tiết 55 §4. ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG1.Đơn thức đồng dạng:Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Ví dụ: 3x2y3; – 2x2y3; là những đơn thức đồng dạng. Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.Giải:Nhóm 1:x2yNhóm 3: xyNhóm 2:xy2Tiết 55 §4. ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG1.Đơn thức đồng dạng: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.Ví dụ: 3x2y3; – 2x2y3; là những đơn thức đồng dạng. Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. * Chú ý: Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng.Các số – 3 và 5 có phải là những đơn thức?Hai đơn thức – 3 và 5 có phải là hai đơn thức đồng dạng?Tiết 55 §4. ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG1.Đơn thức đồng dạng: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. Ví dụ: 3x2y3; – 2x2y3; là những đơn thức đồng dạng * Chú ý: Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng Sơn Phúc0,9xy2 và 0,9x2y là hai đơn thức đồng dạng.Hai đơn thức trên không đồng dạng Theo em, ai nói đúng? Bạn Phúc nói đúng.?2 Tiết 55 §4. ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG 1.Đơn thức đồng dạng: Ví dụ: 3x2y3; – 2x2y3; là những đơn thức đồng dạng. Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. * Chú ý: Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng. 2.Cộng trừ các đơn thức đồng dạng: 3x+5x= ?xCho 2 bieåu thöùc A=15.456 vaø B=85.456 Khi ñoù A+B =A+B=15.456+85.456=(15+85)456= 100.456 =(3+5)x= 8xTiết 55 §4. ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG1.Đơn thức đồng dạng:Ví dụ: 3x2y3; – 2x2y3; là những đơn thức đồng dạng. Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến. * Chú ý: Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng. 2.Cộng trừ các đơn thức đồng dạng: Để cộng (hay trừ) các đơn thức đồng dạng, ta cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.2x2y3 + 3x2y3 =(2 + 3)x2y3 =5x2y3Ví duï1: Ñeå coäng ñôn thöùc 2x2y3 vôùi ñôn thöùc 3x2y3 ta laøm nhö sau: Ví duï2: Ñeå tröø hai ñôn thöùc 5x2y vaø 3x2y ta laøm nhö sau:5x2y - 3x2y =(5 - 3)x2y = 2x2yÑeå coäng(hay tröø) caùc ñôn thöùc ñoàng daïng ta laøm nhö theá naøo ?Haõy tìm toång cuûa 3 ñôn thöùc: xy3; 5xy3 vaø -7xy3xy3+5xy3 +( -7xy3)=(1+5 -7)xy3=-xy3?3123654CON SỐ MAY MẮN3x4y5 + 4x4y5 = 7x8y10Theo em bạn đã làm đúng hay sai?Một bạn thực hiện phép cộng hai đơn thức như sau:ĐúngSaiChúc mừng bạn!Rất tiếc! Bạn chọn chưa đúngKết quả phép tính: 3xy – 5xy là:Chọn câu đúng nhất:a) – 2c) xyd) 2xyb) – 2xyChuùc möøng baïn!Rất tiếc! Bạn chọn chưa đúngRất tiếc! Bạn chọn chưa đúngRất tiếc! Bạn chọn chưa đúngĐúng hay Sai?Các đơn thức cùng bậc thì đồng dạng.Chẳng hạn : 3x2y và xy2 cùng có bậc 3 nhưng chúng không đồng dạng.SAICóHai đơn thức: x2 và x3 có đồng dạng với nhau hay không?KhôngChúc mừng đội bạn đã đạt 10 điểmChúc mừng đội bạn đã đạt 10 điểmDặn dò:- Nắm vững khái niệm đơn thức đồng dạng và quy tắc cộng, trừ các đơn thức đồng dạng. Làm bài tập 17, 19, 21, 22 trang 35, 36 SGK- Tiết sau luyện tập.Tieát 55-Tuaàn 27 §4. ĐƠN THỨC ĐỒNG DẠNG Thöïc hieän: Voõ Vaên Thaûo giaùo vieân tröôøng THCS Xuaân HieäpCuøng taäp theå lôùp 7/1TIẾT HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚCXIN CHÂN THÀNH CẢM ƠNQUÍ THẦY CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH!

File đính kèm:

  • pptdon_thuc_dong_dang.ppt