Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 55: Đơn thức đồng dạng

1) Đơn thức đồng dạng

Đ/n: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.

Ví dụ :

Chú ý:

Các số khác 0 được coi là những đơn thức đồng dạng.

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 151 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 55: Đơn thức đồng dạng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
CHAØO MÖØNG QUYÙ THAÀY COÂ VEÀ DÖÏ TIEÁT HOÏC HOÂM NAY Đại số 7GV:Nguyễn Thị Hồng NhungThế nào là đơn thức? Cho ví dụ. 2) Thu gọn các đơn thức sau ,tìm bậc của các đơn thức thu được. KIEÅM TRA BAØI CUÕCó bậc là 5Có bậc là 5Tiết 55: Đơn thức đồng dạng 1) Ñôn thöùc ñoàng daïngCho ñôn thöùc 3x2yz.a) Haõy vieát hai ñôn thöùc coù phaàn bieán gioáng phaàn bieán cuûa ñôn thöùc ñaõ cho.b) Haõy vieát hai ñôn thöùc coù phaàn bieán khaùc phaàn bieán cuûa ñôn thöùc ñaõ cho.Hai bạn làm thành một cặp Caùc ñôn thöùc naøy ñöôïc goïi laø caùc ñôn thöùc ñoàng daïng. Theá naøo laø hai ñôn thöùc ñoàng daïng?Tiết 55: Đơn thức đồng dạng Đ/n: Hai ñôn thöùc ñoàng daïng laø hai ñôn thöùc coù heä soá khaùc 0 vaø coù cuøng phaàn bieán.1) Ñôn thöùc ñoàng daïngVí dụ :  Chuù yù: Caùc soá khaùc 0 ñöôïc coi laø nhöõng ñôn thöùc ñoàng daïng.Ai ñuùng? Khi thaûo luaän nhoùm, baïn Sôn noùi:“0,9xy2 vaø 0,9x2y laø hai ñôn thöùc ñoàng daïng”Baïn Phuùc noùi: ”Hai ñôn thöùc treân khoâng ñoàng daïng”. YÙ kieán cuûa em? ?Phuùc noùi ñuùng!Hai ñôn thöùc naøy khoâng ñoàng daïng. Hai ñôn thöùc sau ñoàng daïng. Ñuùng hay sai?a) 0,9xy2 vaø 0,9x2yb) 9xy2 vaø 12xy2c) 0.x3y2 vaø -5.x3y2 d) 2xyzx2 vaø -3x3yz SÑSÑ(Vì thu goïn ñôn thöùc thöù nhaát ta ñöôïc 2x3yz) ?Baøi taäp 15. (trang 34) Xeáp caùc ñôn thöùc sau thaønh töøng nhoùm caùc ñôn thöùc ñoàng daïng:x2y; x2y; x2y; x2y; xy2; -2 xy2; xy2;xyNhoùm 1:Nhoùm 2:BT15* Cáac nhoùm ñôn thöùc ñoàng daïng:HOAÏT ÑOÄNG NHOÙM THEO BAØN Nhoùm 3:1) Ñôn thöùc ñoàng daïng:2) Coäng, tröø caùc ñôn thöùc ñoàng daïng:* Nhaéc laïi tính chaát phaân phoái cuûa pheùp nhaân ñoái vôùi pheùp coäng : ab + ac = ?(b + c ).a* AÙp duïng coäng hai ñôn thöùc sau : 3x + 5x = 3x + 5x = (3+5).x= 8.xVí duï 1: 3x + 5x = (3+5).x = 8xVaäy ñeå coäng hai ñôn thöùc ñoàng daïng ta laøm theá naøo ?Ñeå coäng hai ñôn thöùc ñoàng daïng, ta coäng caùc heä soá vôùi nhau vaø giöõ nguyeân phaàn bieán. Töông töï ví duï 1 : Haõy tröø hai ñôn thöùc ñoàng daïng sau :Ví duï 2: 4x2y – 15 x2y=(4 – 15).x2y= -11x2yVaäy ñeå tröø hai ñôn thöùc ñoàng daïng ta laøm theá naøo ?Ñeå tröø hai ñôn thöùc ñoàng daïng, ta tröø caùc heä soá vôùi nhau vaø giöõ nguyeân phaàn bieán. Tiết 55: Đơn thức đồng dạng 1) Ñôn thöùc ñoàng daïng:2) Coäng tröø caùc ñôn thöùc ñoàng daïngVí duï 1: Ví duï 2: Quy taéc : Ñeå coäng (hay tröø) caùc ñôn thöùc ñoàng daïng, ta coäng (hay tröø) caùc heä soá vôùi nhau vaø giöõ nguyeân phaàn bieán. 3x + 5x = (3+5).x = 8x4x2y -15x2y = (4 -15)x2y= -11x2y Tính a) 3x2yz+ 4 x2yz + 9 x2yz b) xy3+ 5xy3 - 7xy3 Tiết 55: Đơn thức đồng dạng CéngTrõCéng c¸c hÖ sèTrõ c¸c hÖ sèGi÷ nguyªn phÇn biÕnI) Ñôn thöùc ñoàng daïngII) Coäng, tröø caùc ñôn thöùc ñoàng daïngÑeå coäng (hay tröø) caùc ñôn thöùc ñoàng daïng, ta coäng (hay tröø) caùc heä soá vôùi nhau vaø giöõ nguyeân phaàn bieán.  Hai ñôn thöùc ñoàng daïng laø hai ñôn thöùc coù heä soá khaùc 0 vaø coù cuøng phaàn bieán.Baøi 17 : Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc sau taïi x=1 vaø y= -1- x5yx5y+ x5y( +1)x5y == x5yThay x=1 vaø y= -1 vaøo bieåu thöùc treân ta ñöôïc .15.(-1) =Tiết 55: Đơn thức đồng dạng  Caàn naém vöõng theá naøo laø hai ñôn thöùc ñoàng daïngHÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ Laøm thaønh thaïo pheùp coäng, tröø caùc ñôn thöùc ñoàng daïng. ø Laøm caùc baøi taäp 16,18,19,20,21 trang 35-36 sgkCAÛM ÔN QUYÙ THAÀY COÂ VAØ CAÙC EM HS

File đính kèm:

  • pptdai_so_7_ti_dua.ppt