Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 6: Cộng, trừ đa thức một biến - Phạm Thị Chung

Sắp xếp các hạng tử của hai đa thức cùng theo luỹ thừa giảm (hoặc tăng)

 của biến, rồi đặt phép tính theo cột dọc tương tự như cộng các số

 (chú ý đặt các đơn thức đồng dạng ở cùng một cột )

 

ppt17 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 6: Cộng, trừ đa thức một biến - Phạm Thị Chung, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
TiÕt 60céng, trõ ®a thøc mét biÕnChaøo möøng caùc thaày coâ veà döï tieát Ñaïi soá 7 cuûa lôùp 7A2Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Chung KiÓm tra bµi còCho M(x) = -x + 2x3 + 3x2 + 1S¾p xÕp c¸c h¹ng tö cña M(x) theo luü thõa gi¶m cña biÕn.1, Céng hai ®a thøc mét biÕn:VÝ dô:A(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + x - 1B(x) = - x3 + 6x - 2TÝnh A(x) + B(x) ?Gi¶iC¸ch 1:C¸ch 2:A(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + x - 1B(x) = - x3 + 6x - 2A(x) + B(x) =3x4- 3- 3x3+ x2+ 7x+§8. Cộng, trừ đa thức một biếnS¾p xÕp c¸c h¹ng tö cña hai ®a thøc cïng theo luü thõa gi¶m (hoÆc t¨ng) cña biÕn, råi ®Æt phÐp tÝnh theo cét däc t­¬ng tù nh­ céng c¸c sè (chó ý ®Æt c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng ë cïng mét cét )Bµi tËp ¸p dông:	Cho hai ®a thøc M(x) = x4 + 5x3 – x2 + x – 0,5	 N(x) = 3x4 – 5x2 – x – 2,5	H·y tÝnh M(x) + N(x)M(x) = x4 + 5x3 – x2 + x – 0,5N(x) = 3x4 – 5x2 – x – 2,5+ M(x) + N(x) = 4x4 + 5x3 – 6x2 – 3 Gi¶i: 1, Céng hai ®a thøc mét biÕn:VÝ dô:A(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + x - 1B(x) = - x3 + 6x - 2TÝnh A(x) + B(x) ?Gi¶iC¸ch 1:C¸ch 2:A(x) = 3x4 - 2x3 + x2 + x - 1B(x) = - x3 + 6x - 2A(x) + B(x) =3x4- 3- 3x3+ x2+ 7x+2, Trõ hai ®a thøc mét biÕn:§8. Cộng, trừ đa thức một biếnBµi tËp ¸p dông:	Cho hai ®a thøc M(x) = x4 + 5x3 – x2 + x – 0,5	 N(x) = 3x4 – 5x2 – x – 2,5	H·y tÝnh M(x) - N(x) M(x) = x4 + 5x3 – x2 + x – 0,5 N(x) = 3x4 – 5x2 – x – 2,5– Gi¶i: M(x) – N(x) = –2x4 + 5x3 + 4x2 + 2x + 2A(x) - B(x) B(x) = - x3 + 6x – 2 B(x) = x3 – 6x + 2 A(x) = 3x4 – 2x3 + x2 + x – 1+ A(x) – B(x) = 3x4 – x3 + x2 – 5x + 1– B(x) = x3 – 6x + 2= A(x) + [-B(x)]* Chó ý:§Ó céng hoÆc trõ hai ®a thøc mét biÕn, ta cã thÓ thùc hiÖn theo mét trong hai c¸ch sau:C¸ch 1: Thùc hiÖn theo c¸ch céng, trõ ®a thøc ®· häc ë §6.C¸ch 2: S¾p xÕp c¸c h¹ng tö cña hai ®a thøc cïng theo luü thõa gi¶m (hoÆc t¨ng) cña biÕn, råi ®Æt phÐp tÝnh theo cét däc t­¬ng tù nh­ céng, trõ c¸c sè (chó ý ®Æt c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng ë cïng mét cét ).Bµi tËp: Cho P(x) = -5x3 - + 5x4 + x2 + 3x4 Q(x) = x2 - 5x - 2x3 + x4 - TÝnh P(x) + Q(x) = ?P(x) = -5x3 - + 5x4 + x2 + 3x4 = (5x4 + 3x4 ) - 5x3 + x2 - = 8x4 - 5x3 + x2 - P(x) = 8x4 - 5x3 + x2 - Q(x) = x4 - 2x3 + x2 - 5x - P(x) + Q(x) = 9x4 - 7x3 + 2x2 - 5x - 1Gi¶i : +Ho¹t ®éng nhãm+Bµi t©p: Khi gi¶i bµi 44 thùc hiÖn tÝnh P(x) – Q(x) cã b¹n lµm nh­ sau: P(x) = 8x4 - 5x3 + x2 Q(x) = x4 - 2x3 + x2 – 5x P(x) - Q(x) = 7x4 – 3x3 5x-Em nhËn xÐt g× vÒ c¸ch lµm cña b¹n?– Bµi 48 – SGK 46: Chän ®a thøc mµ em cho lµ kÕt qu¶ ®óng(2x3 – 2x + 1) – (3x2 + 4x – 1) = ?A. 2x3 + 3x2 – 6x + 2Chóc mõng b¹n ®· tr¶ lêi ®óng !Bạn tr¶ lêi sai råi !B. 2x3 - 3x2 – 6x + 2C. 2x3 - 3x2 + 6x + 2D. 2x3 - 3x2 – 6x - 2HÖÔÙNG DAÃN HOÏC BAØI ÔÛ NHAØN¾m v÷ng c¸ch céng, trõ hai ®a thøc mét biÕn.Lµm bµi tËp 44, 45a, 46, 47/tr45-SGK.ChuÈn bÞ c¸c bµi tËp phÇn luyÖn tËp.HÖÔÙNG DAÃN BAØI 46ViÕt ®a thøc P(x) = 5x3 - 4x2 + 7x - 2 d­íi d¹ng: a) Tæng cña hai ®a thøc mét biÕn. b) HiÖu cña hai ®a thøc mét biÕn.B¹n Vinh nªu nhËn xÐt: “Ta cã thÓ viÕt ®a thøc ®· cho thµnh tæng cña hai ®a thøc bËc 4”. §óng hay sai? V× sao?HÖÔÙNG DAÃN BAØI 47Cho c¸c ®a thøc : P(x) = 2x4 - x - 2x3 + 1 Q(x) = 5x2 - x3 + 4x H(x) = -2x4 + x2 + 5TÝnh P(x) + Q(x) + H(x) vµ P(x) - Q(x) - H(x).Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« ®· ®Õn dù.

File đính kèm:

  • pptDai_so_7Tiet_60_Cong_tru_da_thuc_mot_bien_thi_GVG_TP.ppt