Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 60 - Bài dạy 8: Cộng, trừ đa thức một biến

Hoạt động 3: Củng cố

Bài 45: (sgk) P(x) = x4 -3x2 + - x

Tìm các đa thức Q(x),R(x) sao cho:

• P(x) + Q(x) = x5 - 2x2 + 1

b) P(x) – R(x) = x3

 

ppt6 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 155 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết 60 - Bài dạy 8: Cộng, trừ đa thức một biến, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo đến dự giờ thăm lớp 7aNăm học 2009- 2010Đại số: Tiết 60:Bài 8: Cộng,trừ đa thức một biếnHoạt động 1. Kiểm tra bài củHS1: Cho đa thức P(x) = x2 – 2x3+4x-3x3 +2x5-1a) Sắp xếp các hạng tử của P(x) theo luỹ thừa giảm dần của biếnb) Chỉ ra các hệ số khác 0 của P(x) Giải: a)Sắp xếp các hạng tử của P(x) theo luỹ thừa giảm dần của biến P(x) = (x2-3x3 )– 2x3 +4x +2x5-1 = x2 -4x3 +4x +2x5-1 = 2x5 -4x3+x2+4x-1 b) Chỉ ra các hệ số khác 0 của P(x) 2 là hệ số của luỹ thừa bậc 5; -4 là hệ số của luỹ thừabậc 3; 1 là hệ số của luỹ thừa bậc 2; 4 là hệ số của luỹ thừa bậc1;2 là hệ số của luỹ thừa bậc 0(hệ số tự do)Đại số: Tiết 60:Bài 8: Cộng,trừ đa thức một biếnHoạt động 1. Kiểm tra bài củHS2: Cho hai đa thức P(x) = 2x5+5x4 - x3+x2-x-1 Q(x) = -x4+x3+5x+2Tính P(x) + Q(x) và P(x) - Q(x) P(x) - Q(x) = (2x5+5x4-x3+x2-x-1)-(-x4+x3+5x+2) = 2x5+5x4- x3+x2-x-1+x4-x3-5x-2 = 2x5+(5x4 +x4) + (-x3-x3)+x2+(-x-5x)+(-1-2) = 2x5+6x4 -2x3 +x2-6x-3Giải: P(x) + Q(x) = (2x5+5x4-x3+x2-x-1)+(-x4+x3+5x+2) = 2x5+5x4- x3+x2-x-1-x4+x3+5x+2 = 2x5+(5x4 -x4) + (-x3+x3)+x2+(-x+5x)+(-1+2) = 2x5+4x4+x2+4x+1Đại số: Tiết 60:Bài 8: Cộng,trừ đa thức một biếnGiải Cách1:Làm như trên Cách 2:Hoạt động 2: Cộng,trừ hai đa thức một biến Cho hai đa thức P(x) = 2x5+5x4 - x3+x2-x-1 Q(x) = -x4+x3+5x+2Tính P(x) + Q(x) và P(x) - Q(x) Để cộng hoặc trừ hai đa thức một biến ta làm như thế nào?Đại số: Tiết 60:Bài 8:Cộng,trừ đa thức một biếnHoạt động 3: Củng cố Cho hai đa thức M(x) = x4 + 5 x3 - x2+ x-0,5 N(x) = 3x4 - 5x2 - x - 2,5Tính M(x) + N(x) và M(x) - N(x) ?1Đại số: Tiết 60:Bài 8:Cộng,trừ đa thức một biếnHoạt động 3: Củng cốBài 45: (sgk) P(x) = x4 -3x2 + - xTìm các đa thức Q(x),R(x) sao cho:P(x) + Q(x) = x5 - 2x2 + 1b) P(x) – R(x) = x3

File đính kèm:

  • pptDai_so.ppt