Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết dạy33: Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)

1) Đồ thị của hàm số là gì?

Đồ thị của hàm số y=f(x) là tập hợp tất

cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương

 ứng (x;y) trên mặt phẳng toạ độ.

ồ thị của hàm số y=ax(a=0)

Cho hàm số y=2x

Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng toạ độ Oxy;

Viết năm cặp số (x;y) với

Vẽ đường thẳng qua hai điểm (-2 ; -4) ; (2 ; 4). Kiểm tra bằng thước thẳng xem các điểm còn lại có nằm trên đường thẳng đó hay không?

 

ppt15 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 58 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết dạy33: Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0), để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
VIÊT NAMNhiệt liệt chào mừng quý thầy cô giáo đến dự tiết học của lớp 7BKiểm tra bài cũ:Hàm số y=f(x) được cho bằng bảng sau:x-2 -1 00,51,5y32-1 1 -2a,Viết tập hợp { (x;y) } các cặp giá trị tương ứng của x và y xác định hàm số trên; b, Đánh dấu các điểm có tọa độ là các cặp số trên lên hệ trục toạ độ Oxy.Kiểm tra bài cũ:x-2 -1 00,51,5y32-1 1 -2a) Ta có: {(-2;3) , (-1;2) , (0;-1) , (0,5;1) , (1,5;-2) }b) Đánh dấu các điểm:xyO-12121-2-1-23(-2;3), (-1;2), (0;-1), (0,5;1), (1,5;-2) MNQPR-----------------------------------------------------MNP0,5---------Q1,5----------------------RTiết33:Đồ thị hàm số y=ax(a=0)1) Đồ thị của hàm số là gì??1Hàm số y=f(x) được cho bằng bảng sau:x-2 -1 00,51,5y32-1 1 -2xyO-12121-2-1-23-----------------------------------------------------MNP0,5---------Q1,5----------------------R*Khái niệm:Đồ thị của hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng toạ độ.*Cách vẽ:+) Liệt kê các cặp giá trị tương ứng của x và y xác định trên hàm số.+) Vẽ hệ trục toạ độ Oxy.+) Đánh dấu các điểm có toạ độ là các cặp số đó lên hệ trục toạ độ.Vậy đồ thị của hàm số y = f(x) là gì?Vậy để vẽ đồ thị của hàm số y = f(x) trong ?1 ta đã làm những bước nào ?Tiết33:Đồ thị hàm số y=ax(a=0)1) Đồ thị của hàm số là gì?2) Đồ thị của hàm số y=ax(a=0)?2Cho hàm số y=2xa) Viết năm cặp số (x;y) với x= -2; -1; 0; 1; 2;c) Vẽ đường thẳng qua hai điểm (-2 ; -4) ; (2 ; 4). Kiểm tra bằng thước thẳng xem các điểm còn lại có nằm trên đường thẳng đó hay không?b) Biểu diễn các cặp số đó trên mặt phẳng toạ độ Oxy;Ta có: Năm cặp số: (-2;-4), (-1;-2), (0;0), (1;2), (2;4)xyO-12121-2-1-234-3-4--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------y=2xĐồ thị của hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng toạ độ.Tiết33:Đồ thị hàm số y=ax(a=0)1) Đồ thị của hàm số là gì?2) Đồ thị của hàm số y=ax(a = 0)Đồ thị của hàm số y=ax(a=0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.?3Từ khẳng định trên, để vẽ đồ thị của hàm số y=ax(a 0) ta cần biết mấy điểm thuộc đồ thị?xyO-12121-2-1-234-3-4--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------y=2xy=axy=axy=axĐồ thị của hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng toạ độ.Đồ thị của hàm số y=ax(a 0) cú đặc điểm gỡ ?Tiết33:Đồ thị hàm số y=ax(a=0)1) Đồ thị của hàm số là gì?2) Đồ thị của hàm số y=ax( a =0)Đồ thị của hàm số y=ax(a=0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.xO-12121-2-1-234-3-4?4Xét hàm số y = 0,5xa) Hãy tìm một điểm A khác gốc O thuộc đồ thị của hàm số trên.b) Đường thẳng OA có phải là đồ thị của hàm số y = 0,5x hay không?GiảiCho x=2 ta được y=1 => A(2 ; 1)-----------------------Ay = 0,5xyĐồ thị của hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng toạ độ.Tiết33:Đồ thị hàm số y=ax(a=0)1) Đồ thị của hàm số là gì?2) Đồ thị của hàm số y=ax(a=0)Đồ thị của hàm số y=ax(a=0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.xO-12121-2-1-234-3-4y=axQua ?3 và ?4 em hãy nêu cách vẽđồ thị của hàm số y=ax(a=0) ?yNhận xét:Vì đồ thị của hàm số y=ax là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên ta chỉ cần xác định thêm một điểm thuộc đồ thị khác điểm gốc O.Muốn vậy, ta cho x một giá trị khác 0 và tìm giá trị tương của y. Cặp giá trị đó là tọa độ của điểm thứ hai.-------------------------x0y0Ay=axĐồ thị của hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng toạ độ.Tiết33:Đồ thị hàm số y=ax(a=0)1) Đồ thị của hàm số là gì?2) Đồ thị của hàm số y=ax(a=0)Đồ thị của hàm số y=ax(a=0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.Nhận xét:Ví dụ:Vẽ đồ thị của hàm số y = -1,5xGiải:Vẽ hệ trục tọa độ Oxy.Với x = -2 thì y = 3O-12121-2-1-23-3yx=> A(-2 ; 3)------------------------------------Ay = -1,5xVì đồ thị của hàm số y=ax là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên ta chỉ cần xác định thêm một điểm thuộc đồ thị khác điểm gốc O.Muốn vậy, ta cho x một giá trị khác 0 và tìm giá trị tương của y. Cặp giá trị đó là tọa độ của điểm thứ hai.Đồ thị của hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng toạ độ.Tiết33:Đồ thị hàm số y=ax(a=0)1) Đồ thị của hàm số là gì?2) Đồ thị của hàm số y=ax(a=0)3) Vận dụng :Bài39(SGK): Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị các hàm số sau:a) y = x b) y = 3xc) y = -2x d) y = -x ? Đồ thị của các hàm số đó nằm ở những góc phần tư nào của mặt phẳng toạ độ OxyyO-12121-2-1-23-3xy=xy=3xy=-xy=-2xIIIIIIIVI và IIII và IIIII và IVII và IVĐồ thị của hàm số y=ax(a=0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.Nhận xét:Vì đồ thị của hàm số y=ax là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên ta chỉ cần xác định thêm một điểm thuộc đồ thị khác điểm gốc O.Muốn vậy, ta cho x một giá trị khác 0 và tìm giá trị tương của y. Cặp giá trị đó là tọa độ của điểm thứ hai.Đồ thị của hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng toạ độ.Tiết33:Đồ thị hàm số y=ax(a=0)1) Đồ thị của hàm số là gì?2) Đồ thị của hàm số y=ax(a=0)3) Vận dụngBài40(SGK):O-12121-2-1-23-3xyIIIIIIIVa > 0a 0a < 0Đồ thị của hàm số y=ax(a=0) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.Nhận xét:Vì đồ thị của hàm số y=ax là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ nên ta chỉ cần xác định thêm một điểm thuộc đồ thị khác điểm gốc O.Muốn vậy, ta cho x một giá trị khác 0 và tìm giá trị tương của y. Cặp giá trị đó là tọa độ của điểm thứ hai.Đồ thị của hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x;y) trên mặt phẳng toạ độ. -2-10y= 0,5x -23y = -1,5x Nhận xét gì về đồ thị của hai hàm số trên?Các đường thẳng dưới đây thuộc vào những góc phần tư nào? Hãy điền kết quả vào ô vuônga, y = 5x b, y = -2x c, y = -xd, y = 10x e, y = x f, y = - xII;IVI,IIII,IIII,IIIII;IVII;IV x xHướng dẫn về nhà:+) Nắm vững khái niệm về đồ thị của hàm số+) Nắm chắc cách vẽ đồ thị của hàm số y=ax(a=0) để vẽ một cách thành thạo+) Làm bài tập 41,42,43,44,45(SGK)

File đính kèm:

  • pptDO_THI_HAM_SO_Y_AX.ppt