Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết số 23: Đại lượng tỉ lệ thuận

Định nghĩa:

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức :y = k.x

( với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

 

ppt21 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 27/09/2019 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Đại số 7 - Tiết số 23: Đại lượng tỉ lệ thuận, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn hãy click vào nút TẢi VỀ
Chaøo möøng quyù thaày coâ ñeán döï giôø lôùp hoïc !Chaøo möøng quyù thaày coâ ñeán döï giôø lôùp hoïc !Chaøo möøng quyù thaày coâ ñeán döï giôø lôùp hoïc !Chào mừng quý thầy cô đến dự giờ lớp chúng ta!CHƯƠNG IIHÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊCAÁU TRUÙC CUÛA CHÖÔNG IIHAØM SOÁ VAØ ÑOÀ THÒÑaïi löôïngtæ leä thuaänMoät soá baøi toaùn veàÑaïi löôïng tæ thuaänHaøm soáÑaïi löôïngtæ leä nghòchMoät soá baøi toaùn veàÑaïi löôïng tæ nghòchMaët phaúng toïa ñoäÑoà thò cuûa haøm soá y=axTiết 23ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬNThế nào là hai đại lượng tỉ lệ thuận?Lấy ví dụ về hai đại lượng tỉ lệ thuận?- Hai ®¹i l­îng tû lÖ thuËn lµ hai ®¹i l­îng liªn hÖ víi nhau sao cho ®¹i l­îng nµy t¨ng (hoÆc gi¶m) bao nhiªu lÇn th× ®¹i l­îng kia còng t¨ng ( hoÆc gi¶m) bÊy nhiªu lÇn.Tiết 23:ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN1.Định nghĩa?1 Hãy viết công thức tính:a) Quãng đường đi được s(km) theo thời gian t(h) của một vật chuyển động đều với vận tốc 15km/h. s = 15.t b) Khối lượng m(kg) theo thể tích V (m3) của thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng D (kg/m3). ( Chú ý: D là một hằng số khác 0) m = 7,8.VNhận xét: Các công thức trên đều có điểm giống nhau là: Đại lượng này bằng đại lượng kia nhân với một hằng số khác 0.Định nghĩa:Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức :y = k.x ( với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.?2Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = . Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào?Chú ý: Khi đại lượng y tỉ lệ thuận với x thì x cũng tỉ lệ thuận với y và ta nói hai đại lượng đó tỉ lệ thuận với nhau.Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k ( k khác 0) thì x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ ?3.Sau đây là biểu đồ hình cột biểu diễn khối lượng của bốn con khủng long.Mỗi con khủng long ở các cột b, c, d nặng bao nhiêu tấn nếu biết rằng con khủng long ở cột a nặng 10 tấn và chiều cao các cột được cho trong bảng sau.CétabcdChiÒu cao(mm)1085030Khối lượng (Tấn) 1085030?4. Cho biết đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau :xx1=3x2=4x3=5x4=6yy1=6y2=y3=y4=a)H·y x¸c ®Þnh hÖ sè tû lÖ cña y ®èi víi x. biểu diễn y theo x.b)Thay mçi dÊu “?” trong b¶ng trªn b»ng mét sè thÝch hîp.c)Cã nhËn xÐt g× vÒ tû sè gi÷a hai gi¸ trÞ t­¬ng øng cña y vµ x81012???Tính chất:Nếu hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau thì:Tỉ số hai giá trị tương ứng của chúng không đổi.Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.Bµi 1: §iÒn néi dung thÝch hîp vµo « trèng Hai ®¹i l­îng y vµ x liªn hÖ víi nhau theo c«ng thøc: y= - 2xy vµ x lµ hai ®¹i l­îng.y tû lÖ thuËn víi x theo hÖ sè tû lÖ lµ .x tû lÖ thuËn víi y theo hÖ sè tû lÖ lµ ..d)tû lÖ thuËn-212-Bài 1/sgk/trang 33Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x.b) hãy biểu diễn y theo x.c) Tính giá trị của y khi x = 9; x= 15. Bài tập: Cho bảng sau:x23-2-4-5y1015-10-20-25Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng.Hai đại lượng x và y ở trên có tỉ lệ thuận không? vì sao?HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:Đối với tiết học nàyHọc thuộc định nghĩa về hai đại lượng tỉ lệ thuận.Học thuộc 2 tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận.Làm bài tập: 3,4/sgk/trang 54Hướng dẫn bài tập: 4b) Đối với tiết học sau:Xem trước bài: Một số bài toán tỉ lệ thuậnÔn lại các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

File đính kèm:

  • pptdltlthuan.ppt