Bài giảng môn Đại số 9 - Tiết 14: Luyện tâp - Lâm Thị Ngọc Phượng

Khi làm bài phân tích đa thức thành nhân tử bạn An đã làm như sau:

 (5x + 2 )2 – ( 2x -3)2

=[(5x + 2) + ( 2x – 3)][(5x + 2) – ( 2x – 3)]

= ( 5x +2+ 2x -3)(5x +2 – 2x )

= ( 7x – 1)(3x )

 Em có nhận xét gì về bài giải trên?

 

ppt14 trang | Chia sẻ: minhanh89 | Ngày: 21/09/2019 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung Bài giảng môn Đại số 9 - Tiết 14: Luyện tâp - Lâm Thị Ngọc Phượng, để tải tài liệu về máy bạn hãy click vào nút TẢI VỀ
Tiết 14: luyện TâpGV: LÂM THỊ NGỌC PHƯỢNGKiểm tra bài cũ Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a/ 4x3+8x2y+4xy2 b/ 3x2- 3xy-5x+5yTiết 14: LUYỆN TẬPBài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a/ 2x - 2y - x2 + 2xy – y2 b/ x2 - 4x + 3 c/ x4 + 4Luyện tậpBài 2: Tìm x biết: a/ x3 – 4x =0 b/ (2x-1)2 – (x+3)2 = 0 Luyện tậpBài 3: Chứng minh rằng: (2n +5)2 -25 chia hết cho 4 với mọi số nguyên n.HHGÔNNEÁ,LI ÖVT635241TÌM NGÖÔØI BÍ AÅN ?LÖÔNG THEÁ VINH Chuùc möøng , toå baïn nhaän ñöôïc 100 ñieåm thöôûngCAÂU 1CAÂU 2Khi làm bài phân tích đa thức thành nhân tử bạn An đã làm như sau: (5x + 2 )2 – ( 2x -3)2 =[(5x + 2) + ( 2x – 3)][(5x + 2) – ( 2x – 3)] = ( 5x +2+ 2x -3)(5x +2 – 2x )= ( 7x – 1)(3x ) Em có nhận xét gì về bài giải trên?+ 3+ 5- 3-1Tính giá trị của biểu thức: A = 9x2- 6x +1 tại x = 7 Ta có: A= (3x -1)2 với x = 7 ta được : A= ( 3.7 – 1)2 = 202 = 400CAÂU 3CAÂU 4 Chọn câu trả lời đúng:Hiệu ( 13,4)2 – (3,4)2 bằng: a/ 1,68 b/ 16,8 c/ 168 d/ 100Thaønh thaät chia buoàn, toå baïn bò maát löôït roài !CAÂU 5CAÂU 6Hãy nêu các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử?DAËN DOØ1- Xem laïi nhöõng baøi ñaõ giaûi2- laøm baøi taäp 55c , 56 , 57b,c-Sgk – 25( Học sinh khá giỏi làm thêm bài 58/ sgk-25)

File đính kèm:

  • pptChuong_II_Bai_6_Tinh_chat_cua_hai_tiep_tuyen_cat_nhau.ppt